c S

Št. zadetkov: 15

1
(Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine

Avtor: dr. Grega Strban, Nana Weber

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: V praksi se dogaja, da se po priznanju pravice do starostne pokojnine ugotovijo dejstva, ob upoštevanju katerih bi bilo mogoče povečati pokojninsko osnovo in s tem obseg pravice do pokojnine. Gre lahko za izplačilo plače v obliki delnic ali izplačila razlike v plači. Težava lahko nastane, ker so dej...

2
Sodno imenovanje članov nadzornega sveta

Avtor: Dejan Vovk

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Avtor se ukvarja z vprašanjem sodnega imenovanja članov nadzornega sveta v kapitalskih družbah, uporabo določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o delniški družbi pri družbi z omejeno odgovornostjo, razlogi za imenovanje ter posledicami in namenom sodnega imenovanja. S pomočjo prikaza na konkret...

3
Sprememba pogojev za opravljanje dejavnosti z vidika načela varstva zaupanja v pravo

Avtor: Jurij Toplak, Tadej Dubrovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Ustavno načelo varstva zaupanja v pravo le izjemoma dovoljuje zaostrovanje pogojev za opravljanje dejavnosti ali poklica. Ustavno sodišče je v številnih odločbah izdelalo natančna merila glede tega, kdaj je takšno zaostrovanje pogojev dovoljeno. Med drugim mora biti osebam, ki že opravljajo dejavnos...

4
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi kritja izgube na podlagi vmesne bilance stanja

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Zaradi nameravanih poslovnih transakcij, povezanih s statusnim preoblikovanjem oziroma prevzemom, je bila izdelala vmesna bilanca stanja na dan 1. 3. tekočega leta ter izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 1. 3. tekočega leta, v katerem je ugotovljena tekoča izguba (iz celotnega poslovanja)....

5
Zahtevek za izpolnitev prodajne pogodbe in polog pri sodišču zaradi upniške zamude

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Ker tožeča stranka kupnine ni položila pri sodišču, ob veljavni pogodbi še vedno obstaja njena obveznost plačila pred izpolnitvijo nasprotne stranke.

6
Odškodnina in kaznovalna funkcija

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Pri odškodninski odgovornosti izvajalcev zdravstvenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se financirajo v glavnem preko zdravstvene blagajne (iz zdravstvenega zavarovanja), bi kaznovalna odškodnina posredno kaznovala vse potencialne uporabnike zdravstvenih storitev. Opravljanj...

7
Ustna darilna pogodba - izpolnitev

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 16.4.2013

Povzetek: V konkretnem primeru je bila ustno sklenjena darilna pogodba pretežno izpolnjena (58. člen OZ) oziroma je darovalka tožniku zagotovila prosto razpolaganje s podarjeno nepremičnino v smislu 538. člena OZ. Ker je tako realizirana darilna pogodba kljub pomanjkljivi obliki veljavna in za darovalko oziro...

8
Institut stečajnog plana i predstečajne nagodbe u hrvatskom pravu u kontekstu regionalnog i međunarodnog razvoja

Avtor: Dražen Vrbanec, Ante Vuković, Dejan Bodul

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: MEP Mednarodno pravo

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Iako Republika Hrvatska ima sve veći broj poslovnih subjekata nad kojima se pokreće stečajni postupak, broj poslovnih subjekata koji se opredjeljuju za stečajni plan je skroman. Štoviše, anegdotski dokazi ukazuju da će i broj subjekata koji će se opredijeliti na postupak predstečajne nagodbe biti sk...

9
Vsebina PID št. 2/2013

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 16.4.2013

Povzetek: stran 223 Dejan Vovk Sodno imenovanje članov nadzornega sveta Judicial Appointment of Supervisory Board Members stran 253 Simon Brence Dopustnost ustanovitve zemljiškega dolga na stavbni pravici The Admissibility of Establish

10
Dopustnost ustanovitve zemljiškega dolga na stavbni pravici

Avtor: Simon Brence

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Stavbna pravica in zemljiški dolg sta dve novi omejeni stvarni pravici, uvedeni v naš pravni red s sprejetjem Stvarnopravnega zakonika. Ne pravna teorija ne pravna praksa do danes še nista zadovoljivo odgovorili na vprašanje, ali je ob upoštevanju smisla obeh pravnih institutov mogoča ustanovitev ze...

11
Reformni projekti v sodstvu - kako naprej

Avtor: Katarina Zajc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Članek predstavi teorije in dosedanje izkušnje s projekti reforme pravosodja po svetu, predvsem v vzhodni Evropi in Južni Ameriki. Obravnava tudi dosedanje pasti in napotke, kako se najobičajnejšim napakam pri načrtovanju in izvajanju projektov lahko država izogne. Sklene, da smo s projektom Lukenda...

12
Doktrina cenovnega plenilstva v EU in ZDA skozi perspektivo nadomestitve izgub, izključitvenega namena ter stroškov

Avtor: Til Rozman

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Avtor na podlagi analize izbranih najvplivnejših sodnih primerov ter teoretičnih pogledov, v povezavi z normativno podlago ter nekaterimi drugimi relevantnimi dokumenti, predstavi razvoj razumevanja koncepta cenovnega plenilstva v EU in ZDA. Ugotavlja doktrinarne razlike pristopov predvsem glede vpr...

13
Vpliv sodbe v zadevi Danosa na varstvo noseče direktorice pred odpoklicem in odpovedjo pogodbe

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: V prispevku je analizirana odločitev Sodišča EU v zadevi Danosa in njen vpliv na delovno in statusno pravo držav članic, predvsem Slovenije. V zvezi s tem je obravnavano vprašanje pojma delavca, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, nato pa je predstavljeno varstvo noseče direktorice pred odpoklicem i...

14
Ponudba zaposlitve na drugem delovnem mestu

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Ponudba zaposlitve na drugem delovnem mestu oziroma nadaljevanje dela pod spremenjenimi pogoji je po prvem odstavku 99. člena ZDR eden od ukrepov za preprečitev oziroma omejitev prenehanja delovnega razmerja. Kateri delavci bodo ohranili zaposlitev in kateri ukrepi se bodo uporabili, pa je odvisno o...

15
Posebnost delovnega razmerja kot pogodbenega razmerja

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Posebnost delovnega razmerja kot pogodbenega razmerja je tudi to, da ima delodajalec možnost enostranskega posega v veljavnost pogodbe o zaposlitvi z njeno odpovedjo, če ugotovi, da obstaja z zakonom določen odpovedni razlog. Zato je treba razlikovati med položajem, ko nastane škoda, ker se obveznos...

Počisti vse