c S

Št. zadetkov: 58

1
Instrumenti financiranja in konvergenca trgov

Avtor: Miran Jus

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Za razvoj finančnega sektorja je značilna konvergenca finančnih produktov/storitev in njihovih trgov, to je bančnega in zavarovalniškega trga ter trga vrednostnih papirjev. Razviti so bili številni (ne)regulirani konkurenčni in komplementarni finančni ter hibridni instrumenti, ki jih večinoma ureja ...

2
Odškodninska odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije

Avtor: Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Zakon o plačilnih storitvah in sistemih je v slovenski pravni red uveljavil Direktivo 2007/64 o plačilnih storitvah. Zakon ureja brezgotovinski način plačila denarnih obveznosti in določa posebna pravila o odgovornosti ponudnika plačilne storitve (banka). Ta pravila so v razmerju do splošnih pravil ...

3
Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Avtor: Katarina Zajc, Jaka Cepec

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtorja s pomočjo ekonomske analize prava analizirata novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju po letu 2008, ko se je začela globalna finančna kriza. Analiza naj bi pokazala, ali je namen spremenjene insolvenčne zakonodaje povečanje učinkovitosti ...

4
Posebne revizije in actio pro socio

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor obravnava tri pomembne manjšinske pravice, ki jih je v slovensko pravo družb uvedel ZGD-1 leta 2006. To so pravica do imenovanja posebnega revizorja, pravica do imenovanja izrednega revizorja ter uveljavljanje odškodninskih zahtevkov z actio pro socio. V družbah z omejeno odgovornostjo lahko, ...

5
Dopustne poenostavitve v postopkih združitev in delitev ter drugih statusnih preoblikovanj

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor obravnava spremembe v pravni ureditvi statusnih preoblikovanj, ki so bile implementirane na podlagi direktive 2009/109/ES.

6
Vpliv ekonomske in gospodarske krize na uveljavljanje pogodbenih dogovorov - Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

Avtor: Mitja Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja sklepanja pogodb in analizira vpliv gospodarske krize na zakonsko ureditev preprečevanja zamud pri plačilih. Glavne ugotovitve so: (1) Zakon je popolnoma nepotreben in je vir ekonomske neučinkovitosti, ki po nepotrebnem zmanjš...

7
Vezanost Ustavnega sodišča na lastne odločbe

Avtor: Janez Čebulj

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava nekatera vprašanja, povezana z vezanostjo Ustavnega sodišča na lastne odločbe. V tem okviru se najprej ukvarja z vprašanjem vsebine vezanosti na odločbe Ustavnega sodišča, v nadaljevanju pa z vprašanjem, ali - in če, v kolikšni meri - velja zahteva po vezanosti na lastne ...

8
Sodno varstvo zoper splošne akte uprave

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Splošni akti uprave lahko na pravni položaj posameznikov ali pravnih oseb vplivajo na različne načine, bodisi kot podlaga za izdajo upravnih aktov bodisi z neposrednim učinkom. V vsakem od navedenih primerov je treba prizadetim subjektom zagotoviti možnost sodnega varstva, s katerim se lahko preveri...

9
Teža (pomen) pravnih načel

Avtor: Marijan Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Temeljna značilnost pravnih načel je, da gre za vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil, njihovo razumevanje in način njihovega izvrševanja. Razločevanje med pravnimi načeli in pravnimi pravili je relativno. Vselej je treba oblikovati tako določno zgornjo in spodnjo p...

10
Načelo vestnosti in poštenja v civilnem pravu

Avtor: Mile Dolenc

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Članek obravnava neposredno uporabo načela vestnosti in poštenja v obligacijskem pravu. Avtor analizira nemški in ameriški pravni sistem ter na tej podlagi zagovarja širšo uporabo načela vestnosti in poštenja pred slovenskimi sodišči.

11
Načela poštenih volitev

Avtor: Jadranka Sovdat

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Članek obravnava spoštovanje temeljnih volilnih načel in med njimi še posebej načela periodičnosti volitev. V luči navedenih načel avtorica analizira potek lokalnih volitev leta 2010 v Občini Muta in odločitve pristojnih sodišč v zvezi z njim. Avtorica posebej opozarja na to, da temeljnih volilnih p...

