c S

Št. zadetkov: 16

1

Prosto dostopen članek

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja mora slediti spremenjenim razmerjem v družbi. Pri tem je manjšega pomena, ali se to zgodi z novim zakonom ali s spremembami obstoječega. Izhodiščna točka je Ustava RS, oprta na mednarodno ureditev temeljnih človekovih pravic do socialne var...

2
Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Sistem socialnega varstva je redkeje pravno analiziran del prava socialne varnosti. Tudi zaradi tega se lahko zmotno uporabljajo podobni izrazi, kot so socialna varnost, socialno varstvo, socialna zaščita, socialna ugodnost in socialna odškodnina. Med posameznimi izrazi so pomembne vs...

3

Prosto dostopen članek

Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek poudarja pomen socialnih zavarovanj za uresničevanje mednarodne in ustavne temeljne človekove pravice do socialne varnosti. Predstavljene so skupne značilnosti in nekatere posebnosti. Ugotovljeno je, da se v času (ekonomskih ali zdravstvenih) pretresov v družbi sistem social...

4
Sodnik

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Zaradi varovanja pred zlorabo oblasti je ta razdeljena med različne državne organe. Nosilec sodne oblasti je sodnik. Njegov pravni položaj se pomembno razlikuje od nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti, pa tudi od delavcev in javnih uslužbencev. To se mora odražati tudi v ustavni ...

5
Socialna država in država blaginje - sopomenki ali le vsebinski blizuzvočnici?

Avtor: Renata Mihalič, Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Prispevek obravnava koncepta socialne države in države blaginje v okviru demokratične pravne države. Predstavljeni so temelji socialne normativne države, primerjalnopravni vidiki oblik socialnih držav ter usmeritve nacionalne in evropske socialne politike. Analizirani so sistem države bl...

6
Lastninsko varstvo socialnih pravic

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvodne misli 2. Pravica do (zasebne) lastnine 2.1. V mednarodnem pravu 2.2. V slovenski Ustavi 3. Pravica do socialne varnosti 4. Starejša slovenska ustavnosodna praksa 5. Priznanje dvojnega ustavnega varstva pravice do pokojnine 6. (Ne)dopustnost odpisovanja prispevkov za socialno varno

7
Vpliv univerzalnega temeljnega dohodka na sistem socialnih zavarovanj

Avtor: Renata Mihalič, Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Članek predstavlja temeljne pravne posledice morebitne uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v sistem socialnih zavarovanj. Uvodoma je predstavljena pravna definicija sistema univerzalnega temeljnega dohodka in vzporedno splošna opredelitev socialnih zavarovanj, in sicer kot konceptov ...

8
(Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine

Avtor: dr. Grega Strban, Nana Weber

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2013

Povzetek: V praksi se dogaja, da se po priznanju pravice do starostne pokojnine ugotovijo dejstva, ob upoštevanju katerih bi bilo mogoče povečati pokojninsko osnovo in s tem obseg pravice do pokojnine. Gre lahko za izplačilo plače v obliki delnic ali izplačila razlike v plači. Težava lahko nastane, ker so dej...

9
Obseg pravic do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Bolezen in poškodba nista le zasebno, temveč tudi družbeno tveganje. Kot socialna primera ju je treba jasno zakonsko opredeliti. V (enem) zakonu je treba določiti pravice do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihov obseg. Čeprav se je z odpravo doplačil napovedovalo pov...

10
Zavarovanje za brezposelnost v novi ureditvi trga dela

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V predlagani novi ureditvi trga dela se spreminja vloga zavarovanja za brezposelnost. S skrajševanjem odpovednih rokov in z zmanjševanjem odpravnin se prenaša breme zagotavljanja varnosti dohodka z delodajalca na državo, saj je predvideno nekaj več ugodnosti v zavarovanju za brezposelnost (ki ga pre...

11
Izzivi prava socialne varnosti: recesija - priložnost za "prave" spremembe?

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Analizirani so nekateri izzivi prava socialne varnosti v luči spremenjenih družbenih razmerij. Ugotovljeno je, da je dolžnost socialne države zagotoviti socialno varnost in s tem dostojno življenje vseh prebivalcev, tako v času gospodarske rasti kot recesije. Še posebej v času slednje bremena varnos...

12
Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic v primeru brezposelnosti

Avtor: dr. Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.

13
Posebnosti pogodb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Avtor: dr. Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Temeljno načelo varstva invalidov je načelo enakega obravnavanja. Kljub temu je določeno razlikovanje, namenjeno odpravi obstoječih neenakosti, dopustno. Tako so invalidom namenjeni posebni, predvsem aktivni ukrepi. V prispevku so analizirane posebnosti pogodb o rehabilitaciji invalidov .....

14
Mednarodnopravne omejitve pri zakonskem urejanju pravic in dolžnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Avtor: dr. Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Države se že od nekdaj trudijo zaščititi obolelo ali poškodovano osebo in osebo tik pred, med porodom in po njem z zagotovitvijo ustrezne medicinske oskrbe in nadomestitvijo izpadlega dohodka. Temu razvoju so sledili tudi mednarodni pravni dokumenti. Ugotovljeno je, da mnogi od teh razglaša...

15
Okrogla miza - Socialna varnost: Postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja...

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: ... za brezposelnost in pravice do vključitve v program APZ Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic posameznika in pravnih oseb, določenih z ustavo, zakoni ter mednarodnimi pogodbami je osrednje vprašanje demokratične ...

16
Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.4.1999

Povzetek: Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UTEMELJENOST POSEBNE UREDITVE Ustava RS (v nadaljevanju Ustava) med temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami priznava tudi pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave) in določa, da državljani uživajo to pravico v sklad...

Počisti vse