c S

Št. zadetkov: 13

1
Prevzemni instituti v Sloveniji in Makedoniji

Avtor: Nikola Georgievski

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja s prevzemnimi instituti v Sloveniji in Makedoniji. Predstavljeni so instituti prevzemne zakonodaje po Zakonu o prevzemih in Zakonu za prezemanje na akcionerskite društva. Cilj te zakonodaje je učinkovito urediti varstvo manjšinskih delničarjev, investitorj...

2
Pravna narava pogodbe o dobavi in montaži objekta, pregled in prevzem del, jamčevanje za napake

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Stranki sta septembra 2013 sklenili pogodbo in jo imenovali kupoprodajna pogodba do faze delni ključ v roke (v nadaljevanju Pogodba). Predmet Pogodbe je izdelava, dobava in montaža stanovanjske hiše Naročnika (v Pogodbi imenovanega kupec) na podlagi načrtov PGD. Te je pridobil Naročnik in jih predlo...

3
Sočasnost izpolnitve in 105. člen OZ

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Tožencu ni mogoče očitati kršitve načela sočasnosti, ker je za način izpolnitve pogodbe predlagal deponiranje dovolila pri notarju. Tožnik predlaganega načina izpolnitve (neutemeljeno) ni sprejel, ampak je predlagal, da je toženec tisti, ki naj deponira kupnino pri notarju. Ker obrazloženo glede hra...

4
Revizorjevo poročilo po novem in prenovljenih Mednarodnih standardih revidiranja

Avtor: Daniel Zdolšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Pri izdelavi revizorjevega poročila, ki vključuje mnenje o računovodskih izkazih (posamičnih ali konsolidiranih) revidiranega subjekta, se uporabljajo Mednarodni standardi revidiranja. Maja 2018 so bili objavljeni v slovenski jezik prevedeni nov in prenovljeni Mednarodni standardi revid...

5
Odločanje nadzornega sveta (1. del)

Avtor: Kristijan Zakšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Rdeča nit prispevka je odločanje nadzornega sveta, pri čemer avtor primerja slovensko in nemško pravno ureditev v skladu z 257. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in par. 108 nemškega Aktiengesetzt (Zakon o delnicah oziroma delniški družbi; AktG). Izpostavi nekaj, predvsem v...

6
Sodišče EU o prenosu statutarnega sedeža družbe – od zadeve Cartesio do zadeve Polbud

Avtor: Jerneja Prostor

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Pravnega okvira ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice ne določajo le pravila Pogodbe o delovanju Evropske unije o svobodi ustanavljanja, temveč tudi sodna praksa Sodišča EU s tega področja. V ...

7
Plačilo podizvajalcu pri odstopu terjatve

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Kasnejši odstop terjatve, četudi temelji na sklepu sodišča, ne izljučuje možnosti naročnika, da terjatev poravna podizvajalcu, ki se je nanj z neposrednim zahtevnkom obrnil pred tem.

8
Delitev dobička v d. o. o.

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo imajo pravico izpodbijati sklep skupščine o nedelitvi bilančnega dobička pod pogoji iz 399. člena ZGD-1, razen če družbena pogodba možnosti nedelitve bilančnega [dobička] ne ureja drugače. Sodba VS RS III Ips 74/2017

9
Vsebina PID št. 1/2019

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.1.2019

Povzetek: stran 3 Jerneja Prostor Sodišče EU o prenosu statutarnega sedeža družbe European Court of Justice on the Transfer of Company's Registered Office - from Case Cartesio to Case Polbud stran 20 Daniel Zdolšek Revizorjevo poročilo po nove

10

Prosto dostopen članek

Sorazmernost in razločnost v kaznovalnem materialnem pravu - doktrinarni primanjkljaj

Avtor: Boštjan Zrnec Orlič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Zaradi spremenjene paradigme vrednotenja oblastnega ravnanja, ki je v ospredje začela postavljati človekove (individualne) pravice, se je pravo o prekrških približalo kazenskemu pravu. Zajelo je celotne materialnopravne kazenske garancije, procesnopravne pa z določenimi odmiki, ob možno...

11
Razlaga določbe 112. člena ZDR-1 – primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Če je bil ob sprejemu 113. člena ZDR (sedaj 112. člena ZDR-1) namen zakonodajalca zaščiti predstavnika delavcev med drugim tudi pred prerazporeditvijo (in celo znižanjem plače ter disciplinskim in odškodninskim postopkom), torej pred vsakim postopkom, ki bi spremenil njegov delovnopravni status ali ...

12
Zasebno uveljavljanje prava državnih pomoči: tožba konkurenta in primerjalnopravne iztočnice

Avtor: Denis Baghrizabehi

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Konkurent prejemnika nezakonite državne pomoči lahko s tožbo v pravdnem postopku doseže vračilo predmetne pomoči, prepreči njeno (nadaljnje) izplačilo in uveljavlja odškodnino. V nasprotju s protimonopolnim pravom ostaja zasebno uveljavljanje prava državnih pomoči relativno neraziskano ...

13
Nekatere (še) odprte dileme glede obvezne upokojitve javnih uslužbencev

Avtor: Tadej Dubrovnik, Aleš Kobal, Borko Obradovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Prispevek analizira določbe ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, ki se nanašajo na v praksi (še) odprte dileme, povezane z (obveznim) upokojevanjem javnih uslužbencev, kot sta obličnost in konludentnost dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja oziroma s tem povezano izplačilo odpravnin. Av...

Počisti vse