Krizni institucionalni okvir za prestrukturiranje bank in podjetij:…
Članek primerja na novo sprejete institucionalne rešitve za sanacijo bank in podjetij v Sloveniji z rešitvami, ki so že v uporabi v bolj razvitih pravnih sistemih oziroma so, na podlagi izkušenj s sedanjo finančno krizo, že v nastajanju na ravni EU. Predlagane so konkretne rešitve za večjo povezanost med sanacijo bank in podjetij v Sloveniji ter za takojšnjo delno uvedbo institutov absolutne prioritete, prisilne dokapitalizacije, prisilne konverzije in prenosa dejavnosti na novo družbo.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo