c S

Št. zadetkov: 16

1
Vsebina PID št. 3-4/2017

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2017

Povzetek: stran 433 Miha Kerin Neodvisnost, potencialno nasprotje interesov in nasprotje interesov pri članih nadzornega sveta Independence, Potential Conflict of Interest and Conflict of Interest for Members of the Supervisory Board stran 470 Dušan Jo

2
Sodba Sodišča v zadevi C-398/15 z dne 9. marca 2017

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Datum: 1.6.2017

Povzetek: "Predhodno odločanje - Osebni podatki - Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov - Direktiva 95/46/ES - Člen 6(1)(e) - Podatki, ki se objavijo v registru družb - Prva direktiva 68/151/EGS - Člen 3 - Prenehanje zadevne družbe - Omejitev dostopa tretjih oseb do teh podatkov" Titl...

3
Neodvisnost, potencialno nasprotje interesov in nasprotje interesov pri članih nadzornega sveta

Avtor: Miha Kerin

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: V prispevku so opredeljeni pojmi neodvisnost, potencialno nasprotje interesov in nasprotje interesov, vsi v zvezi s člani nadzornega sveta, ter analizirane določbe zakonov in priporočila kodeksov v zvezi z njimi. Nekateri pravni viri teh pojmov sploh ne definirajo (na primer ZGD-1 ), d...

4
Obveznosti bank v zvezi s podaljšanjem kreditnih linij

Avtor: Dušan Jovanovič, Miha Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata obveznosti bank, ki izhajajo iz kreditnih razmerij, do kreditojemalcev. Pri tem skušata ob upoštevanju splošnih načel obligacijskega prava odgovoriti na vprašanji, ali lahko iz kreditnega razmerja izhaja obveznost banke, da kreditno razmerje podaljšuje, in...

5
Neodvisna bančna garancija in primerljiva zavarovanja

Avtor: Maja Vesenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: V prispevku avtorica primerja bančno garancijo z drugimi oblikami zavarovanj. Predstavljena so zavarovanja, ki so z bančno garancijo primerljiva po tem, da niso odvisna od temeljnega posla ali da udeležba oseb pri nastanku zavarovanja in njegovi realizaciji spominja na razmerja v zvezi z...

6
Zloraba položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti in pravilo podjetniške presoje - skupna uporaba

Avtor: Miha Šlamberger

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Članek poskuša prikazati ugotovitve avstrijske teorije in sodne prakse na področju presoje kazenske in civilne odgovornosti višjih bančnih uslužbencev. Potrjuje že doslej jasno izraženo zahtevo teorije in sodne prakse, da je za pravilno kazensko obravnavo tako imenovanega kaznivega dejan...

7
Fizična delitev solastne nepremičnine

Avtor: Ana Javh

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Avtorica obravnava fizično delitev solastne nepremičnine s poudarkom na vprašanju deljivosti solastne nepremičnine s stavbo. Da bi lahko prišlo do fizične delitve stavbe in s tem do vzpostavitve etažne lastnine, je potrebno predhodno ugotoviti, ali je to stavbo mogoče razdeliti na dve al...

8
Davčna utaja in njena finančna preiskava

Avtor: Primož Baucon

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Popolno ali delno izogibanje davčnim obveznostim ter nepravočasno izpolnjevanje teh obveznosti in drugih povezanih obveznosti (dajatev) ne pomeni le kršitve pravnih norm, ampak povzroča tudi nedopustne posledice in protipravna stanja. Zaradi tega vse sodobne zakonodaje predvidevajo siste...

9
Smartphone wars und Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Inhaber standardessentieller Patente

Avtor: Jure Globočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Zusammenfassung : Der vorliegende Aufsatz behandelt standardessentielle Patente (SEP) im Lichte des Europäischen Marktmachtmissbrauchsverbots (Art. 102 AEUV). Nach einer einleitenden Vorstellung der Standardsetzung und der FRAND-Verpflichtungen (engl. fair, reasonable and non-discriminatory) wird d...

10
Presoja ravnanj podjetja s prevladujočim položajem po učinku: reforma Evropske komisije in njena (delna) recepcija v sodni praksi EU

Avtor: Luka Bernard

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava osnovni koncept reforme Evropske komisije glede zlorabe prevladujočega položaja, ki je prepovedana na podlagi 102. člena PDEU. Bistvo te reforme je opustitev formalistične presoje ravnanj podjetij s prevladujočim položajem in implementacija presoje po učinku. ...

11
Pogoji za začetek del in rok za dokončanje del v gradbeni pogodbi ter posledice zamude

Avtor: Vesna Sodja

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava izpolnitev dejanskih in pravnih pogojev za začetek gradbenih del, posledice zamude z uvedbo v delo ter posebnosti pogodbene kazni, ki je dogovorjena v gradbeni pogodbi. Ključne besede : gradbena pogodba, dejanski pogoji, pravni pogoji, zamuda, uvedba v de...

12
Socialna država in država blaginje - sopomenki ali le vsebinski blizuzvočnici?

Avtor: Renata Mihalič, Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Prispevek obravnava koncepta socialne države in države blaginje v okviru demokratične pravne države. Predstavljeni so temelji socialne normativne države, primerjalnopravni vidiki oblik socialnih držav ter usmeritve nacionalne in evropske socialne politike. Analizirani so sistem države bl...

13
Obveznost izplačila denarne odpravnine pravne naslednice PID zaradi njenega statusnega preoblikovanja po ZPNPID

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Dejansko stanje: Družba A je pravna naslednica pooblaščene investicijske družbe (PID) in naj bi se statusno preoblikovala, konkretno po šestem odstavku 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID). Pravna vprašanja: 1. Ali posamezni delničar družbe A v...

14
Neskladnost določbe Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora z Ustavo

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.6.2017

Povzetek: 1. Točka 1 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) je bila v neskladju z Ustavo, kolikor je v primeru pomešanja premoženja zakonitega in nezakonitega izvora omogočala odvzem celotnega pomešanega premoženjskega predmeta. ... Title : Inconsist...

15
Predvidljivost škode - dokazovanje

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Temeljno načelo nepogodbenega odškodninskega prava pa je, da se oškodovancu prisodi odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane njegov premoženjski položaj tak, kot bi bil, če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opustitve (169. člen OZ). Odraz tega načela v pogodbenem pravu je, da ima...

16
Neobstoječa pogodba : izpodbojna pogodba

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Če nekoga prisiliš, da s teboj sklene posojilno pogodbo, mu nato izročiš posojilo ter pridobiš nasprotno terjatev (vračilo posojila z obrestmi), potem gre za dejanski položaj izpodbojne pogodbe (45. člen OZ). Če pa, drugače, nekoga prisiliš, da podpiše listino, ki je naslovljena kot poso...

Počisti vse