c S

Št. zadetkov: 28

1
Nov pristop Vrhovnega sodišča RS k nepoštenosti splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah: korak v pravo smer?

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Avtor v članku analizira novo sodno prakso Vrhovnega sodišča RS glede presoje splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah, ki se nanaša na kredite v švicarskih frankih. Po tej praksi za nepoštenost valutne klavzule zadošča že sama nepreglednost določila, iz katere ...

2
Četrt stoletja Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG) v Sloveniji: izzivi in izkušnje

Avtor: dr. Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2018

Povzetek: Članek predstavlja vpliv Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga na zakonodajo, njeno obravnavo v teoriji in uporabo v sodni praksi. Vpliv na zakonodajo je precejšen, ker so bili pomembni deli pogodbenega prava, zlasti del pravil o sklepanju pogodb ter o odškodninski odgovornosti za krš...

3

Prosto dostopen članek

Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2018

Povzetek: Prispevek obravnava vprašanja odškodninske odgovornosti za kršitve v postopku oddaje javnih naročil. Uvodoma predstavlja ureditev v pravu EU, ki temelji predvsem na tako imenovani splošni pravovarstveni direktivi (89/665/EGS), ki na zelo splošen način zagotavlja povrnitev škode zaradi k...

4
(Ustavno)sodna farsa o rovokopaču

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2017

Povzetek: Prispevek predstavlja odškodninsko pravdo, o kateri so slovenska sodišča odločala kar dvajset let. Oškodovanec, ki je bil na gradbišču kot vodja vzdrževanja vodovodov, ki naj opozori na potek vodovodne napeljave, se je nenadoma povzpel na delujoč gradbeni stroj - rovokopač in začel premi...

5
Odškodninska odgovornost za kršitev pogodbe

Avtor: dr. Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Prispevek poskuša orisati temeljna načela slovenskega pogodbenega odškodninskega prava s poudarkom na obsegu povrnitve škode. Pri tem opozarja na nekatere dileme, ki se pojavljajo ob uporabi njegovih določb, ter poskuša iskati vzporednice s primerjalnim pravom. Avtor uvodoma oriše razmer...

6
Nepremoženjska škoda zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja: odškodninska odgovornost države za cestni hrup

Avtor: dr. Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.1.2016

Povzetek: Prispevek predstavlja sodno prakso slovenskih sodišč glede odškodninske odgovornosti države nasproti posameznikom zaradi hrupa, ki ga povzročajo javne ceste. Slovenska sodišča so na podlagi več tisoč posamičnih tožb prisodila denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo za duševne bolečine...

7
Protipravno pridobljeni dobiček kot merilo odškodninskega in obogatitvenega zahtevka

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Nepogodbeno odškodninsko pravo 2.1. Splošno 2.2. Posebnosti v pravu intelektualne lastnine 2.3. Uporaba prava nepogodbene odškodninske odgovornosti v konkurenčnem pravu 3. Pravo neupravičene obogatitve 4. Pogodbeno pravo 5. Upravno pravo 6. Kazensko pravo 7. Rešitve v primerja

8
Odškodninska odgovornost za nasvet in informacije ter vprašanje zahtevkov tretjih oseb

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2015

Povzetek: Tisti, ki drugemu da nasvet ali posreduje informacijo oziroma mnenje, načeloma ne odgovarja za škodo v primeru nepravilne informacije (nasveta, mnenja). Odgovornost pa se lahko vzpostavi, kadar dajalec nasveta uživa posebno strokovno zaupanje in lahko predvidi, da se bo prejemnik na nasv...

9
Delodajalci in posledice prometnih nesreč

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2014

Povzetek: Ena od posledic poškodb v prometnih nesrečah je lahko tudi začasna nemožnost za delo. Če je oškodovanec zaposlen, mu mora nadomestilo plače v času do 30 delovnih dni odsotnosti izplačevati delodajalec, za daljšo odsotnost ta obveznost bremeni ZZZS. Kadar je za prometno nesrečo odgovorna tretja oseba...

10
So diamanti res večni? Darilna pogodba, družinska razmerja in spremenjene okoliščine

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2014

Povzetek: Prispevek predstavlja institut vračanja daril, do katerega pride zaradi prenehanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti. Gre za darila, ki sta si jih dala zakonca, pa tudi darila, ki so jih zakoncema dale tretje osebe, praviloma bližnji sorodniki. Avtor se ne strinja s prevladujočim stališčem ...

