c S

Uredniški odbor


Odgovorni urednik: prof. dr. Marijan Kocbek
Odgovorni urednik za gospodarsko pravo: prof. dr. Marijan Kocbek
Odgovorna urednica za delovno pravo: prof. dr. Darja Senčur Peček


Uredniški odbor:
mag. Nataša Belopavlovič - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Rado Bohinc - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
dr. Borut Bratina - Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
dr. Anjuta Bubnov Škoberne - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Mark Cohen - Fordham University School of Law
dr. Marjana Coronna - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Peter Grilc - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Šime Ivanjko - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Dionis Jurić - Sveučilište u Rijeci
dr. Suzanne Kalss - Wirtschaftsuniversität Wien
dr. Vesna Kranjc - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
ddr. Günther Löschnigg - Karl-Franzens Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät
dr. Drago Mežnar - Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
dr. Mitja Novak - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Nina Plavšak - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Saša Prelič - Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
dr. Claudia Rudolf - Univeristät Wien
dr. Grega Strban - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
dr. Martin Štefko - Univerzita Karlova, Právnická fakulta
dr. Zvone Vodovnik - Fakulteta za državne in evropske študijeGlavni urednik


Dr. Marijan Kocbek je redni profesor in predstojnik Katedre za gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po doktorski disertaciji z naslovom Statusnopravni okviri opravljanja gospodarskih dejavnosti jugoslovanskih podjetij v ZDA, ki jo je leta 1989 obranil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, se je pozneje izpopolnjeval še na New York State University in Cleveland State University v ZDA.
Z znanstvenimi in strokovnimi razpravami ter članki posega zlasti na področje statusnega gospodarskega prava, tj. korporacijskega prava in prava vrednostnih papirjev. Objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter s prispevki o slovenskem gospodarskem oziroma korporacijskem pravu sodeluje pri domačih in tujih založbah. Je avtor in soavtor več monografij s področja korporacijskega prava: Korporacijsko pravo, Delnice in delniška družba, Nadzorni sveti v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, Pravo družb idr. Kot komentator je sodeloval pri komentarju Zakona o prevzemih in Velikem komentarju Zakona o gospodarskih družbah (3 knjige), pri prvi izdaji in drugi dopolnjeni izdaji. Znan je tudi po vodilni vlogi pri oblikovanju slovenske zakonodaje s področja korporacijskega prava.

Sodeloval je oziroma je bil nosilec pri izdelavi več raziskovalnih nalog, predvsem s področja gospodarskega statusnega prava (nosilec raziskav Obligacijski, stvarnopravni in statusnopravni elementi dolžniških in korporacijskih vrednostnih papirjev, Statusnopravni in upravljavski vidik organiziranosti gospodarskih družb v postprivatizacijskem obdobju, Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje, Prevzemi podjetij in mehanizmi za obrambo pred njimi, Primerjalni prikazi zakonskih ureditev prevzemov družb nekaterih držav zahodne Evrope, ZDA in Evropske unije ter najobsežnejše raziskave Usklajevanje slovenskega prava družb s pravom EU o gospodarskih družbah – projekt PHARE). Kot predavatelj sodeluje na številnih znanstvenih konferencah in strokovnih seminarjih.

Zelo ustvarjalen je tudi na področju organiziranosti pravniške stroke v Republiki Sloveniji. Vrsto let je bil predsednik Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije (in predhodne Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije), zdaj je podpredsednik in član predsedstva Zveze društev pravnikov Slovenije. Dolga leta (od 1989) je bil eden od dveh sopredsednikov vsakoletnega največjega znanstvenega srečanja slovenskih pravnikov Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu, zdaj je član njegovega programskega in organizacijskega odbora. Aktivno sodeluje tudi v mariborskem Društvu pravnikov v gospodarstvu, kjer je nekaj let opravljal funkcijo podpredsednika. Je predsednik programskega odbora tradicionalnega posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu, od leta 1994 pa tudi odgovorni urednik revije Podjetje in delo.