Nekatera vprašanja upravnega spora v postopkih javnega naročanja


Povzetek: Upravni spor, kot ga določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), pomeni posebno in dodatno obliko upravnosodnega nadzora zoper odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo, katerega neposredni namen je predvsem varstvo javnega interesa. Poznavanje posebnosti tega pravnega varstva je pomembno, da lahko gospodarski subjekti kot (potencialni) ponudniki ustrezno načrtujejo svoja ravnanja. Pomembno je tudi z vidika njihovega zaupanja v pravni sistem. Zdi se, da drugače kot pri splošni sistemski ureditvi upravnega spora težišče tega nadzora ni v varstvu pravic in pravnih interesov zasebnikov kot ponudnikov v postopkih javnega naročanja, temveč v varstvu pravilnosti in zakonitosti odločanja Državne revizijske komisije kot sui generis organa. Odločitve Državne revizijske komisije, ki so lahko predmet upravnega spora, nimajo značilnosti upravnih aktov, ki jih Upravno sodišče običajno presoja. Pravno varstvo v upravnih sporih na področju javnih naročil je omejeno. Tožniki lahko vložijo le ugotovitveno tožbo, ki pa neposredno ne vpliva na postopek javnega naročanja. Avtor ugotavlja, da bo smiselnost in učinkovitost upravnega spora na področju javnega naročanja pokazala praksa. Pri tem bi bilo koristno razmisliti o nekaterih izboljšavah obstoječe ureditve, med drugim tudi o dodatnih pooblastilih, ki bi jih lahko imelo Upravno sodišče pri odločanju o tožbah, upoštevaje zahtevo po učinkovitosti in hitrosti postopkov javnega naročanja. V prispevku so predstavljene tudi bistvene značilnosti obravnavanega postopka pred Upravnim sodiščem.

Ključne besede: javna naročila, pravno varstvo, upravni spor, javni interes, Državna revizijska komisija

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.