c S

Št. zadetkov: 64

1
Vsebina PID št. 3-4/2024

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2024

2
Vsebina PID št. 2/2024

Rubrika: Vsebina

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Renato Vrenčur, Vladimir Balažic Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga Certain Legal Aspects of Financial Leasing...

3
Vsebina PID št. 1/2024

Rubrika: Vsebina

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Zlatan Dežman Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude The Offence of Abuse of Position or Trust as a Method of Safeguarding in an Economic Activity and Restricting Free Economic Initiative

4
Vsebina PID št. 8/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.12.2023

Povzetek: stran 1367 Jernej Podlipnik stran 1381 Drago Dular stran 1408 Žiga Bitenc, Katarina Krapež stran 1427 Lana K. Gotvan stran 1458 Belmina Halvadžić ...

5
Vsebina PID št. 6-7/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA stran 895 Grega Strban Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon Health Care and Health Insurance Act: Starting Points for a New Law...

6
Vsebina PID št. 5/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.8.2023

Povzetek: stran 669 Peter Grilc Trendi in izzivi konkurenčnega prava in politike Trends and Challenges in Competition Law and Policy stran 703 Peter Podgorelec Korporacijsko pravo in zaščita podnebja Corporate Law and Climate...

7
Vsebina PID št. 3-4/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.7.2023

Povzetek: stran 419 Jeff Schwartz The Levers of Sustainability: The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence in Comparison to US Law The Levers of Sustainability: The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence in Comparison to US Law...

8
Vsebina PID št. 2/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.5.2023

Povzetek: stran 213 Petra Weingerl The EU as a Global Actor in Consumer Protection EU kot globalni akter na področju varstva potrošnikov stran 234 Matic Kuhar, Maja Koršič Potočnik Odstop izvajalca od pogodbe zaradi neplačila razlike v ceni pri pogodbi FIDIC s fiksno ceno Termination of the Contract by Contra...

9
Vsebina PID št. 1/2023

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Markus Bruckmüller Sporazumi med družbeniki 5 Shareholders’ Agreements Andreja Primec Izzivi nove Direktive o potrebni skrbnosti pri trajnostnem poslovanju podjetij 34 Challenges of the New Corporate Sustainability Due Diligence Directive Lina Burkelc Juras Izbrana vprašanja kapitalskega nadomestneg...

10
Vsebina PID št. 8/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.12.2022

Povzetek: Peter Podgorelec Utemeljeni razlogi za izstop družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo Justified Grounds for a Shareholder's Withdrawal from a Limited Liability Company stran 1259 Martin Čarni Presoja izjem glede ...

11
Vsebina PID št. 6-7/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Digitalna doba in izzivi za pravo in pravnike/The Digital Age and Challenges for Law and Lawyers Petra Ferk Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo 867 Electronic Signature and Legal Certainty: Types of Electronic Signatureand ...

12
Vsebina PID št. 5/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.8.2022

Povzetek: stran 621 Vesna Kranjc Gradbena pogodba s fiksno ceno in spremenjene okoliščine Construction Contract with Fixed Price and Changed Circumstances stran 635 Marjan Odar Pravila merjenja in vrednotenja postavk v računovodskih izkazih po

13
Vsebina PID št. 3-4/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2022

Povzetek: stran 399 Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Borut Bratina Pravna veljavnost in učinkovanje sklepov upravnega odbora družbe Legal Validity and Effect of the Resolutions of the Company's Board of Directors

14
Vsebina PID št. 2/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.4.2022

Povzetek: stran 199 Aljoša Dežman Omejitev pravic vzajemno udeleženih družb iz 554. člena Zakona o gospodarskih družbah in njeni pravni učinki stran 211 Bruna Žuber, Tilen Majnik Zborno sojenje v upravnem sporu stran 235

15
Vsebina PID št. 1/2022

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.2.2022

Povzetek: stran 3 Saša Prelič Omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter pri pridobivanju statusa podjetnika ali družbenika Legal Restrictions for Establishment of Companies and for Acquisition of Shareholdings stran 20 Maja Vesenjak Ob

16
Vsebina PID št. 8/2021

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.12.2021

Povzetek: stran 1133 Nina Plavšak Storitev vodenja transakcijskega računa kot integralni del plačilnih storitev banke Transaction Account Management Services as an Integral Part of the Bank's Payment Services stran 1146 Nina Zupan Subjektivni

17
Vsebina PID št. 6-7/2021

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Novodobno sodelovanje na področju pravosodja v EU stran 865 ... Denis Baghrizabehi Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja New Challenges in Cross-Border Service of Documents and Taking of Evidence

18
Vsebina PID št. 5/2021

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.8.2021

Povzetek: stran 673 Dušan Jovanovič, Miha Bratina Prikrita vplačila kapitala - premoženjski vložki kot podlaga povečanja premoženja družbe Covert Capital Payments - Assets as a Basis for Increasing the Company's Assets stran 687 Vesna Kranjc O

19
Vsebina PID št. 3-4/2021

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2021

Povzetek: stran 415 Borut Bratina, Miha Bratina, Dušan Jovanovič Nasprotja interesov organov družbe v koncernu - razmerje med ZGD-1 in ZIntPK Conflicts of Interest of the Company's Bodies in the Group - Relationship Between the Companies Act (ZGD-1) and the Integrity and Pre

20
Vsebina PID št. 2/2021

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.4.2021

Povzetek: stran 213 Andreja Primec Pravni vidik družinske ustave Legal Aspect of Family Constitution stran 228 Maja Kotnik, Teja Štrukelj Svoboda ustanavljanja v povezavi s čezmejnim prenosom statutarnega sedeža družb v EU in vpliv zadeve Polb

Počisti vse