c S

Št. zadetkov: 143

1
Imenovanje predsednika nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo, ki je subjekt javnega interesa z obligatornim nadzornim svetom in v kateri delavci uresničujejo pravico do sodelovanja v organih družbe

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Dejansko stanje Gospodarska družba je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in opravlja gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: družba). Družba ima položaj subjekta javnega interesa; zavezana je k obvezni reviziji, v njej pa imajo občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posr...

2
Izbrana pravna vprašanja sodnega imenovanja poslovodstva v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali je sodišče v okviru postopka sodnega imenovanja poslovodstva družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi določbe drugega odstavka 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kakorkoli vezano na sestavo poslovodstva, kot ga predvideva družbena pogodba, ali pa je pri imenovanju takšnega začasneg...

3
Razprava o dopustnosti sodnega imenovanja nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kjerkoli vsebujejo pravno podlago za sodno imenovanje članov nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in ali je določila ZGD-1, ki se nanašajo na sodno imenovanje članov organov vodenja in nadzora v delniških družbah, mogoče smisel...

7
Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Družba A je imetnik poslovnega deleža v družbi B, d. o. o., in sicer v obsegu 20-odstotnega deleža njenega osnovnega kapitala. Družba B po kapitalski liniji navzdol lastniško obvladuje več družb in tudi na njenih skupščinah družbe se obravnavajo letna poročila družbe ter skupine družbe B.

10
Vpliv ustanovitve hčerinske družbe s stvarnim vložkom na pravni položaj upnikov družbe ustanoviteljice

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2019

Povzetek: Dejansko stanje Družba A je ustanovila hčerinsko družbo B tako, da je vanjo kot stvarni vložek prenesla svoje nepremično premoženje in opremo. To premoženje je bilo v pretežnem delu obremenjeno s stvarnimi pravicami upnikov družbe. Čista neto vrednost premoženja družbe A, ki je bilo preneseno kot st...

11
Sodno preizkušanje primernosti menjalnega razmerja ali denarne odpravnine manjšinskim delničarjem

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Aktualna vprašanja korporacijskega prava

Datum: 1.10.2018

Povzetek: Povzetek : V prispevku so obravnavane posebnosti v postopku sodnega preizkušanja primernosti menjalnega razmerja oziroma denarne odpravnine. Avtor obravnava pravne položaje, v katerih so imetniki deležev upravičeni do deležev po ustreznem menjalnem razmerju oziroma do denarne odpravnine. Primernost ...

12

Prosto dostopen članek

Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2018

Povzetek: Povzetek : V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem...

13
Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo

Avtor: dr. Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2018

Povzetek: Družba z omejeno odgovornostjo namerava povečati osnovni kapital. Tik pred sklenitvijo pravnega posla, katerega posledica bi bila dokapitalizacija družbe, je bila v sodnem registru na podlagi začasne odredbe vpisana prepoved odtujitve in obremenitve (poslovnega deleža), ki imetniku poslovnega deleža...

15
Obveznost izplačila denarne odpravnine pravne naslednice PID zaradi njenega statusnega preoblikovanja po ZPNPID

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2017

Povzetek: Povzetek : Dejansko stanje: Družba A je pravna naslednica pooblaščene investicijske družbe (PID) in naj bi se statusno preoblikovala, konkretno po šestem odstavku 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID). Pravna vprašanja: 1. Ali posamezni delničar družbe A v ...

Počisti vse