c S

O reviji

Revija Podjetje in delo je osrednja slovenska znanstvena in strokovna revija za gospodarsko pravo. Izhajati je začela leta 1975 pod naslovom Združeno delo, naslov Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, pa je dobila leta 1990. Revija tako že desetletja skrbno spremlja razvoj pravne stroke in bralce seznanja z novimi dosežki in tokovi v sodobni pravni znanosti.


Vsebinsko je znanstvena revija, v kateri objavljajo priznani pravni strokovnjaki s področja gospodarskega in delovnega prava. V prispevkih obravnavajo vprašanja prava gospodarskih družb, pogodbenega prava, delovnega prava in z delom povezane socialne varnosti, tako z domačega kot z mednarodnega vidika. Del revije je namenjen strokovnim prispevkom, razpravam ter prispevkom iz sodne in poslovne prakse s področja gospodarskega prava, z namenom čim širše obravnave aktualnih pravnih problemov in razreševanja pravnih vprašanj. Pri določanju kategorije posameznega prispevka se upošteva tipologija dokumentov oziroma del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (http://cobiss.izum.si/ -> Osebne bibliografije).


Revijo so ustanovili Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in GV Založba. Predstavniki vseh ustanoviteljev sodelujejo v uglednem uredniškem odboru z mednarodno sestavo, saj so v njem tudi znanstveniki in uveljavljeni profesorji z univerz po vsej Evropi. Odgovorna urednica revije je dr. Jerneja Prostor, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.


Vsako leto izide osem številk, in sicer štiri enojne (1, 2, 5, 8) in dve dvojni (3-4, 6-7). V reviji so objavljeni članki v slovenskem in angleškem, izjemoma tudi nemškem in hrvaškem jeziku. Vsi objavljeni znanstveni članki so recenzirani na podlagi dvojne slepe recenzije, jezikovno pregledani, vsebujejo ustrezen metodološki pristop in seznam uporabljene literature, povzetki in ključne besede vseh člankov pa so prevedeni tudi v angleški jezik. Osma številka revije vsebuje še stvarno in imensko kazalo ter pregled avtorjev in njihovih prispevkov za posamezno koledarsko leto. Revijo izdaja družba Lexpera (GV Založba).


Revija Podjetje in delo je indeksirana in povzeta v mednarodni bazi IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur).