Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene…


Povzetek: V prispevku sta najprej obravnavana status in upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) z vidika dejavnosti, ki jih opravlja. Ugotovljeno je, da se del njih nanaša na določanje pravnih pravil ter na strokovne in razvojne naloge, del pa na dejavnost finančnega sklada. Dani so predlogi za preoblikovanje ZZZS in vzpostavitev javne agencije za zdravstvo in finančnega sklada za zdravstveno zavarovanje. Potem so razčlenjena vprašanja, vezana na povezovanje javnih zdravstvenih zavodov na območni (regionalni) ravni, z ugotovitvijo, da zakonskih podlag za učinkovito združevanje zdravstvenih virov pod enotnim vodenjem na območni ravni v slovenskem pravnem sistemu ni. V tej zvezi je nakazanih nekaj možnih poti. V nadaljevanju je obravnavana korporativna raven, tj. upravljanja oziroma vodenje in nadzor javnih zdravstvenih zavodov. Prikazani so razlogi za neučinkovitost upravljanja in nakazani predlogi za ločitev vodenja od nadzora v dvotirnem sistemu organov, tj. uprave (direktorja) in nadzornega sveta. Predstavljena je tudi kritična analiza nedavnih sprememb zakonodaje, ki je sestavo svetov zdravstvenih zavodov in s tem glasovalno moč osredotočila v rokah ministra, kar je prav nasprotno od usmeritve, ki jo zagovarja avtor.

Ključne besede: organizacija in upravljanje zdravstva, ZZZS, javna agencija, regionalizacija, svet zavoda, nadzorni svet, vodenje in nadzor

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo