c S

Št. zadetkov: 14

1
Vsebina PID št. 2/2022

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.4.2022

Povzetek: stran 199 Aljoša Dežman Omejitev pravic vzajemno udeleženih družb iz 554. člena Zakona o gospodarskih družbah in njeni pravni učinki stran 211 Bruna Žuber, Tilen Majnik Zborno sojenje v upravnem sporu stran 235

2

Prosto dostopen članek

Omejitev pravic vzajemno udeleženih družb iz 554. člena Zakona o gospodarskih družbah in njeni pravni učinki

Avtor: Aljoša Dežman

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Avtor v članku obravnava vprašanja glede zakonsko določenih omejitev pravic vzajemno udeleženih družb iz 554. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predvsem se osredotoča na vprašanji pravnega dometa in pravnih posledic takšne omejitve glede dividendnih deležev in glasovalnih upravičen...

3
Zborno sojenje v upravnem sporu

Avtor: Bruna Žuber, Tilen Majnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Prispevek preučuje zborno sojenje v slovenski ureditvi upravnega spora, ki se ji s predlagano novelo ZUS-1C obetajo pomembne spremembe. Z novelo je predlagan odstop od načela zbornosti in vzpostavitev sojenja po sodniku posamezniku kot temeljnega pravila v upravnem sporu. Avtorja v pr...

4
Visokofrekvenčno trgovanje in regulacija - pregled ureditve glede na MIFIDI II, MAR in slovensko zakonodajo

Avtor: Teodora Kordiš, Anže Kanovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Prispevek obravnava visokofrekvenčno trgovanje (VFT), povezane strategije trgovanja in njegovo pravno ureditev. Prispevek zlasti podaja splošne informacije o algoritemskem trgovanju in se nato osredotoča predvsem na VFT, ki je podvrsta algoritemskega trgovanja. Nato je predstavljen pr...

5
Pravni model socialne infrastrukture za bivanje in oskrbo starejših odraslih na kmetijah in v skupnosti

Avtor: Eneja Drobež

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Državni zbor je 9. 12. 2021 sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi. Namen zakona je celostno urediti sistem dolgotrajne oskrbe, pravice in obveznosti izvajalcev ter upravičencev do dolgotrajne oskrbe, naloge državnih in lokalnih oblasti ter vire financiranja dolgotrajne oskrbe v Republiki...

6
Direktiva 2019/2121 in implementacija določb o čezmejnih združitvah v slovenski pravni red

Avtor: Tjaša Galič, Anja Gomzi

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Prispevek obravnava Direktivo 2019/2121, pot evropske zakonodaje, ki je vodila k sprejetju te direktive, in kako bo ta implementirana v ZGD-1, natančneje z vidika instituta čezmejnih združitev. Za začetek ureditve čezmejnih statusnih preoblikovanj v EU lahko štejemo sprejetje Desete d...

7
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2022

Povzetek: V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je v 542. členu določeno, da mora obvladujoča družba odvisni družbi poravnati vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, če ta ni poravnana iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe. Enako velja za...

8
Odločitev Ustavnega sodišča glede posojilnih pogodb v švicarskih frankih

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Igorja Ajdnika in Simone Ajdnik, oba Domžale, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Robert Preininger, d. o. o., Šmarje pri Jelšah, na seji 13. januarja 2022 odločilo

9
Dajatvena tožba, procesno pobotanje, uveljavljanje terjatve v pobot

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Stališča Vrhovnega sodišča iz zadeve II Ips 77/2019, po katerem je pri presoji trenutka zastaranja terjatve tudi pri procesnem pobotanju odločilen trenutek, ko so se stekli pogoji za pobot, ko je v postopku podan ugovor pobota, ni mogoče analogno uporabiti za dajatveno nasprotno tožbo, s katero tože...

10
Delavec je upravičen zahtevati plačo v tako imenovanem bruto znesku

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Delavec je upravičen zahtevati plačo v tako imenovanem bruto znesku v primeru, če mu ta ni bila izplačana ali mu ni bila izplačana v celoti. Upravičen je zahtevati plačo ali del plače, ne glede na to, ali mu je bil izplačan le neto znesek plače brez odvoda in plačila davkov in prispevkov ali pa so m...

11
Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov, rok za uveljavljanje jamčevalnega zahtevka

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Čeprav OZ v prvem odstavku 490. člena določa, da je v primeru, če kdo kupcu stvar odvzame, pogodba razvezana po samem zakonu, to ne pomeni, da kupec nima možnosti izbire tudi med drugimi jamčevalnimi zahtevki. Pogodbeni stranki tako lahko kljub odvzemu stvari skleneta dogovor, da bo prodajalec pravn...

12
Predčasna razrešitev vodilnega delavca oziroma njegovo neimenovanje po poteku mandata, poseben oziroma samostojen odpovedni razlog

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Tretji odstavek 74. člena ZDR-1 ne določa, da je predčasna razrešitev vodilnega delavca oziroma njegovo neimenovanje po poteku mandata poseben oziroma samostojen odpovedni razlog. To pomeni, da lahko delodajalec vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z...

13
Odškodnina za nepremoženjsko škodo, trpinčenje na delovnem mestu (mobbing), diskriminacija

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa RS

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Prenos pojmov evropske ureditve o učinkoviti, sorazmerni in odvračilni odškodnini v ZDR-1 oziroma pojma odvračilnosti, kot ga razume evropsko pravo preko razlage SEU, ne predstavlja posebne in samostojne podlage oziroma kriterija za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo v primeru diskriminacije ...

14
Sodba Sodišča EU v zadevi C-742/19, B. K. proti Republiki Sloveniji, z dne 15. 7. 2021

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Sodba sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021

Počisti vse