c S

Št. zadetkov: 130

4
Izpodbojnost domneve o pravični denarni odpravnini v poprevzemnem obdobju ni omejena na specifične primere (zlorabe)

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Procesne predpostavke in ugovori: Vsebinska presoja utemeljenosti ustavne pritožbe: C.:

7
Domneva pravičnega nadomestila v poprevzemnem obdobju je izpodbojna

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Način oblikovanja cene v prevzemni ponudbi: Izpodbojnost domneve pravičnega nadomestila:

8
Dobrovernost ob sklenitvi razpolagalnega pravnega posla kot odločilna predpostavka pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (tudi na čolnu) od nelastnika

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: O pridobitvi lastninske pravice na čolnih: O pridobitvi lastninske pravice od nelastnika: Kdaj mora biti podana dobra vera pridobitelja: O zaznambi spora v ladijskem registru:

12
Dejstvo realizacije pogodbeno dogovorjenega odstopnega upravičenja samo zase ne razrešuje spora o naravi pogodbe

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Izhodišča: Pomen teh izhodišč v okoliščinah primera:

13
Odmera odpravnine invalidu ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti upošteva povprečje plač, preračunanih na polni delovni čas

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: ZDR-1 v 67. členu ureja pravice delavcev, ki delajo krajši delovni čas v posebnih primerih, in sicer zaradi osebnih okoliščin (na primer invalidnost, bolezen, starševstvo), zaradi katerih dela ne morejo opravljati polni delovni čas, ampak le krajši delovni čas. Ti delavci krajši delovni čas ne delaj...

14
Posebej stroga presoja privolitve delavca v poligrafsko testiranje

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Privolitev tožnic v poligrafsko testiranje je bila dana v okviru delovnega razmerja kot razmerja, ki ga opredeljuje tudi podrejen položaj delavca v razmerju do delodajalca. Upoštevajoč to značilnost delovnega razmerja, ZDR-1 med obveznostmi delodajalca še posebej poudarja varovanje delavčeve osebnos...

15
Nezadostna obrazložitev dejstva pojasnilne dolžnosti banke

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Jasmine Zaletelj, Ljubljana, ki jo zastopa Mojca Wagner, odvetnica v Ljubljani, na seji 26. oktobra 2023 odločilo

16
Institut neupravičene obogatitve v okoliščinah razvezane pogodbe o finančnem leasingu

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Položaj se pri poslih kot je operacija sale and lease back oziroma kombinacija pravnih poslov s podobnim učinkom v bistvenem razlikuje od položajev, ki se zasnujejo pri običajni pogodbi o finančnem leasingu.

17
Neprepričljivo zavrnjen ugovor o prepovedi komisornega dogovora (odklonilno ločeno mnenje)

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Tožnica je v tej pravdi uveljavljala denarni zahtevek, katerega je utemeljevala na obogatitveni podlagi. Sklicevala se je na tipsko pogodbeno razmerje med pravdnima strankama v obliki finančnega leasinga, v katerem je tožeča stranka nastopala kot leasingojemalec, tožena stranka pa kot leasingodajale...

18
Konkludentna odobritev pogodbe o prodaji nepremičnine, ki jo je podpisal prokurist

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Vrhovno sodišče je skozi sodno prakso že večkrat zavzelo stališče, da je tudi v primeru sklenjene pogodbe o prodaji nepremičnine možna konvalidacija pogodbe, ki ni bila sklenjena v predpisani obliki. Predpisana izenačitev obličnosti pogodbe in pooblastila za podpis pogodbe v 75. členu OZ zato terja ...

Počisti vse