12
Pravni interes kot procesna predpostavka (drugi odstavek 162. člena Ustave)

Avtor: Jan Zobec

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Članek obravnava vlogo pravnega interesa v postopku abstraktne kontrole ustavnosti, ki se lahko začne na pobudo vsakogar, ki izkaže pravni interes. Avtor analizira razvoj ustavnosodne prakse in ugotavlja, da ta procesna predpostavka deluje kot vzvod, ki abstraktno kontrolo izenačuje z individualno. ...

13
Skladnost zakonov s splošnimi načeli mednarodnega prava (druga alineja prvega odstavka 160. člena Ustave)

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V drugi alineji prvega odstavka 160. člena Ustave je določeno, da Ustavno sodišče med drugim odloča o skladnosti zakonov in drugih predpisov s splošnimi načeli mednarodnega prava. Ta načela so nepogrešljiv vir prava pred mednarodnimi sodišči. Ustavno sodišče se občasno zateka k tem načelom, vendar k...

14
Državni zbor in oblikovanje vlade

Avtor: Franc Grad

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor obravnava ustavno ureditev oblikovanja vlade, v tem okviru pa posebej vlogo državnega zbora, zlasti pri imenovanju ministrov. Slednje razume kot ustavno anomalijo, ki onemogoča normalno oblikovanje vlade, saj je neusklajena s siceršnjo ustavno ureditvijo tega vprašanja, ta notranja ustavna nek...

15
Pristojnosti predsednika republike pri oblikovanju vlade

Avtor: Igor Kaučič

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Ustavne pristojnosti predsednika republike pri oblikovanju vlade so v primerjavi z drugimi evropskimi parlamentarnimi sistemi dokaj omejene. V tem postopku ne imenuje predsednika vlade in tudi ne ministrov, temveč le predlaga predsednika vlade v izvolitev državnemu zboru, ki imenuje tudi ministre. S...

16
Oblikovanje vlade in konstruktivna nezaupnica

Avtor: Janez Pogorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor v članku skozi probleme naše ureditve oblikovanja vlade in slabosti modela konstruktivne nezaupnice ponuja razmislek o pomenu odgovornosti v družbi in o povezanosti vprašanja odgovornosti s sedanjim stanjem v državi. Model konstruktivne nezaupnice, prevzet v naš sistem od ZR Nemčije, sicer daj...

17
Razpust parlamenta in oblikovanje vlade

Avtor: Saša Zagorc

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Razpust državnega zbora je ultima ratio sredstvo razreševanja parlamentarne, vladne ali druge politične krize. V ustavnem besedilu je to razvidno iz tega, da naj do njega pride le, če drugi manj intenzivni posegi v funkcije ali mandat državnih organov niso uspešni (na primer izvolitev predsednika vl...

18
Koalicijska pogodba kot usmerjevalec vladnih zakonodajnih predlogov

Avtor: Albin Igličar

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Pripravljanje zakonodajnih predlogov vlade izhaja iz njenega letnega delovnega programa. V njem je posebej zajeta zakonodaja, ki jo zahteva članstvo Slovenije v Evropski uniji, ter načrtovanje drugih zakonov, ki naj bodo sprejeti v predstavniškem telesu. Delovni program vlade izhaja iz koalicijskega...

19
Vloga in položaj zavarovalnih posrednikov

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V prispevku so obravnavana aktualna vprašanja o položaju zavarovalnega posrednika v razmerju do zavarovalca in zavarovalnice, pri čemer je posebna pozornost namenjena pravicam in obveznostim ter odgovornostim zavarovalnega posrednika do zavarovalca. Obravnavano je tudi razmerje do zavarovalnice, ki ...

20
Pogoji v neodvisni bančni garanciji

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Garancija ima neodvisno naravo, če je obveznost banke garanta odvisna le od izpolnitve pogojev iz bančne garancije in neodvisna od obstoja, veljavnosti ali izpolnitve katerekoli obveznosti iz temeljnega posla. Neodvisna bančna garancija lahko določa samo pogoje dokumentarne narave. Avtorica obravnav...

Počisti vse