11
Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic: Leitner pri nas doma

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2014

Povzetek: Članek najprej predstavlja sodbo Sodišča EU v zadevi Leitner (C-168/00), s katero je bila priznana nepremoženjska škoda zaradi izgube dopusta kot posledica kršitve pogodbe o turističnem potovanju. Obravnava posledice sodbe v avstrijskem pravu, od koder je bilo na sodišče EU poslano predhodno vprašan...

12
Kaj je narobe z Zakonom o varstvu potrošnikov

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor opredeli ozadje prava varstva potrošnikov in oriše osnovne poteze slovenske pravne ureditve. Izhodiščna hipoteza je, da težave na tem področju, ki se kažejo predvsem v majhnem številu sodnih odločb, njihovi kakovosti ter pomanjkljivi uporabi evropskega prava (skladna razlaga), ne izhajajo le i...

13
Meje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor predstavlja pred kratkim sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) na področju omejitev pogodbene svobode zaradi preprečevanja zlorab s predolgimi plačilnimi roki. Najprej osvetli relevantne zahteve evropske zakonodaje iz Direktive 2000/35/ES ter nove Direktiv

14
Obvezna garancija za brezhibno delovanje in varstvo kupca v evropskem pravu

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.2.2011

Povzetek: V prispevku so predstavljene osnovne poteze razvoja instituta garancije, ki se je razvil kot dopolnitev instituta odgovornosti (jamčevanja) za stvarne napake, namenjenega varstvu osnovnega interesa kupca pri vsaki prodajni pogodbi - da za svoj denar dobi stvar, ki v skladu s pogodbo služi svojemu na...

15
Direktiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih in njen pomen za evropsko zasebno pravo

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FIN Finančno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor predstavlja Direktivo 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih. Opredelitvi področja uporabe sledi predstavitev materialnega prava zavarovanja obveznosti. Kot pomembni novosti sta obravnavani pravica prejemnika zavarovanja, da si na podlagi dogovora prilasti predmet zavarovanja, ter pravica, da pre...

16
Ne ultra alterum tantum in evropsko pravo

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.6.2010

Povzetek: Avtor v članku najprej predstavi omejitveno pravilo o obrestih iz 376. člena OZ, po katerem obresti - pogodbene in zamudne - nehajo teči, ko vsota zapadlih in neplačanih obresti doseže glavnico. O tem pravilu je v Sloveniji potekala intenzivna razprava, v kateri je z več odločbami sodelovalo celo Us...

17

Prosto dostopen članek

Direktiva 2000/35/ES o plačilnih zamudah v gospodarskih poslih in slovensko obligacijsko pravo

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2009

Povzetek: Avtor predstavlja Direktivo 2000/35/ES, s katero se Skupnost loteva problematike predolgih plačilnih rokov in zamud pri plačilih, ki obremenjujejo predvsem mala in srednje velika podjetja. Težišče obravnave je analiza 3. člena, ki določa bistvene ukrepe za boj proti predolgim plačilnim rokom in zamu...

18
Evropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi

Avtor: dr. Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2008

Povzetek: Evropsko pogodbeno pravo je v razburljivi razvojni fazi. Avtor v članku predstavlja različne pojavne oblike, ozadje nastajanja in aktualne projekte evropskega pogodbenega prava. Predstavljene so osnovne poteze obstoječe zakonodaje ES na področju pogodbenega prava, ki večinoma ureja le posamezne vidi...

19
Evropeizacija in modernizacija obligacijskega prava

Avtor: dr. Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Evropsko obligacijsko pravo ima dva obraza: na eni strani obstoječe pravo Skupnosti, kjer gre predvsem za direktive o varstvu potrošnikov, ki urejajo posamezna vprašanja s področja pogodbenega prava. Pomanjkljivosti obstoječega acquis communautaire namerava Komisija odpraviti s "Skupnim referenčnim ...

20

Prosto dostopen članek

Predpostavke in časovni okviri odgovornosti prodajalca za stvarne napake

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.6.2008

Povzetek: Jugoslovanski zakonodajalec je v ZOR uveljavil kombinacijo strogih rešitev do kupca, ki je v primerjalnem pravu edinstvena. Kupec izgubi pravice, če stvari ne pregleda in napak v zelo kratkem in za negospodarske pogodbe celo togo določenem roku ne sporoči prodajalcu. Uveljavlja lahko le napake, ki j...

Počisti vse