Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferenda


Povzetek: Varovanje pravic pacientov v Republiki Sloveniji in njihovo promocijo urejajo Zakon o pacientovih pravicah in številni drugi zakoni, v katerih so določeni mehanizmi in oblike varovanja njihovih pravic do zdravstvenega varstva ter denarnih in nedenarnih dajatev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nosilci varovanja pravic pacientov so zastopniki pacientovih pravic, Varuh človekovih pravic, Zagovornik načela enakosti in Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Številni podatki kažejo slabo stanje glede uresničevanja pravic pacientov do pravočasne, enakopravne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, zlasti podatki o čakalnih dobah in čakalnih seznamih. Nimamo zakonsko urejenega sistema kakovosti in varnosti ter nekrivdne odškodninske odgovornosti za škodo, povzročeno pacientom. Sistem upravljanja čakalnih dob in čakalnih seznamov ni urejen tako, da bi zagotavljal skrajševanje čakalnih dob, niti pri izvajalcih zdravstvenih storitev niti na nacionalni ravni. Avtor zato predlaga izhodišča za korenite posege v sedanjo zakonsko ureditev pravic pacientov z uvedbo Varuha pacientovih pravic in Sveta za varstvo pravic pacientov. Predlaga tudi bistvene spremembe glede upravljanja čakalnih dob in čakalnih seznamov.

Ključne besede:varstvo pravic pacientov, čakalne dobe in čakalni seznami, organi za varstvo pravic pacientov, kakovost in varnost zdravstvene obravnave

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo