c S

Št. zadetkov: 15

1
Dopustni posegi v koncesijske pogodbe

Avtor: Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ker so enostranski posegi v koncesijska razmerja predmet ločenega prispevka, so osrednji del prispevka dopustne sporazumne spremembe koncesijskega razmerja, kot substitut prenehanju razmerja. Prispevek se uvodoma omejuje na analizo razvoja pravnega inštituta v praksi Sodišča EU in nje...

2
Koncesije na področju zdravstvene dejavnosti – arbitrarnost krajšanja trajanja zdravniških koncesij po ZZDej-K

Avtor: Aleksij Mužina, Žiga Rejc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Z arbitrarnim posegom v pravnomočno pridobljene pravice zdravnikov koncesionarjev po določbah 41. člena ZZDej-K je država ravnala v nasprotju z več temeljnimi pravnimi garancijami, ki jih subjektom daje Ustava RS, še posebej s tistimi, določenimi v njenem 2. členu (načelo pravne držav...

3
Prenehanje stavbne pravice - razprava o mitu kogentnosti nadomestila

Avtor: Aleksij Mužina, Žiga Rejc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Po mnenju avtorjev prispevka je dosedanja, pri domačih piscih univerzalno sprejeta razlaga določb SPZ o posledicah prenehanja stavbne pravice zmotna. V celoti namreč - kljub njihovim ugotovitvam, da v tujini praviloma ni tako in da naj bi bile nekatere določbe SPZ o stavbni pravici "neja...

4
Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem

Avtor: Aleksij Mužina, Marko Žvipelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Poseg v javno pogodbo lahko pomeni novo oddajo. Zato drugače kot pri sklepanju pogodb v zasebnem sektorju samo soglasje pogodbenih strank k spremembi pogodbe ne zadostuje. Vprašanje dopustnosti modifikacije javne pogodbe je torej postavljeno širše, in sicer tudi z vidika varstva interesov drugih pon...

5
Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...

6
Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravica do pravnega varstva

Avtor: Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: JZ Javno - zasebno partnerstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. UREDITEV PRAVNEGA VARSTVA V ZAKONU O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 3. SKLEP Povzetek Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ureja nekatera posebna pravila pravnega varstva v postopkih izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Opredelitev pravnih sredstev je odvisna od organa, ki ...

7
Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Aleksij Mužina ? 1. INSTITUCIJE PRAVNEGA VARSTVA NA NACIONALNI RAVNI 2. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 2.1. Uvod 2.2. Najznačilnejša vprašanja pravnega varstva 3. SODNO VARSTVO V OBLIKI POVRNITVE ŠKODE 4. VLADA KOT ORGAN PRAVNEGA VARSTVA? 5. UPRAVNI SPOR Povzetek Vsebino in i...

8
Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/8

Rubrika: RA Razprava

Datum: 8.12.2004

Povzetek: Izmed predpisov, ki so v zadnjem času posredno posegli tudi na področje (koncesijskega) izvajanja gospodarskih javnih služb, ni mogoče obiti Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04).

9
Postopek podelitve koncesije

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Koncesijsko razmerje je mešano razmerje – mešano zato, ker se v njem prepletajo elementi zasebnega in javnega prava (reglementarni in kontraktni del koncesije). Pri koncesiji se namreč srečujeta javni in zasebni interes. Koncedent podeljuje koncesijo zaradi zadovoljevanja javnega interesa.....

10
JAVNA NAROČILA: POVRAČILO STROŠKOV REVIZIJSKEGA POSTOPKA PRED SODIŠČEM?*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/5

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 30.8.2002

Povzetek: Državna komisija za revizijo postopkovoddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija) je poseben, samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena Zakona o reviziji postopkov oddaje javnih naro...

11
Vodenje/izvajanje investicij v infrastrukturne objekte

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.8.2002

Povzetek: V času od uveljavitve zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1) je eno težavnejših vprašanj, na katero še ni bilo zadovoljivega odgovora, tudi vprašanje dopustnosti neposrednega prenosa vodenja/izvajanja investicij v infrastrukturne objekte gospodarski...

12
Javna naročila/koncesije: Ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe)...

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih.....

13
Javna naročila/koncesije: ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe) ali tudi reference družbe matere?

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/2

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih.....

14
Dodelitev javnega naročila drugemu javnemu naročniku*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/1

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 7.2.2002

Povzetek: V praksi se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila drugemu javnemu naročniku. Najbolj tipično je vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila gradnje/storitve javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu. Glede na to, da je oziroma naj bi bila slovenska pravna ...

15
Dodelitev javnega naročila javnemu podjetju / javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/1

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 7.2.2002

Povzetek: Pogosto se srečamo z vprašanjem dopustnosti (obsega) dodelitve javnega naročila javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja. Drugi člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju ZJN-1) določa izjeme, ki niso predmet javnega na.....

Počisti vse