c S

Št. zadetkov: 14

1
Vsebina PID št. 3-4/2019

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.6.2019

Povzetek: stran 391 Žiga Cvetko Odgovornost organov vodenja in nadzora po splošnih korporacijskih pravilih in odgovornost organov vodenja in nadzora odvisne družbe pri dejanskih koncernih stran 437 Borut Leskovec in Žiga Urankar Posledice

2
Odgovornost organov vodenja in nadzora po splošnih korporacijskih pravilih in odgovornost organov vodenja in nadzora odvisne družbe pri dejanskih koncernih

Avtor: Žiga Cvetko

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Odgovornost organov vodenja in nadzora je eno ključnih vprašanj korporacijskega prava. V prispevku se avtor ukvarja s splošno korporacijsko odgovornostjo organov vodenja in nadzora po 263. členu ZGD-1 . Obravnava jo tako, da predstavi pomen pravila podjetniške presoje po veljavni uredi...

3
Posledice ukinitve registrskih računov za vinkulirane delnice

Avtor: Borut Leskovec, Žiga Urankar

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Posebnost slovenske privatizacije je bila, da smo delničarji na podlagi pridobljenih certifikatov lahko postali praktično vsi. Zato je v Sloveniji neobičajno veliko imetnikov, ki imajo manjše število vrednostnih papirjev. Vrednostne papirje imajo tudi posamezniki, ki jim za delnice ni d...

4
Pravni vidiki in pasti družbeno odgovornega poslovanja podjetij

Avtor: Maksimilijan Gale

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Prispevek obravnava pravne vidike družbeno odgovornega poslovanja podjetij. Predstavljena sta pravna ureditev tega področja in njen vpliv na poslovanje podjetij. Avtor pri tem ugotavlja, da koncept družbeno odgovornega poslovanja trenutno ni usmerjen v nevtralizacijo negativnih eksterna...

5
Vprašanje neodvisnosti delavskih predstavnikov v organih nadzora

Avtor: Anja Strojin Štampar, Valentina Franca

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Članek obravnava pojem neodvisnosti predstavnikov delavcev v organih družbe, ki so v dvojni vlogi predstavnikov zaposlenih in članov nadzornega organa. Vprašanje je analizirano z vidikov korporativnega upravljanja in sistema delavskega soupravljanja. Zakon, ki ureja sodelovanje delavcev...

6
Ustavnopravni vidik določenih upravičenj avtorja skozi prizmo sodobne sodne prakse

Avtor: Eneja Drobež

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Prispevek obravnava pereče vprašanje iskanja ravnotežja med učinkovitim varstvom avtorske in sorodnih pravic (ki ga zagotavljata 60. in 33. člen Ustave) ter drugimi ustavnimi pravicami, kot so svoboda izražanja (39. člen Ustave), svoboda umetniškega ustvarjanja (59. člen Ustave), pravic...

7
Managementski trendi v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj

Avtor: Suzana Kraljić, Petra Cajnko

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: V gospodarsko razvitem svetu so zdravstvena zavarovanja pomemben dejavnik. Zavarovalništvo kot dejavnost brez dobro organizirane distribucije zavarovalnih zastopnikov ter posrednikov in drugih dejavnikov ne more učinkovito funkcionirati. Pri tem sta ključna visoka stopnja profesionalne ...

8
Pogodbena kazen v anglosaškem pravnem sistemu

Avtor: Tanja Lončar

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Pogodbeni stranki se lahko dogovorita za pogodbeno kazen, ki stranko zavezuje, da bo v primeru kršitve svoje pogodbene obveznosti nasprotni stranki plačala določen denarni znesek ali ji preskrbela drugo premoženjsko korist. Pogodbena kazen je civilna sankcija, ki zaradi svojega kaznoval...

9
Obdavčitev dediščin in daril: vpliv smrti starša na davčno oprostitev za pastorka

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Članek obravnava stališče Upravnega sodišča Republike Slovenije, po katerem oseba preneha biti pastorek v razmerju do svojega očima ali mačehe, če zaradi smrti njegovega starša preneha zakonska zveza med tem staršem in očimom ali mačeho. To stališče je slovensko Upravno sodišče zavzelo ...

10
Nekatera vprašanja glede izvedbe skupščine delniške družbe: točka dnevnega reda, predlog sklepa, protipredlogi delničarjev, volilni predlogi delničarjev

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Vprašanja: 1. Kdo vse je lahko upravičen predlagatelj točk dnevnega reda in predloga sklepov skupščine? Ali je lahko to tudi zgolj eden ali dva največja delničarja? 2. Ali morata delničarja, ki predlagata točko dnevnega reda o imenovanju članov nadzornega sveta, ob tem hkrati podati tudi predloge ka...

11
Ničnost letnega poročila

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: SODNA PRAKSA RS

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Rezerve iz dobička so kategorija lastnega kapitala (izražajo lastniško financiranje družbe), medtem ko so rezervacije del dolžniškega kapitala družbe, namenjenega poplačilu upnikov družbe. Dolgoročna rezervacija za kritje stroškov v prihodnosti je lahko obstoječa obveznost in ustreza merilom oprede...

12
Odškodninska odgovornost poslovodstva banke za kredite

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: SODNA PRAKSA RS

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Kakorkoli že imenujemo sporne naložbe, ali obnove naložb ali nove naložbe, je dejstvo, mimo katerega enostavno ni mogoče, da se je nov kredit (izjema je delno naložba, odobrena družbi S. g., d. o. o. - v stečaju) črpal za poplačilo prejšnjega - banka je odobrila novo izpostavljenost zaradi poplačil...

13
Odstop terjatve in plačilo podizvajalcu

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: SODNA PRAKSA RS

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Materialnopravno zmotna je presoja sodišča druge stopnje, da naj bi v položaju, ko obstaja več podlag za prenos terjatve, imel prednost stranski intervenient, ker naj bi bila terjatev njemu sodno prisojena. Sodišče druge stopnje se je pri tem sklicevalo tudi na določbo 420. člena OZ, ki ureja polož...

14
Odškodninska odgovornost poslovodstva in soglasje nadzornega sveta

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: SODNA PRAKSA RS

Datum: 1.6.2019

Povzetek: V družbi je bila pri dajanju soglasja nadzornega sveta vzpostavljena takšna praksa, da je nadzorni svet soglašal z nakupom nepremičnine, kar je bilo razumljeno tako, da je bilo s tem dano soglasje tudi za izvedbo celotnega gradbenega projekta na tej nepremičnini. Družba zato od direktorja neutemelj...

Počisti vse