c S

Št. zadetkov: 13

1
Reformni projekti v sodstvu - kako naprej

Avtor: Katarina Zajc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: Članek predstavi teorije in dosedanje izkušnje s projekti reforme pravosodja po svetu, predvsem v vzhodni Evropi in Južni Ameriki. Obravnava tudi dosedanje pasti in napotke, kako se najobičajnejšim napakam pri načrtovanju in izvajanju projektov lahko država izogne. Sklene, da smo s projektom Lukenda...

2
Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Avtor: Katarina Zajc, Jaka Cepec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtorja s pomočjo ekonomske analize prava analizirata novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju po letu 2008, ko se je začela globalna finančna kriza. Analiza naj bi pokazala, ali je namen spremenjene insolvenčne zakonodaje povečanje učinkovitosti ...

3
Ekonomska analiza in konkurenčno pravo: primer Slovenije

Avtor: Katarina Zajc

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V prispevku s teoretičnega in praktičnega vidika obravnavam uporabo kvalitativnih in kvantitativnih testov proizvodnega upoštevnega trga v Sloveniji. Na žalost vpogled v spise posameznih zadev ni bil mogoč, tako da sem o uporabi metod pri definiranju upoštevnega trga lahko le sklepa

4
Kaj motivira sodnike - ekonomska analiza prava

Avtor: Katarina Zajc, Mitja Kovač

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.8.2011

Povzetek: Povzetek Članek predstavlja cilje sodnikov v svetu in v Sloveniji ter njihovo motivacijo za dosego teh ciljev. Obravnava možne cilje delovanja pravosodja in razloži problem agent - principal. Opozarja na orodja motivacije in kaznovanja (korenček in palica), ki lahko motivirajo sodnike, da do

5
Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled

Avtor: Katarina Zajc, Luka Markelj

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2010

Povzetek: Članek obravnava merjenje učinkovitosti sodstva po svetu. Naprej predstavi družbene stroške, povezane z neučinkovitim delovanjem sodstva, potem pa predstavi in analizira merila in ukrepe, ki jih posamezne države sprejemajo za motiviranje učinkovitega delovanja sodstva. Po Sloveniji so predstavljena ...

6
Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava)

Avtor: Mitja Kovač, Katarina Zajc

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja pogodbenega prava. Uvodoma pojasni ekonomski pomen izmenjave in njene posledice za gospodarstvo kot celoto. V nadaljevanju se osredini na pregled ekonomske funkcije pogodbenega prava, torej na tista ključna dispozitivna in kog...

7
Kršitev pogodb in sankcije

Avtor: Katarina Zajc

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Ekonomska analiza prava gleda na odškodnino za kršitev pogodb kot na ceno, ki jo je določena pogodbena stranka pripravljena oziroma jo mora plačati, če ne spoštuje pogodbenih določil. Članek obravnava spodbude strankam za kršitev oziroma izpolnitev pogodb, kot je vrsta in višina odškodnine, ki jo mo...

8
Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

Avtor: dr. Katarina Zajc

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...

9
Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti: primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava

Avtor: dr. Katarina Zajc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.12.2005

Povzetek: Povzetek Članek preučuje in primerja slovenski in ameriški sistem sojenja v primerih neposlovnih odškodninskih obveznosti. Pri preučevanju predstavi predvsem elemente, na katere se pri sojenju opirajo ameriška sodišča, predvsem Handovo formulo, ki se uporablja pri presoji standarda skrbnega obnašan....

10
Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

Avtor: dr. Katarina Zajc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...

11
Coasov teorem, učinkovitost in imisije

Avtor: Katarina Zajc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.2.2004

Povzetek: I. UVOD "It is always possible to modify by transaction on the market the initial legal determination of rights. And, of course, if such market transactions are costless, such a rearrangement of rights will always take place, if it would lead to an increase in the value of production (Coase, 1960...

12
Ekonomska analiza prava (opis, zgodovina in aplikacije)(*1)

Avtor: dr. Katarina Zajc

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: I. UVOD Ekonomska analiza prava (Law&Economics, Economic Analysis of Law) je del ekonomske vede, ki analizira vzpostavljanje, strukturo, proces ter ekonomske posledice prava in pravnih institucij. Uporablja predvsem koncepte in orodja mikroekonomike in ekonomike blaginje.(*2) Začetke ekonomske...

13

Prosto dostopen članek

Obvladovanje in vodenje družb (corporate governance) in nadzorni svet

Avtor: Katarina Zajc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.2.1999

Povzetek: Katarina ZAJC magistra pravnih znanosti, doktorica ekonomskih znanosti Nova ljubljanska banka I. UVOD Namen prispevka je ekonomsko in pravno analizirati vlogo nadzornih svetov (NS) v gospodarskih družbah, predvsem delniških družbah, doma in v svetu. Obravnavam predvsem razmerja med delničarji ...

Počisti vse