Položaj ločitvenih upnikov v stečaju
Začetek stečajnega postopka nima vpliva na obstoj terjatve in ločitvene pravice. Upnik pa lahko proti stečajnemu dolžniku uveljavlja svojo terjatev, tudi če je zavarovana z ločitveno pravico, samo v stečajnem postopku in v skladu s pravili tega postopka, če v zakonu za posamezen primer ni drugače določeno. Praviloma mora v stečajnem postopku v roku za prijavo terjatve, torej v treh mesecih po objavi oklica o njegovem začetku, prijaviti tudi ločitveno pravico. Od tega, ali ju je pravočasno prijavil in ali sta bili prerekani, je odvisno, na kakšen način bo prišel do plačila zavarovane terjatve. Pridobitev ločitvene pravice je lahko tudi izpodbojno pravno dejanje. Posebnost tega je, da lahko izpodbija pridobitev ločitvene pravice, ki je nastala z vknjižbo, samo z izbrisno tožbo, pri čemer pa ni treba izpodbijati zavezovalnega pravnega posla, ampak samo učinke razpolagalnega pravnega posla - zemljiškoknjižnega dovolila, tako da z izbrisno tožbo le uveljavi povračilni zahtevek. Prenehanje pravne osebe zaradi končanja stečajnega postopka ali izbrisa iz registra brez likvidacije ne povzroči prenehanja njenih obveznosti, posledično pa tudi ne obveznosti hipotekarnega dolžnika.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo