c S

Uredniška politika


Področje objav
Revija Podjetje in delo je osrednja slovenska znanstvena revija za področje gospodarskega in delovnega prava. Njen namen je oblikovati prostor za izmenjavo najnovejših znanstvenih spoznanj med znanstveniki, ki delujejo na področju prava gospodarskih družb, pogodbenega, odškodninskega in delovnega prava. V objavo so izbrani recenzirani članki z ustreznim metodološkim in znanstvenim pristopom, ki celostno obravnavajo aktualna vprašanja na nacionalni in mednarodni ravni. Revija bralce seznanja z novimi dosežki in tokovi v sodobni pravni znanosti na področju gospodarskega in delovnega prava ter je namenjena znanstvenikom, teoretikom in praktikom.

 

Recenzijski postopek
Članki so recenzirani na podlagi dvojne slepe recenzije. Glavni urednik v postopku za objavo glede na vsebino članka določi dva neodvisna recenzenta. Recenzentoma identiteta avtorja članka ni razkrita, prav tako avtorjem ni razkrita identiteta recenzentov.

 

Postopek za objavo
Članki, oddani v postopek za objavo, morajo biti na ustrezni jezikovni ravni ter pripravljeni po Navodilih avtorjem za pisanje člankov v reviji Podjetje in delo. Neustrezna besedila glavni ali področni urednik lahko zavrne, postopek za objavo pa prekine. V postopek za objavo so lahko posredovani samo izvirni znanstveni in strokovni članki, ki še niso bili objavljeni in tudi niso v postopku za objavo v drugih revijah. Pri določitvi kategorije prispevka se praviloma upošteva tipologija dokumentov oziroma del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (http://cobiss.izum.si/ -> Osebne bibliografije). Avtorji morajo upoštevati Etične standarde objavljanja v reviji Podjetje in delo. Kot avtorji so lahko navedene le tiste osebe, ki so dejansko sodelovale pri pisanju članka. Avtorji morajo upoštevati prepoved plagiatorstva. Deli besedila, ki so povzeti po drugi literaturi in drugih avtorjih, morajo biti ustrezno citirani po Navodilih avtorjem za pisanje člankov v reviji Podjetje in delo. Neposredno po oddaji članka na spletni strani Podjetje in delo avtor po elektronski pošti prejme potrdilo o prejemu članka v postopek za objavo. Praviloma v dveh mesecih mu glavni urednik pošlje odgovor z oceno recenzentov. Odgovor glavnega urednika vsebuje eno od možnosti: (1) sprejem članka v objavo na podlagi dveh pozitivnih ocen recenzentov, (2) sprejem članka v objavo s pridržkom, če bo članek spremenjen oziroma dopolnjen (avtor se na podlagi pripomb recenzentov lahko odloči, da bo članek preoblikoval v skladu s prejetimi predlogi), ali (3) zavrnitev objave članka.

Periodičnost in jezik objav
Revija Podjetje in delo pod tem naslovom izhaja od leta 1990. Vsako leto izide osem številk, in sicer štiri enojne (1, 2, 5, 8) in dve dvojni (3-4, 6-7). Revija objavlja članke v slovenskem in angleškem jeziku, izjemoma tudi v nemškem, hrvaškem ali srbskem. Naslovi, povzetki in ključne besede vseh člankov so prevedeni v angleški jezik.

 

Dostopnost
Revija Podjetje in delo ni prosto dostopna. Letna naročnina znaša 261,60 EUR, cena posamezne enojne številke je 32,89 EUR, cena dvojne številke 3-4 je 65,78 EUR, cena dvojne številke 6-7 pa 107,80 EUR.
Naslovi, povzetki in ključne besede vseh člankov so javno dostopni na spletni strani revije v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Avtorske pravice
Avtor z oddajo članka v objavo materialne avtorske pravice prenese na družbo LEXPERA (GV Založba). Z oddajo članka v objavo tudi soglaša z objavo v tiskani in elektronski izdaji revije Podjetje in delo ter z objavo zahtevanih podatkov na spletni strani revije. Prenos pravic je časovno in teritorialno neomejen in velja za neomejeno naklado. Avtor na objavljenem delu ohrani moralne pravice.