c S

Št. zadetkov: 4542

1
Vsebina PID št. 2/2024

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Vsebina

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Renato Vrenčur, Vladimir Balažic Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga Certain Legal Aspects of Financial Leasing...

2

Prosto dostopen članek

Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga

Avtor: Renato Vrenčur, Vladimir Balažic

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Avtorja se v prispevku ukvarjata z nekaterimi pravnimi vidiki finančnega leasinga. Najprej predstavita osnovne pravne značilnosti tega pravnega instituta, nato pa analizirata novejšo sodno prakso, kot jo v zadnjem obdobju razvijajo slovenska sodišča. V prispevku argumentirano predstav...

3
Nov pristop Vrhovnega sodišča RS k nepoštenosti splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah: korak v pravo smer?

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Avtor v članku analizira novo sodno prakso Vrhovnega sodišča RS glede presoje splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah, ki se nanaša na kredite v švicarskih frankih. Po tej praksi za nepoštenost valutne klavzule zadošča že sama nepreglednost določila, iz katere ...

4
Sistemski in upravno-procesni izzivi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo

Avtor: Matej Babšek, Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Dolgotrajna oskrba je področje, ki v družbeni realnosti in socialnem pravu v Sloveniji dolgo ni bilo ustrezno urejeno. Zato je bil težko pričakovan nov Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), sprejet leta 2023. Prispevek obravnava sistemska in zlasti procesnopravna vprašanja o ukrepih na ...

5
Pojav vrtljivih vrat v Republiki Sloveniji - razsežnosti pojava, normativna ureditev in aktualne dileme

Avtor: Verena Rošic Feguš

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Prehajanje zaposlenih med različnimi delodajalci, organizacijami in sektorji na nacionalni ravni in na ravni EU danes ni več redkost. Za situacije, ko posamezniki nekdanjo zaposlitev v javnem sektorju zamenjajo z zaposlitvijo v zasebnem sektorju ali obrnjeno, se je uveljavil izraz vrt...

6
Konflikt interesov pri odobritvi kolektivne odškodninske tožbe, ki jo financira odvetniška družba

Avtor: Andrej Fatur

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Prispevek obravnava konflikt interesov pri financiranju kolektivne odškodninske tožbe s strani odvetnika, ki tožnika v tem postopku zastopa, in njegov vpliv na odobritev le-te. Uvodoma sta predstavljena splošna ureditev instituta odobritve kolektivne odškodninske tožbe in njegov namen. ...

7
Imenovanje predsednika nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo, ki je subjekt javnega interesa z obligatornim nadzornim svetom in v kateri delavci uresničujejo pravico do sodelovanja v organih družbe

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Dejansko stanje Gospodarska družba je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in opravlja gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: družba). Družba ima položaj subjekta javnega interesa; zavezana je k obvezni reviziji, v njej pa imajo občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posr...

8
Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Recenzija

Datum: 19.4.2024

Povzetek: V začetku leta 2024 je Lexpera GV Založba izdala knjigo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z novelo ZGD-1L z bogatimi uvodnimi pojasnili avtorjev prof. dr. Saše Preliča in doc. dr. Jerneje Prostor. S to knjigo založba nadaljuje zelo koristno tradicijo izdajanja tovrstne monografije ob vsaki noveli...

9
Odmera odpravnine invalidu ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti upošteva povprečje plač, preračunanih na polni delovni čas

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: ZDR-1 v 67. členu ureja pravice delavcev, ki delajo krajši delovni čas v posebnih primerih, in sicer zaradi osebnih okoliščin (na primer invalidnost, bolezen, starševstvo), zaradi katerih dela ne morejo opravljati polni delovni čas, ampak le krajši delovni čas. Ti delavci krajši delovni čas ne delaj...

10
Posebej stroga presoja privolitve delavca v poligrafsko testiranje

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Privolitev tožnic v poligrafsko testiranje je bila dana v okviru delovnega razmerja kot razmerja, ki ga opredeljuje tudi podrejen položaj delavca v razmerju do delodajalca. Upoštevajoč to značilnost delovnega razmerja, ZDR-1 med obveznostmi delodajalca še posebej poudarja varovanje delavčeve osebnos...

