c S

Št. zadetkov: 112

1
Pogodbeni dogovor s poslovodno osebo o delovnem razmerju za obdobje po odpoklicu s funkcije

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Četudi 7. točka 9. člena pogodbe o zaposlitvi napotuje na splošno zakonsko ureditev prenehanja delovnega razmerja, to ne pomeni, da jo je možno uporabiti mimo pogodbenega dogovora iz 1. točke 9. člena pogodbe o zaposlitvi. Ravno to pogodbeno določilo je odraz posebne ureditve, ki jo za poslovodne os...

2
Očitno nesorazmerje med vrednostjo spornega premoženja (nezakonitega izvora) in dohodki, potrebnimi za njegovo pridobitev

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V skladu z ustaljeno ustavno sodno presojo ima predpis povratne učinke tedaj, 1) ko je začetek njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo, oziroma tudi tedaj, 2) ko je začetek njegove uporabe določen trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar njegove posamezne določbe učinkujejo tak

3
Sprememba oblike premoženja, pridobljenega pred uveljavitvijo ZOPNI (odklonilno ločeno mnenje)

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Odklonilno ločeno mnenje sodnika Tomaža Pavčnika k sodbi II Ips 5/2023 z dne 4. 10. 2023 1. Osrednje vprašanje v tej zadevi je, katera materialnopravna in/ali procesnopravna vprašanja zajema dopuščen revizijski problem: "ali je bila vzpostavljena domnevna baza iz 5. člena ZOPNI?"

4
Ali gre za stvarno napako ali neizpolnitev pogodbe, katere kavza je v preteklem, izhodiščnem pogodbenem razmerju

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Odgovor na revizijsko vprašanje, ali je materialnopravno pravilna odločitev sodišča druge stopnje, da je ureditev uvoza v garažo, ki tožniku ne omogoča parkiranja njegovega osebnega vozila, zgolj stvarna napaka ali gre za neizpolnitev pogodbe o dokončanju del in odpravi napak, nam ponuja kavza konkr...

5
O možnosti dokazovanja obstoja terjatve z novimi dokazi zaradi ugotovitve neveljavnosti notarskega izvršilnega naslova

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Nasprotna stranka se v nadomestitvenem postopku lahko procesno prilagodi na nov položaj. Nova dejstva in dokazi so dovoljeni pod pogojem nekrivde, dodaten pogoj, ki izhaja iz narave položaja je, da z njimi ne sme spreminjati identitete svoje osnovne sodnovarstvene vloge (v konkretnem primeru tožbe)....

6
Kaznivo dejanje zlorabe položaja družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati njen direktor

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Ne drži, da direktor, ki je hkrati delni družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ne more izvršiti kaznivega dejanja zlorabe položaja na škodo družbe. Zaradi ločenosti premoženja družbe od premoženja njenih družbenikov kaznivega dejanja ni izvršil v škodo svojega premoženja, pač pa premoženja družb...

7
Dopustnost izključitve družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo, čeprav se hkrati izključuje drugi družbenik

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Skladno nauku o časovnih mejah pravnomočnosti se pravnomočnost nanaša na stanje ob zaključku glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje. Gre za mejnik, ki ga mora upoštevati instančno sodišče v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi.

8
Porazdelitev trditvenega in dokaznega bremena pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Ker je predmet revizijskega izpodbijanja pravnomočna sodba, izdana pred sodiščem druge stopnje (prvi odstavek 370. člena ZPP), se v okviru uveljavljanja tega revizijskega razloga preizkuša (le) pravilnost materialnopravnih stališč, ki jih je zavzelo sodišče druge stopnje v izpodbijani sodbi.

9
Obstoj pravnega posla oziroma pojavna oblika posameznih dogodkov za presojo prikritega izplačila dobička ni pravno odločilna

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Družbino nadomestilo družbeniku, ki ne temelji na formalnem pravnem poslu (in na nasprotni - ekvivalentni - obveznosti družbenika), zgolj zaradi tega manka ni per se izvzeto iz kategorije prikritih izplačil dobička. Po drugi strani pa dano nadomestilo družbeniku tudi ne predpostavlja samodejno, da g...

10
Ničnost kreditne pogodbe z valutno klavzulo, če banka pojasnilne dolžnosti ne izpolni ustrezno (popolno)

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Ugotovljeno je bilo, da je bilo obdobje petih let pred sklepanjem spornih kreditnih pogodb izrazito ugodno za evrsko valuto v razmerju do CHF, medtem ko je na drugi strani Banka Slovenije v svojem poročilu namenjenem poklicnim deležnikom prikazala graf za 25-letno obdobje, z izrazito koristjo v prid...

