c S

Etični standardi objavljanja

Vsi deležniki, vključeni v objavljanje v reviji Podjetje in delo, torej tako odgovorna urednica, področni uredniki, uredniški odbor in recenzenti kot avtorji, morajo spoštovati Etične standarde objavljanja v reviji Podjetje in delo, ki temeljijo na etičnih standardih Odbora za etiko objavljanja COPE za dobro prakso uredniške politike revije (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors).

 

1. Dolžnosti odgovorne urednice in uredniškega odbora

Odgovorna urednica presodi, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo v reviji Podjetje in delo. Ko preveri ustreznost članka, določi dva neodvisna recenzenta. Objavljeni so praviloma le prispevki, ki prejmejo dve pozitivni recenziji.
Odločitve o objavi prispevkov morajo biti sprejete na podlagi objektivnih in poštenih meril. Če objavo določenega prispevka predlaga posamezni član uredniškega odbora, o objavi lahko odloči odgovorna urednica po posvetovanju s področnim urednikom. Odločitve odgovorne urednice, področnih urednikov in uredniškega odbora ne smejo biti diskriminatorne glede osebnih okoliščin, kot so spol, rasa, narodnost, državljanstvo, versko prepričanje itd.
Informacije o člankih, ki so oddani v postopek za objavo, ne smejo biti posredovane oziroma razkrite nikomur drugemu kot avtorju in potencialnim recenzentom.
V primeru konflikta interesov o objavi članka odloči odgovorna urednica po posvetovanju s področnim urednikom, ob njihovem konfliktu interesov pa odloča uredniški odbor.
Zagotoviti je treba pošten in primeren postopek za objavo člankov. Paziti je treba na morebitne kršitve avtorskih pravic.
Če se glede posameznega članka pojavi sum ali je podana pritožba zaradi kršitve Etičnih standardov objavljanja, mora uredniški odbor preveriti utemeljenost navedb in o tem obvestiti avtorja. V primeru ugotovljenih kršitev mora sprejeti ustrezne ukrepe.

 

2. Dolžnosti recenzentov

Odgovorna urednica odločitev o objavi članka sprejme na podlagi dvojne slepe recenzije dveh neodvisnih recenzentov. Če je pozitivna le ena recenzija, lahko o objavi odloči odgovorna urednica po posvetovanju s področnim urednikom.
Recenzenti ne poznajo identitete avtorja, avtor pa ne pozna identitete recenzentov.
Recenzenti morajo paziti na kršitve avtorskih pravic in na ustrezno navajanje uporabljenih virov.
Recenzija mora biti objektivna.
Recenzenti ne smejo nikomur razkrivati informacij o člankih, ki so jih prejeli v recenzijo. Recenzenti so praviloma vrhunski strokovnjaki z obravnavanega pravnega področja, uredniki in člani uredniškega odbora ter že uveljavljeni avtorji revije.
Recenzenti, ki se ne čutijo dovolj usposobljene za ustrezen in pravočasen pregled članka, so o tem dolžni obvestiti odgovorno urednico.

 

3. Dolžnosti avtorjev

V postopek za objavo so lahko posredovani samo članki, ki še niso bili objavljeni in tudi niso v postopku za objavo v drugih revijah. V primeru utemeljenih razlogov in na podlagi ustrezne argumentacije lahko odgovorna urednica na avtorjev predlog odloči o objavi članka, ki je bil deloma že objavljen v drugi reviji oziroma publikaciji.
Avtor mora v članku navesti točne in natančne podatke.
Avtor mora v skladu z Navodili avtorjem za pisanje člankov v reviji Podjetje in delo ustrezno navesti vso uporabljeno literaturo in druge vire, ki jih je uporabil za pisanje članka.
Avtorstvo je omejeno na osebe, ki so pomembno prispevale k pripravi članka. Avtor mora zagotoviti, da so v članku navedeni vsi ustrezni avtorji in da kot avtorji niso navedene osebe, ki pri pripravi članka niso sodelovale. V primeru soavtorstva mora navedeni avtor poskrbeti, da vsi navedeni soavtorji soglašajo s končno različico članka in z oddajo v postopek za objavo.
Avtor mora razkriti morebitne finančne ali druge konflikte interesov, ki bi lahko vplivali na rezultate članka, oddanega v objavo. Razkriti mora tudi vso morebitno finančno podporo, ki jo je prejel za pripravo članka.
Avtor mora odgovorno urednico obvestiti o vseh napakah v članku, ki jih ugotovi naknadno, po objavi v reviji.