c S

Št. zadetkov: 54

1
Imenovanje predsednika nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo, ki je subjekt javnega interesa z obligatornim nadzornim svetom in v kateri delavci uresničujejo pravico do sodelovanja v organih družbe

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Dejansko stanje Gospodarska družba je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in opravlja gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: družba). Družba ima položaj subjekta javnega interesa; zavezana je k obvezni reviziji, v njej pa imajo občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posr...

2
Pogodba o leasingu, njena pravna narava in posledice prenehanja po pogodbeno dogovorjeni odpovedi

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Stranki sta avgusta 2011 sklenili pogodbo in jo poimenovali pogodba o finančnem leasingu. S pogodbo se je leasingodajalec zavezal za plačilo prepustiti leasingojemalcu v izključno uporabo določene svoje blagovne znamke. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, do septembra 2018. Pogoj za veljavno s...

3
Izpolnitev zakonskega pogoja o sklenitvi pogodbe v pisni obliki

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Določena trgovska veriga za prodajo prehrambnih izdelkov končnim potrošnikom (v nadaljevanju: Trgovska veriga) je imela z določenima dobaviteljema vzpostavljeno poslovno sodelovanje. Oba dobavitelja sta bila seznanjena s splošnimi pogoji Trgovske verige. V njih so na enaindvajsetih straneh opredelje...

4
Izbrana pravna vprašanja sodnega imenovanja poslovodstva v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali je sodišče v okviru postopka sodnega imenovanja poslovodstva družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi določbe drugega odstavka 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kakorkoli vezano na sestavo poslovodstva, kot ga predvideva družbena pogodba, ali pa je pri imenovanju takšnega začasneg...

5
Razprava o dopustnosti sodnega imenovanja nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ali določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) kjerkoli vsebujejo pravno podlago za sodno imenovanje članov nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in ali je določila ZGD-1, ki se nanašajo na sodno imenovanje članov organov vodenja in nadzora v delniških družbah, mogoče smisel...

6
Spremenjene tržne razmere in relevantno obdobje za višje plačilo izvajalca gradnje

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: V poslovni praksi je nesporno, da so se v letu 2022 razmere na trgu spremenile. Številne storitve in izdelki so se nepričakovano in znatno podražili, kar otežuje izpolnitev pogodb, ki so bile sklenjene v drugačnih okoliščinah. To še posebej velja za gradbene pogodbe.

7
Kapitalsko nadomestno posojilo v poslovni praksi

Avtor: Saša Prelič, Jerneja Prostor

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in delničarji delniških družb morajo družbi ob ustanovitvi prek stvarnih ali denarnih vložkov zagotoviti vsaj toliko premoženja, kot znaša osnovni kapital družbe. Potencialnim upnikom so namreč z določitvijo osnovnega kapitala in vpisom tega zneska v sodni r...

8
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2022

Povzetek: V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je v 542. členu določeno, da mora obvladujoča družba odvisni družbi poravnati vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, če ta ni poravnana iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe. Enako velja za...

9
Veljavnost pogodbe, obstoj pooblastila, kršitev ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Javni zavod in gospodarska družba (v nadaljevanju družba D.) sta v sporu glede obveznosti plačila kupnine za prodajo oziroma nabavo določenih aparatov in potrošnih reagentov zanje. V gospodarskem sporu je na I. stopnji že odločalo sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani, sodba VIII Pg 1833/2020-17 dne ...

10
Pravila za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini na podlagi statuta družbe - vzorec

Avtor: Slovenski državni holding

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: V četrtem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) je določeno, da lahko statut družbe določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej ...

11
Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Družba A je imetnik poslovnega deleža v družbi B, d. o. o., in sicer v obsegu 20-odstotnega deleža njenega osnovnega kapitala. Družba B po kapitalski liniji navzdol lastniško obvladuje več družb in tudi na njenih skupščinah družbe se obravnavajo letna poročila družbe ter skupine družbe B.

12
Ali je določena ustanova naročnik po ZJN-3

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Ali določena ustanova, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija, izpolnjuje pogoje ZJN-3 za osebo javnega prava in s tem pogoje za naročnika?

13
Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Avtor: Združenje nadzornikov Slovenije

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi upravljanja skupin družb in zadnjih zakonskih sprememb glede definicije in upravljanja nasprotij interesov oblikoval stališče glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb.

14
Sklep DKOM št. 018-084/2019 o neizpolnjevanju referenčnega pogoja in vprašanje prenehanja pogodbe

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Okvirno dejansko stanje - Naročnik - mestna občina (v nadaljevanju: MO) je izbiral koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin po postopku za oddajo javnega naročila. - Oddani sta bili dve ponudbi. MO je ponudbo družbe T zavrnila kot nedopustno, p...

15
Soglasje nadzornega sveta za dispozicije s kapitalsko naložbo

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Dejansko stanje Delniška družba (v nadaljevanju: družba A) je obvladujoča družba družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba B), in sicer na podlagi pravic, ki izhajajo iz družbene pogodbe B kot odvisne družbe. B posluje kot del skupine A. Pri tem so enotno obvladovana tveganja, ki izhaj

16
Razkrita komisija, pripoznanje dolga

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Okvirno dejansko stanje Določena gospodarska družba (v nadaljevanju: Družba) se je prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev, na razpisu uspela in z določeno javno agencijo (v nadaljevanju: Javna agencija) sklenila pogodbo o sofinanciranju dela stroškov. Družba je finančno spodbudo

17
Vmesna dividenda v družbi z omejeno odgovornostjo

Avtor: Gregor Drnovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/8

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.12.2019

Povzetek: Poslovodstvo in družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo želijo, da družba izplača svojim družbenikom vmesno dividendo. Družbena pogodba ne vsebuje posebnih določb o tem korporacijskem dejanju.

18
Nekatera vprašanja glede izvedbe skupščine delniške družbe: točka dnevnega reda, predlog sklepa, protipredlogi delničarjev, volilni predlogi delničarjev

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Vprašanja: 1. Kdo vse je lahko upravičen predlagatelj točk dnevnega reda in predloga sklepov skupščine? Ali je lahko to tudi zgolj eden ali dva največja delničarja? 2. Ali morata delničarja, ki predlagata točko dnevnega reda o imenovanju članov nadzornega sveta, ob tem hkrati podati tudi predloge ka...

19
Zastaranje, pravna narava terjatev, občasne terjatve

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2019

Povzetek: Ali imajo terjatve iz konkretne pogodbe naravo občasnih terjatev po 347. členu OZ oziroma ali zanje veljajo določbe 348. člena OZ o zastaranju pravice, iz katere izvirajo občasne terjatve? Odgovor: S konkretno pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo občina v zameno za to, ker je zagotovila lokacijo za iz...

20
Vpliv ustanovitve hčerinske družbe s stvarnim vložkom na pravni položaj upnikov družbe ustanoviteljice

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2019

Povzetek: Dejansko stanje Družba A je ustanovila hčerinsko družbo B tako, da je vanjo kot stvarni vložek prenesla svoje nepremično premoženje in opremo. To premoženje je bilo v pretežnem delu obremenjeno s stvarnimi pravicami upnikov družbe. Čista neto vrednost premoženja družbe A, ki je bilo preneseno kot s...

Počisti vse