11
Šestmesečni rok za uveljavljanje pogodbene kazni po predpogodbi

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sporazum o pogodbeni kazni deli pravno usodo obveznosti, na katere zavarovanje se nanaša oziroma pogodbena kazen obstoji le, če veljavno obstoji tudi glavna obveznost, katere izpolnitev naj zavaruje za primer strankine nezvestobe pogodbi. Določitev pogodbene kazni, kot civilne sankcije za kršitev do...

12
Nudenje pravnega varstva sklicevanju na zgolj deklaratornost vpisa podatka v sodni register bi v konkretnem primeru izvotlilo načelo zaupanja v podatke sodnega registra

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Ne glede na pomanjkljivo ureditev neposredno dovoljene revizije po uveljavitvi novele ZPP-E (tretji odstavek 384. člena v zvezi s 371. členom ZPP), meje preizkusa revizijskega sodišča tudi v tem primeru ni mogoče širiti preko ureditve v prvem odstavku 371. člena ZPP pred navedeno zakonsko spremembo....

13
Zelo omejena dopustnost delodajalčevega enostranskega posega v višino osnovne plače; pogodbeno določena odpravnina za primer delodajalčeve odpovedi iz poslovnega razloga tudi v primeru delavčeve izredne odpovedi

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Revizijsko sodišče se strinja s stališčem, da pisno opozorilo samo po sebi ne predstavlja podlage za znižanje plače. Te podlage sama po sebi ne bi predstavljala niti redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kljub temu pa nekatera dejanja ali o...

14
Kreditiranje v tuji valuti CHF - dobra vera je kršena, če ponudnik pri vključitvi pogodbenega pogoja v razmerju s potrošnikom ne ravna skladno s profesionalno skrbnostjo

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Za nepoštenost pogodbenega pogoja je dovolj, da se življenjski primer prilega eni od štirih alinej iz prvega odstavka 24. člena ZVPot. Merilo dobre vere je v kontekstu presoje nepoštenosti pogodbenih pogojev objektivno, tako v vsebinskem kot v postopkovnem pogledu.

15
Delavcu ni mogoče pripisati prispevka k nastanku škode, če je bilo nevarno delo nujno treba opraviti

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.7.2023

Povzetek: V sodni praksi je sprejeto stališče, da že delo na nižji višini, kot je bila v konkretnem primeru, predstavlja nevarno dejavnost. Tožnik je bil usposobljen za varno delo na objektu in bi mogel in moral vedeti, da način, na katerega se je lotil dela, ni pravilen. Vendar za varno opravljanje dela ni i...

16
Direktorjeva opustitev nadzora in aktivnega ukrepanja kot protipravna opustitev dolžne skrbnosti, pri kateri poslovodja nima polja proste presoje

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Med naloge uprave sodijo tudi dolžnost planiranja, koordiniranja (organiziranje) in nadzora. Stopnja in oblika dolžnega nadzora je odvisna od različnih okoliščin, ki jih je vrhovno sodišče opredelilo v tej obrazložitvi. Nadzor je lahko temu ustrezno bolj ali manj formaliziran, bistveno pa je, da obs...

17
Pisnih izjav, da bo sporna terjatev postala nesporna pod odložnim pogojem, ni mogoče šteti kot pisne pripoznave zastarane obveznosti

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.7.2023

Povzetek: IOP pomeni usklajevanje stanja upnikove terjatve na eni strani in dolžnikovega dolga na drugi strani, ki se običajno izvaja med računovodskima službama upnika in dolžnika, v zvezi z letnim popisom sredstev. Potrditev IOP na strani dolžnika vsebinsko pomeni potrditev prepisa iz poslovnih knjig upnika...

18
Pogodbena kazen zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja delavcu ne pripade, če ostane zaposlen po novi pogodbi o zaposlitvi

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Kolektivna pogodba dejavnosti določa, da pripada delavcu pogodbena kazen, kadar je s pravnomočno odločbo sodišča ugotovljeno, da je delavcu prenehalo delovno razmerje na nezakonit način. Ker redna odpoved ni imela za posledico prenehanja delovnega razmerja tožnice, temveč nadaljevanje pod pogoji,

19
Poslovni delež d. o. o. zaradi začetka stečajnega postopka nad d. o. o. ne preneha in se praviloma lahko odsvoji

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Poslovni delež družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo zaradi začetka stečajnega postopka nad družbo ne preneha. Sprememba akta o ustanovitvi, ki je posledica poslovne odsvojitve poslovnega deleža v enoosebni družbi, ne zahteva (ni) izvajanje upravljavskih pravic družbenika.

20
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja kot relevantna pravna podlaga za določitev višine potnih stroškov

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Višina povračil stroškov v zvezi z delom mora biti urejena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če takšne kolektivne pogodbe ni, se uporabi podzakonski predpis, ki ureja te stroške. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja sicer ni podzakonski predpis...

Počisti vse