c S

Št. zadetkov: 116

1
Pogodba o leasingu, njena pravna narava in posledice prenehanja po pogodbeno dogovorjeni odpovedi

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Stranki sta avgusta 2011 sklenili pogodbo in jo poimenovali pogodba o finančnem leasingu. S pogodbo se je leasingodajalec zavezal za plačilo prepustiti leasingojemalcu v izključno uporabo določene svoje blagovne znamke. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, do septembra 2018. Pogoj za veljavno s...

2
Izpolnitev zakonskega pogoja o sklenitvi pogodbe v pisni obliki

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Določena trgovska veriga za prodajo prehrambnih izdelkov končnim potrošnikom (v nadaljevanju: Trgovska veriga) je imela z določenima dobaviteljema vzpostavljeno poslovno sodelovanje. Oba dobavitelja sta bila seznanjena s splošnimi pogoji Trgovske verige. V njih so na enaindvajsetih straneh opredelje...

3
Spremenjene tržne razmere in relevantno obdobje za višje plačilo izvajalca gradnje

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: V poslovni praksi je nesporno, da so se v letu 2022 razmere na trgu spremenile. Številne storitve in izdelki so se nepričakovano in znatno podražili, kar otežuje izpolnitev pogodb, ki so bile sklenjene v drugačnih okoliščinah. To še posebej velja za gradbene pogodbe.

4
Gradbena pogodba s fiksno ceno in spremenjene okoliščine

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2022

Povzetek: V zadnjem času se je veliko izdelkov bistveno podražilo, kar otežuje izpolnitev pogodb, ki so bile sklenjene v drugačnih tržnih razmerah. To še posebej velja za gradbene pogodbe. V posameznih gradbenih pogodbah je dogovorjena klavzula o fiksni ceni. Prispevek pojasnjuje, ali klavzula ...

5
Veljavnost pogodbe, obstoj pooblastila, kršitev ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Javni zavod in gospodarska družba (v nadaljevanju družba D.) sta v sporu glede obveznosti plačila kupnine za prodajo oziroma nabavo določenih aparatov in potrošnih reagentov zanje. V gospodarskem sporu je na I. stopnji že odločalo sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani, sodba VIII Pg 1833/2020-17 dne ...

6
O razlagi pravil gospodarskega pogodbenega prava ob sodbi VSL V Cpg 734/2020 in sklepu VS RS III DoR 65/2021

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2021

Povzetek: Avtorica je v prispevku kritična do odločitve sodišča v gospodarskem sporu. Pred obravnavo konkretnih pogodbenih pogojev o pogodbeni kazni in odločitve sodišča opozori na posebnosti pri normiranju zakonskih pravil gospodarskega pogodbenega prava in na izhodišča za razlago sporne pogod...

7
Ali je določena ustanova naročnik po ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Ali določena ustanova, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija, izpolnjuje pogoje ZJN-3 za osebo javnega prava in s tem pogoje za naročnika?

8
Interventni zakon in Smernice o dostopu do trga javnih naročil za osebe iz tretjih držav

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2021

Povzetek: Pravila javnega naročanja ne zagotavljajo dostopa do trga javnih naročil EU vsem gospodarskim subjektom iz tretjih držav. Osebe iz tistih tretjih držav, ki nimajo z EU sklenjenega trgovinskega sporazuma o odprtem trgu javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajet...

9
Prenehanje delovnega razmerja iz poslovnega razloga

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/5

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.8.2020

Povzetek: Pod pogoji, ki so bili določeni v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi - delovno razmerje za nedoločen čas, ne da bi bilo določeno, na katerem delovnem mestu - pogodbe o zaposlitvi ni bilo mogoče ohraniti, saj je jasno, da delodajalec nima potrebe za nadaljevanje delovnega razmerja pod ta

10
Sklep DKOM št. 018-084/2019 o neizpolnjevanju referenčnega pogoja in vprašanje prenehanja pogodbe

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Okvirno dejansko stanje - Naročnik - mestna občina (v nadaljevanju: MO) je izbiral koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin po postopku za oddajo javnega naročila. - Oddani sta bili dve ponudbi. MO je ponudbo družbe T zavrnila kot nedopustno, p...

11
Razkrita komisija, pripoznanje dolga

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Okvirno dejansko stanje Določena gospodarska družba (v nadaljevanju: Družba) se je prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev, na razpisu uspela in z določeno javno agencijo (v nadaljevanju: Javna agencija) sklenila pogodbo o sofinanciranju dela stroškov. Družba je finančno spodbudo

12
Pravne posledice uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami po ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/1

Rubrika: Iz prakse za prakso/From Practice for Practice

Datum: 1.2.2020

Povzetek: 1. Katere pravne posledice nastopijo z uvrstitvijo družbe A, d. o. o., v evidenco? Uvrstitev v evidenco je sankcija, ki jo izreče sodišče zaradi določenih kršitev predpisov o javnem naročanju in o izreku te sankcije obvesti pristojno ministrstvo (sedmi odstavek 112. člena Zakona o javnem naročanju, ...

13
Pogodba o finančnem lizingu

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Poslovna praksa vrsto pogodb imenuje lizinške pogodbe. Nekatere od njih izpolnjujejo pogoje za zakupno (najemno) pogodbo po Obligacijskem zakoniku, po drugi strani pa specifične okoliščine finančni lizing oddaljujejo od zakupa. Prispevek analizira te okoliščine (predmet lizinga, ki ga l...

14
Zastaranje, pravna narava terjatev, občasne terjatve

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2019

Povzetek: Ali imajo terjatve iz konkretne pogodbe naravo občasnih terjatev po 347. členu OZ oziroma ali zanje veljajo določbe 348. člena OZ o zastaranju pravice, iz katere izvirajo občasne terjatve? Odgovor: S konkretno pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo občina v zameno za to, ker je zagotovila lokacijo za iz...

15
Pravna narava pogodbe o dobavi in montaži objekta, pregled in prevzem del, jamčevanje za napake

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.1.2019

Povzetek: Stranki sta septembra 2013 sklenili pogodbo in jo imenovali kupoprodajna pogodba do faze delni ključ v roke (v nadaljevanju Pogodba). Predmet Pogodbe je izdelava, dobava in montaža stanovanjske hiše Naročnika (v Pogodbi imenovanega kupec) na podlagi načrtov PGD. Te je pridobil Naročnik in jih predlo...

16
Javno naročanje in dovoljena sprememba lizinške pogodbe

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2018

Povzetek: Lizinška družba je leta 2005 z osebo javnega prava, torej naročnikom po pravilih javnega naročanja, sklenila po tedaj veljavnih pravilih javnega naročanja pogodbo, s katero je lizinška družba pridobila v določenem deležu stavbno pravico na zemljišču naročnika ter se zavezala zgraditi objekt in ga pr...

17
Uporaba pravil pri oddaji mešanih javnih naročil

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2018

Povzetek: Pravo javnih naročil uporablja izraz mešana pogodba za posle, ki so sestavljeni iz delov, za katere veljajo različna pravna pravila javnega naročanja. Če so deli takšnega naročila objektivno neločljivi, se merodajna pravila načelno določijo glede na glavni predmet pogodbe. V primeru, ko...

18
Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Nadzorni inženir ima pomembno vlogo pri gradnji, a se pri tem odpira vrsta pravnih vprašanj. Pogodba o nadzoru pri gradnji ni urejena kot poseben pogodbeni tip, podrejena je pravilom mandatne pogodbe. Članek obravnava različna vprašanja o obveznostih in upravičenjih nadzornega inženirja....

19
In-house naročila, če je ponudnik odvisna družba več naročnikov

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Vprašanji: 1. Ali so izpolnjeni pogoji, da pravna oseba s svojimi ustanovitelji (vsi so hčerinske družbe določene mestne občine) sklepa posle neposredno, brez izvedbe postopkov javnega naročanja, torej po pravilih za in-house naročila? 2. Ali so izpolnjeni pogoji, da določena oseba sklep...

20
Sprememba roka v pogodbi o javnem naročilu in naročnikova obveznost ob zamudi

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2017

Povzetek: Avtorica analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je dogovor o podaljšanju roka za izpolnitev, kot je bil prvotno določen v pogodbi o javnem naročilu, veljaven. V nadaljevanju opozori, da je pri presoji o naročnikovi obveznosti, da uveljavlja sankcije zaradi kršitve pogodbe, treba...

Počisti vse