Tehnologija veriženja podatkovnih blokov in pravni vidiki sklepanja pametnih pogodb

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Tehnologija veriženja podatkovnih blokov prinaša številne novosti na različnih gospodarskih področjih. Kot ena izmed glavnih uporabnih vrednosti tehnologije veriženja podatkovnih blokov se omenja tudi možnost sklepanja avtomatično izvršljivih pogodb. Tako imenovane pametne pogodbe (smart contracts) se sklepajo v obliki računalniške kode. Po oblikovanju računalniške kode (sklenitvi pametne pogodbe) vsebine pogodbenega razmerja ni več mogoče spremeniti. Ko se izpolnijo vnaprej določeni pogoji, se pametna pogodba avtomatično izpolni. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov naj bi jamčila izpolnitev, saj pametne pogodbe po njeni sklenitvi ni več mogoče preklicati ali zaustaviti. Zaradi posebnih značilnosti pametnih pogodb se postavljajo vprašanja o njihovi pravni veljavnosti in o morebitni potrebi po sprejetju novih pravil na področju pogodbenega prava. Avtor v prispevku najprej pojasni osnove tehnologije veriženja podatkovnih blokov in pojem pametne pogodbe, v nadaljevanju pa obravnava vprašanja glede pravnih vidikov sklepanja pametnih pogodb ter glede vpliva sklepanja pametnih pogodb na uporabo in razlago pravil pogodbenega prava. Ključne besede: pametne pogodbe, veriga blokov, avtomatična izpolnitev, prodajni avtomat, predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe, pogodbeno pravo, pogodbeno razmerje Title: Blockchain Technology and Legal Aspects of the Conclusion of Smart Contracts Abstract: The blockchain technology is introducing many innovations in different areas of the economy. The possibility of conclusion of automatically enforceable contracts has been underlined as one of the main practical values of the blockchain technology. The so-called smart contracts are concluded in the form of a computer code and are automatically fulfilled upon the fulfilment of predetermined conditions. Once the computer code has been designed (the smart contract has been concluded), the content of the contractual relationship can no longer be changed. When the predetermined conditions are met, the smart contract is automatically fulfilled. The blockchain technology should ensure a guaranteed enforcement since the smart contract can no longer be rescinded or stopped after its conclusion. Special characteristics of smart contracts raise questions of their legal validity and the possible need to adopt new rules in the field of contract law. In the article, the author first explains the basics of the blockchain technology and the notion of a smart contract. Afterwards, he addresses issues related to the legal aspects of conclusion of smart contracts and the impact of conclusion of smart contracts on the use and interpretation of contract law rules. Key words: smart contracts, blockchain, automatic fulfilment, vending machine, conditions for a valid conclusion of a contract, contract law, contractual relationship


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov