c S

Št. zadetkov: 142

1
Izbrana pravna vprašanja sodnega imenovanja poslovodstva v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali je sodišče v okviru postopka sodnega imenovanja poslovodstva družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi določbe drugega odstavka 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kakorkoli vezano na sestavo poslovodstva, kot ga predvideva družbena pogodba, ali pa je pri imenovanju takšnega začasneg...

2
Razprava o dopustnosti sodnega imenovanja nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kjerkoli vsebujejo pravno podlago za sodno imenovanje članov nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in ali je določila ZGD-1, ki se nanašajo na sodno imenovanje članov organov vodenja in nadzora v delniških družbah, mogoče smisel...

3
Kapitalsko nadomestno posojilo v poslovni praksi

Avtor: Saša Prelič, Jerneja Prostor

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in delničarji delniških družb morajo družbi ob ustanovitvi prek stvarnih ali denarnih vložkov zagotoviti vsaj toliko premoženja, kot znaša osnovni kapital družbe. Potencialnim upnikom so namreč z določitvijo osnovnega kapitala in vpisom tega zneska v sodni r...

4
Omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter pri pridobivanju statusa podjetnika ali družbenika

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Avtor v članku obravnava posebne pravne ovire, ki jih Zakon o gospodarskih družbah predpisuje pri ustanavljanju posameznih pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb oziroma za pridobivanje kapitalske udeležbe. Članek prikazuje genezo normativne ureditve in veljavno pravno stanje,...

5
Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Uveljavljanje novele ZGD-1K

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Prispevek obravnava implementacijo Delničarske direktive II v delu, v katerem se ta nanaša na identifikacijo delničarjev, posredovanje informacij in olajševanje uveljavljanja pravic delničarjev, kot je uresničena z novelo ZGD-1K. Ključne besede: javne delniške družbe, identifik...

6
Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Družba A je imetnik poslovnega deleža v družbi B, d. o. o., in sicer v obsegu 20-odstotnega deleža njenega osnovnega kapitala. Družba B po kapitalski liniji navzdol lastniško obvladuje več družb in tudi na njenih skupščinah družbe se obravnavajo letna poročila družbe ter skupine družbe B.

7
Soglasje nadzornega sveta za dispozicije s kapitalsko naložbo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Dejansko stanje Delniška družba (v nadaljevanju: družba A) je obvladujoča družba družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba B), in sicer na podlagi pravic, ki izhajajo iz družbene pogodbe B kot odvisne družbe. B posluje kot del skupine A. Pri tem so enotno obvladovana tveganja, ki izhaj

8
Identifikacija delničarjev in olajšanje

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: V prispevku je obravnavan predlog implementacije Delničarske direktive II v delu, v katerem se ta nanaša na identifikacijo delničarjev, posredovanje informacij in olajševanje uveljavljanja pravice delničarjev. Implementacija je obravnavana z vidika predloga novele ZGD-1K. Ključne bes...

9
Vpliv ustanovitve hčerinske družbe s stvarnim vložkom na pravni položaj upnikov družbe ustanoviteljice

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2019

Povzetek: Dejansko stanje Družba A je ustanovila hčerinsko družbo B tako, da je vanjo kot stvarni vložek prenesla svoje nepremično premoženje in opremo. To premoženje je bilo v pretežnem delu obremenjeno s stvarnimi pravicami upnikov družbe. Čista neto vrednost premoženja družbe A, ki je bilo preneseno kot s...

10
Sodno preizkušanje primernosti menjalnega razmerja ali denarne odpravnine manjšinskim delničarjem

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja korporacijskega prava

Datum: 1.10.2018

Povzetek: V prispevku so obravnavane posebnosti v postopku sodnega preizkušanja primernosti menjalnega razmerja oziroma denarne odpravnine. Avtor obravnava pravne položaje, v katerih so imetniki deležev upravičeni do deležev po ustreznem menjalnem razmerju oziroma do denarne odpravnine. Primernost...

11
Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2018

Povzetek: V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s te...

12
Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo

Avtor: dr. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2018

Povzetek: Družba z omejeno odgovornostjo namerava povečati osnovni kapital. Tik pred sklenitvijo pravnega posla, katerega posledica bi bila dokapitalizacija družbe, je bila v sodnem registru na podlagi začasne odredbe vpisana prepoved odtujitve in obremenitve (poslovnega deleža), ki imetniku poslovnega deleža...

13
Instituti varovanja interesa imetnikov deležev pri podjetniških integracijah (pripojitev in vključitev)

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: V poslovni praksi delovanja gospodarskih subjektov prihaja do različnih oblik njihovega povezovanja in medsebojnega prepletanja. Pri tem gre za uporabo različnih pravnih institutov in različnih pravnih tehnik. Pravo gospodarskih družb take institute omogoča, hkrati pa vzpostavlja sistem ...

14
Obveznost izplačila denarne odpravnine pravne naslednice PID zaradi njenega statusnega preoblikovanja po ZPNPID

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Dejansko stanje: Družba A je pravna naslednica pooblaščene investicijske družbe (PID) in naj bi se statusno preoblikovala, konkretno po šestem odstavku 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID). Pravna vprašanja: 1. Ali posamezni delničar družbe A v...

15
Prenos obrata kot predmeta stvarnega vložka

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2017

Povzetek: Title: Transfer of the Facility as the Subject of Contribution in Kind Dejansko stanje: Neki davčni zavezanec želi izvesti prenos premoženja (na način stvarnega vložka s singularnim nasledstvom) na svojo hčerinsko družbo. Prenos premoženja naj bi bil izveden zaradi vstopa novega inves...

16
Izključitev člana (ustanovitelja) iz zasebnega zavoda

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Članki

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Title: Exclusion of a Member (Founder) from an Institution Več oseb je ustanovilo zasebni zavod za opravljanje dejavnosti visokega šolstva. Med ustanovitelji je nastal spor glede ravnanj enega izmed njih, saj naj bi ta domnevno škodoval interesom zasebnega visokošolskega zavoda. Pri t...

17
Bilančnopravni vidiki posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička in minimalne dividende

Avtor: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2016

Povzetek: V članku so obravnavana vprašanja sodnih sporov zaradi (ne)delitve minimalne dividende. V praksi so še zlasti aktualna vprašanja bilančnopravnih vidikov posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička. Avtorja izpostavita stališče, da se v tej zvezi letno poročilo ne sp...

18
Koncernske združitve - kapitalska razmerja pri združitvah povezanih družb

Avtor: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 2.6.2016

Povzetek: Ena tipičnih pravnih značilnosti združitve kot vrste tako imenovanega materialnega statusnega preoblikovanja je (med drugim) to, da prevzemna družba kot predmet svoje nasprotne izpolnitve za prejeto premoženje in pravice prevzete družbe imetnikom deležev te družbe zagotavlja svoje deleže...

19
Financiranje d. o. o. z lastnim kapitalom: razprava o naknadnih vplačilih kot viru financiranja

Avtor: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah omogoča različne oblike financiranja družbe z omejeno odgovornostjo. Medtem ko je za financiranje družbe z vložki značilno pridobivanje oziroma utrjevanje članske udeležbe družbenikov, financiranje družbe s tako imenovanimi naknadnimi vplačili ne spreminja ra...

20
Ničnost sklepa skupščine delniške družbe zaradi nepravilnosti pri objavi sklica skupščine

Avtor: dr. Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Opis dejanskega stanja: Družba X, d. d., je izvedla zasedanje skupščine z namenom izvedbe prestrukturiranja - dokapitalizacije družbe. Kmalu po tem je bila družbi vročena tožba na ugotovitev ničnosti sklepov, sprejetih na tem zasedanju skupščine. Podlaga za očitek ničnosti sklepov skupšč...

Počisti vse