c S

Št. zadetkov: 477

1
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude

Avtor: Zlatan Dežman

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, določeno v 240. členu KZ-1, je v sodni praksi zdaleč najpogostejše kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Čeprav je v XXIV. poglavje KZ-1 uvrščeno šele kot šestnajsto, je v teoriji in sodni praksi priznano za temeljno kaznivo dej...

2
Zeleni prehod in energija: izbrani pravni vidiki

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V prispevku je obravnavan zeleni prehod v zvezi z energijo. Namen prispevka ugotoviti, ali ustavni okvir, določen z Lizbonsko pogodbo, zagotavlja primerno podlago za uspešen zeleni prehod na področju energije oziroma v zvezi z njo. Za potrebe odgovora na to raziskovalno vprašanje je okvirno opredelj...

3
Odpravnina franšizojemalca

Avtor: Sebastjan Kerčmar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Pogodba o franšizingu je pogodba, ki je zakonsko neurejena, vendar je v poslovni praksi ustaljena in jo stranki skleneta na podlagi splošnih načel obligacijskega prava. To je mešana pogodba, ki lahko vsebuje elemente podobnih samostojnih tipov pogodb, kot so licenčna, agencijska, distribucijska, pro...

4
Objektivne utemeljitve v konkurenčnem pravu Evropske unije

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Avtor v prispevku osvetljuje institut objektivne utemeljitve, kot ga razume konkurenčno pravo Evropske unije. V tem pogledu pojasni, da se lahko podjetje s prevladujočim tržnim položajem z uspešnim sklicevanjem na objektivno utemeljitev izogne odgovornosti za zlorabo prevladujočega tržnega položaja,...

5
Delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Prispevek obravnava delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, predvsem z vidika vprašanj njihove dopustnosti ter pogojev, pod katerimi so delitve in združitve poslovnih deležev dopustne. Omenjeno problematiko prispevek obravnava tako, da uvodoma predstavi relevantne d...

6
Primerjava pravnih ureditev finančnih trgov v državah bivše Jugoslavije

Avtor: Rok Kocjančič, Una Iza Grandovec

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Preučene so pravne ureditve borz šestih držav bivše Jugoslavije: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije. Razprava se osredotoča na dejavnike, ki vsaj v začetnih fazah preučevanja možnosti uvrstitve na trg močno vplivajo na potencialno odločitev za uvrstitev...

7
Davčno poroštvo pri prenosu opravljanja ekonomske dejavnosti brez statusnega preoblikovanja

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Interes vsakega upnika je prejeti plačilo terjatev. To velja tudi za davčne terjatve. Davčna zakonodaja zato predvideva odgovornost oseb za tuje davčne obveznosti (davčno poroštvo). V članku se avtor ukvarja z obliko davčnega poroštva, s katero sta se davčna in sodna praksa v zadnjih ...

8
Nepogodbena odškodninska odgovornost strokovnjakov nasproti tretjim osebam

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Za odškodninsko odgovornost strokovnjakov, ki delujejo v samostojnih poklicih, je običajno, da odgovarjajo svojim klientom zaradi kršitev pogodb, s katerimi so prevzeli naročila za izdelavo strokovnih mnenj. S tem pa ni izključena njihova odškodninska odgovornost na nepogodbenem temel...

9
Zdravstveni absentizem v sistemu agencijskega dela v Sloveniji: primerjava med začasno napotenimi (agencijskimi) in standardno zaposlenimi delavci

Avtor: Žiga Bitenc, Katarina Krapež

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Slovenija se že slabo desetletje uvršča v skupino držav EU z največ izgubljenimi delovnimi dnevi na zaposlenega zaradi bolniških odsotnosti. Slovenska znanost in stroka prepoznavata zdravstveni absentizem kot resen družbeni in pravni problem, ki ima različne značilnosti glede na karak...

10
Comparison of "the Decoy Effect" and "Multiple Equivalent Simultaneous Offers" as Negotiation Strategies

Avtor: Lana K. Gotvan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Abstract : This article presents and compares two negotiation strategies. Section 1 introduces the article. In Section 2, this article explains the concept of "the decoy effect", which is then assessed as a negotiation strategy. In Section 3 of the article, I introduce and assess the concept of ...