11
Nezadostna obrazložitev dejstva pojasnilne dolžnosti banke

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Jasmine Zaletelj, Ljubljana, ki jo zastopa Mojca Wagner, odvetnica v Ljubljani, na seji 26. oktobra 2023 odločilo

12
Institut neupravičene obogatitve v okoliščinah razvezane pogodbe o finančnem leasingu

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Položaj se pri poslih kot je operacija sale and lease back oziroma kombinacija pravnih poslov s podobnim učinkom v bistvenem razlikuje od položajev, ki se zasnujejo pri običajni pogodbi o finančnem leasingu.

13
Neprepričljivo zavrnjen ugovor o prepovedi komisornega dogovora (odklonilno ločeno mnenje)

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Tožnica je v tej pravdi uveljavljala denarni zahtevek, katerega je utemeljevala na obogatitveni podlagi. Sklicevala se je na tipsko pogodbeno razmerje med pravdnima strankama v obliki finančnega leasinga, v katerem je tožeča stranka nastopala kot leasingojemalec, tožena stranka pa kot leasingodajale...

14
Konkludentna odobritev pogodbe o prodaji nepremičnine, ki jo je podpisal prokurist

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Vrhovno sodišče je skozi sodno prakso že večkrat zavzelo stališče, da je tudi v primeru sklenjene pogodbe o prodaji nepremičnine možna konvalidacija pogodbe, ki ni bila sklenjena v predpisani obliki. Predpisana izenačitev obličnosti pogodbe in pooblastila za podpis pogodbe v 75. členu OZ zato terja ...

15
Nepoštenost pogoja o predčasni zapadlosti iz potrošniške kreditne pogodbe in možnost prodaje potrošnikovega družinskega stanovanja brez vsakršnega sodnega postopka

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 19.4.2024

Povzetek: "Predhodno odločanje - Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Pogodba o potrošniškem kreditu - Direktiva 93/13/EGS - Člen 1(2) - Pogoj, ki temelji na obvezni zakonski določbi - Člen 3(1), člen 4(1), člen 6(1) in člen 7(1) - Pogoj o predčasni zapadlosti - Sodni nadzor - Sorazmernost glede na neiz...

16
Vsebina PID št. 1/2024

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Zlatan Dežman Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude The Offence of Abuse of Position or Trust as a Method of Safeguarding in an Economic Activity and Restricting Free Economic Initiative

17

Prosto dostopen članek

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude

Avtor: Zlatan Dežman

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, določeno v 240. členu KZ-1, je v sodni praksi zdaleč najpogostejše kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Čeprav je v XXIV. poglavje KZ-1 uvrščeno šele kot šestnajsto, je v teoriji in sodni praksi priznano za temeljno kaznivo dej...

18
Zeleni prehod in energija: izbrani pravni vidiki

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V prispevku je obravnavan zeleni prehod v zvezi z energijo. Namen prispevka ugotoviti, ali ustavni okvir, določen z Lizbonsko pogodbo, zagotavlja primerno podlago za uspešen zeleni prehod na področju energije oziroma v zvezi z njo. Za potrebe odgovora na to raziskovalno vprašanje je okvirno opredelj...

19
Odpravnina franšizojemalca

Avtor: Sebastjan Kerčmar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Pogodba o franšizingu je pogodba, ki je zakonsko neurejena, vendar je v poslovni praksi ustaljena in jo stranki skleneta na podlagi splošnih načel obligacijskega prava. To je mešana pogodba, ki lahko vsebuje elemente podobnih samostojnih tipov pogodb, kot so licenčna, agencijska, distribucijska, pro...

20
Objektivne utemeljitve v konkurenčnem pravu Evropske unije

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Avtor v prispevku osvetljuje institut objektivne utemeljitve, kot ga razume konkurenčno pravo Evropske unije. V tem pogledu pojasni, da se lahko podjetje s prevladujočim tržnim položajem z uspešnim sklicevanjem na objektivno utemeljitev izogne odgovornosti za zlorabo prevladujočega tržnega položaja,...

Počisti vse