Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči…


Povzetek: Prispevek predstavlja analizo pravice dostopa do sodišča v zadevah varstva okolja v sodni praksi Sodišča EU in sodni praksi nekaterih držav članic. Prvi del prispevka je tako namenjen pregledu novejše sodne prakse Sodišča EU, kjer je zaradi stroge interpretacije testa Plaumann neposredni dostop do tega sodišča še vedno omejen, razširila pa se je obveznost držav članic, da skladno z zahtevami Aarhuške konvencije v okoljskih zadevah zagotovijo širok dostop do sodnega varstva. V drugem delu prispevka je orisana možnost dostopa do sodišč v Republiki Sloveniji ter predstavljeni nekateri primeri pomembnejše sodne prakse nacionalnih sodišč držav članic. Namen prispevka je analizirati učinkovitost izvrševanja pravice dostopa do sodišča v okoljskih zadevah oziroma v zadevah varstva podnebja, sploh v primeru splošnih pravnih aktov EU, glede na "celovit sistem pravnih sredstev", razpet med nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU.

Ključne besede: procesna legitimacija, okoljsko pravo, izpusti toplogrednih plinov, zadeva Carvalho, zadeva Deutsche Umwelthilfe, zadeva Urgenda, zadeva Neubauer, Aarhuška konvencija, dostop do sodišča

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.