11
Združevanje poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Belmina Halvadžić

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko v zvezi z združevanjem poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo. Obravnavani so razlogi, zaradi katerih nekatera sodišča v preteklosti niso dovoljevala (ali še vedno ne dovoljujejo) združevanja poslovnih deležev, in razlogi za samostojnost po...

12
Trendi in izzivi konkurenčnega prava in politike

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Po zadnji veliki reformi konkurenčnega prava, posebej njegovega izvrševanja po letu 2000, ki je bila do zdaj najbolj dramatičen reformni premik v njegovi zgodovini, je konkurenčno pravo zaznamovala vrsta notranjih in zunanjih dogodkov, ki so zahtevali nove odzive in prijeme zakonodaja...

13
Korporacijsko pravo in zaščita podnebja

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Zaščita podnebja se kot regulacijski cilj vključuje tudi v korporacijsko pravo, saj je javno pravo prešibko za to "nalogo stoletja". V Sloveniji razvoj narekuje zlasti evropska zakonodaja, ki za zdaj predvideva razkritja kot način spodbujanja podjetij k trajnostnemu razvoju. Vendar bo...

14
Navodilo družbenikov poslovodji: razbremenjujoča hierarhija

Avtor: Gregor Drnovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Možnost družbenikov, da dajejo navodila poslovodji o vodenju poslov družbe, je bistvena značilnost družbe z omejeno odgovornostjo. Povsem razumljivo zato zakon razbremenjuje poslovodjo odgovornosti za škodo, povzročeno družbi, če njegovo dejanje temelji na zakonitem sklepu družbenikov...

15
Široka opredelitev samozaposlitve v luči prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti

Avtor: Živa Šuta

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Delavci uživajo v pravu EU visoko stopnjo zaščite. Zaradi svojega odvisnega in podrejenega položaja imajo status šibkejše stranke, na podlagi katerega uživajo vrsto pravic, ki jih priznavata tako zakonodaja na ravni EU kot tudi sodna praksa Sodišča EU. Po drugi strani se v 21. stoletj...

16
Sodišču pridružena mediacija v individualnih delovnih sporih (2. del)

Avtor: Nataša Cankar

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Tema članka je sodišču pridružena mediacija v individualnih delovnih sporih v Sloveniji, pri čemer je bil namen pregledno predstaviti obstoječe stanje na tem področju. Najprej je predstavljena uvedba sodišču pridružene mediacije, nato so podrobneje obravnavane obstoječe pozitivnopravn...

17
The Levers of Sustainability: The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence in Comparison to US Law

Avtor: Jeff Schwartz

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Februarja 2022 je Komisija predlagala daljnosežno in celovito Direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti ("Direktiva"). Prispevek obravnava Direktivo, jo primerja s prizadevanji za trajnost v ZDA ter ponuja dognanja in kritike tako glede Direktive kot tudi zakonodaje ZDA...

18
Trajnostni razvoj kot pravni pojem

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava trajnostni razvoj kot pravni pojem. Temeljni cilj prispevka je identifikacija zunanjih mej in s tem povezanih razumnih meril oziroma kriterijev za določanje vsebine trajnostnega razvoja kot pravnega pojma ter kritično vrednotenje teh mej in meril oziroma kr...

19
Prodaja poslovnega deleža in registrske spremembe v družbi z omejeno odgovornostjo v stečajnem postopku

Avtor: Luka Bernard

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: V članku je obravnavana dopustnost prodaje poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, ki je v stečajnem postopku. Najprej so pojasnjeni splošni učinki prenosa poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo s pravnim poslom. Niti ZGD-1 niti ZFPPIPP ne prepovedujeta prometa...

20
Nepristranskost sodnika v odnosu do njegove civilnopravne imunitete

Avtor: Maša Kočivnik, Miha Šepec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: V prispevku je obravnavano vprašanje sodniške nepristranskosti. Najprej je analiziran domet sodniške imunitete, in sicer, ali je ta absolutna ali pa morda omejena, ko sodnik naklepno zlorabi svojo sodniško funkcijo. Avtorja ponudita več argumentov za drugo tezo. Prvega je mogoče najti...

Počisti vse