Praktični izzivi za načelo primarnosti prava EU


Povzetek: Namen prispevka je obravnava nedavnih sodb ustavnih sodišč držav članic EU, v katerih ta sodišča postavljajo pod vprašaj pomen načela primarnosti prava EU. Načelo primarnosti je eno ključnih načel prava EU, ki ga je leta 1964 opredelilo (takratno) Sodišče Evropskih skupnosti v znameniti sodbi 6/64, Costa proti E.N.E.L. Čeprav je bilo to načelo v sodni praksi Sodišča EU večkrat potrjeno, pa sodbe številnih najvišjih nacionalnih sodišč zmanjšujejo njegov pomen. Analiza v prispevku se osredotoča na sodbe ustavnih sodišč Nemčije, Poljske in Romunije, sklepno pa je za primerjavo predstavljena tudi sodna praksa Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki obravnava omenjeno načelo.

Ključne besede: načelo primarnosti, Sodišče EU, ustavna sodišča držav članic EU, zadeva C-62/14, Gauweiler, zadeva C-493/17, Weiss, zadeve C-83/19 in nasl., AFJR, zadeva C-204/21 R, Komisija proti Poljski

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo