c S

Št. zadetkov: 56

1
Pravne omejitve ukrepov za izhod iz krize

Avtor: Rajko Pirnat

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: JS Javni sektor

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor obravnava omejitve, ki jih pravo postavlja zakonodajalcu pri pravnem urejanju ukrepov, potrebnih za izvedbo različnih reform oziroma prilagoditev. Te izhajajo tudi iz tako imenovane izhodne strategije Vlade RS, vendar vsaka sprememba v pravni urediti spreminja vzpostavljena pravna razmerja in ...

2
Omejitve pri javnem financiranju storitev splošnega gospodarskega pomena: gospodarske javne službe v primežu prava EU

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V tem prispevku avtor obravnava nekatera aktualna vprašanja glede razlage prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 106. člena PDEU, upoštevajoč referenčno zadevo Altmark Trans in prakso, ki ji je sledila, prav tako pa obravnava pravne posledice, ki (lahko) nastopijo, če ima konkretno javno fin...

3
Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije)

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek obravnava izbrane probleme, vlogo in funkcije konkurenčnega prava in politike v obdobju gospodarske krize. Prvi del je namenjen historičnemu pogledu na politiko in pravo konkurence v obdobju gospodarske krize, zlasti v času velike depresije v ZDA in medvojne krize v Nemčiji. Obravnava uredite...

4
Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava)

Avtor: Mitja Kovač, Katarina Zajc

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja pogodbenega prava. Uvodoma pojasni ekonomski pomen izmenjave in njene posledice za gospodarstvo kot celoto. V nadaljevanju se osredini na pregled ekonomske funkcije pogodbenega prava, torej na tista ključna dispozitivna in kog...

5
Uzance in dobri poslovni običaji (ekonomska perspektiva)

Avtor: Branko Korže

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor v uvodnih poglavjih obravnava pomen ekonomske analize v postopku pravnega urejanja gospodarskopravnih razmerij in pri implementaciji formalnih virov gospodarskega prava v praksi. Izhodišče razprave je državna ureditev s tržno-socialnim družbenoekonomskim sistemom, iz katerega avtor izhaja pri ...

6
Transakcijski stroški v pogodbenem pravu

Avtor: Meta Ahtik

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Ob odsotnosti transakcijskih stroškov bi stranke v skladu s Coasovim teoremom vedno oblikovale popolno pogodbo, za katero je značilno, da predvideva vsa mogoča naključja in je hkrati učinkovita. Transakcijski stroški so vedno prisotni, zato oblikovanje popolne pogodbe ni mogoče. Od njihove relativne...

7
Postopki v zvezi z določanjem primerne denarne odpravnine za manjšinske delničarje pri izključitvah in izstopih, statusnih preoblikovanjih in povezanih družbah

Avtor: Saša Prelič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V članku je obravnavano upravičenje imetnikov deležev, da pod določenimi pogoji deleže prenesejo na družbo in zahtevajo plačilo denarne odpravnine. Ta bi morala biti taka, da bi zagotavljala, da se premoženjski položaj imetnikov deležev ne spremeni. Primernost denarne odpravnine je dopustno kontroli...

8
Zahtevki upnikov pri spregledu pravne osebnosti gospodarskih družb

Avtor: Vida Mayr

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek obravnava jamčevalni spregled pravne osebnosti gospodarskih družb v slovenski zakonodaji, ki je ena od redkih, v katerih je spregled zakonsko urejen (8. člen ZGD-1). Po opredelitvah pojmov so razčlenjene predpostavke, legitimacija in vsebina zahtevka pri spregledu pravne osebnosti gospodar...

9
Analiza nekaterih novosti na področju kazenskega prava po Lizbonski pogodbi

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: S sprejetjem Lizbonske pogodbe EU tudi na kazenskopravnem področju dobiva nadnacionalne pristojnosti, s tem pa države članice izgubljajo suverenost na tem področju. Avtorica analizira institucionalne spremembe, spremembe v postopkih sprejemanja kazenskopravne zakonodaje in vsebino ukrepov, ki jih po...

10
Pravosodno sodelovanje na področju kazenskih zadev v praksi

Avtor: Marjeta Švab Širok

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Na področju pravosodnega sodelovanja je prišlo do precejšnjih sprememb in napredka. Pravosodno sodelovanje ne poteka več s posredovanjem Ministrstva za pravosodje, temveč neposredno med pristojnimi pravosodnimi organi. Pri tem veljajo načela medsebojnega zaupanja in priznavanja. Pri uresničevanju to...

11
Varstvo človekovih pravic v Evropski uniji po uveljavitvi Lizbonske pogodbe

Avtor: Marko Ilešič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: ČP Človekove pravice

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Čeprav evropske skupnosti niso nastale z namenom varstva človekovih pravic, se je s časom pokazala potreba po njihovem varstvu tudi v pravu Evropske skupnosti oziroma Evropske unije. Sodišče Evropskih skupnosti oziroma Sodišče Evropske unije sta v številnih primerih to varstvo spoznali za temeljno n...

12
Varstvo človekovih pravic pred rednimi sodišči

Avtor: Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: ČP Človekove pravice

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Primarno odgovornost za zagotovitev varstva človekovih pravic nosijo redna sodišča in stranke pred temi sodišči. Ni treba, da bi bila za zagotovitev tega cilja kršitev človekovih pravic določena kot nov pritožbeni ali revizijski razlog. Prav tako ni treba, da bi revizija v vsakem primeru bila dopust...

13
Materialnopravna vprašanja ustanovitve in izvedbe finančnih zavarovanj

Avtor: Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FIN Finančno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Finančna zavarovanja v zadnjem času pridobivajo pomen in postajajo pomemben steber finančnega sistema. Povečana uporaba finančnih zavarovanj pa zahteva tudi primerno in zanesljivo pravno ureditev. Evropska komisija je na ta izziv odgovorila z Direktivo 2002/47, o finančnih zavarovanjih, ki je bila v...

14
Direktiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih in njen pomen za evropsko zasebno pravo

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FIN Finančno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor predstavlja Direktivo 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih. Opredelitvi področja uporabe sledi predstavitev materialnega prava zavarovanja obveznosti. Kot pomembni novosti sta obravnavani pravica prejemnika zavarovanja, da si na podlagi dogovora prilasti predmet zavarovanja, ter pravica, da pre...

15
Repo posli in dogovori o izravnavi v slovenskem pravu

Avtor: Rok Rozman

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FIN Finančno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Repo posel je produkt finančne prakse, pri katerem se prodajalec in kupec dogovorita o prodaji finančnih instrumentov in hkrati o povratnem terminskem odkupu istih finančnih instrumentov. Pojavlja se lahko tudi kot specifična oblika financiranja, pri čemer so za primer kršitve pogodbenih obveznosti ...

16
Elektronsko poslovanje in elektronski podpis v evropskem in slovenskem pravu

Avtor: Jorg Sladič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek analizira pojem elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa s stališča primerjave s klasično papirno obliko. Pri tem poudari vlogo oblike in vlogo podpisa v pravnem prometu. Avtor pride do sklepa, da elektronsko poslovanje pomeni le, da namesto papirja uporabljamo elektronske medije. Pr...

17
Sklepanje pogodb po internetu v sodni praksi Sodišča EU - od pristojnosti do odgovornosti

Avtor: Verica Trstenjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava pravna vprašanja, povezana z elektronskim poslovanjem, natančneje vprašanja glede pristojnosti v primeru sporov iz pogodb, sklenjenih po internetu, vprašanja odgovornosti potrošnika pri odstopu od pogodbe in vrnitve stvari, kupljene po internetu, in vprašanja glede pla...

18
Igre na srečo prek interneta: vpliv prava EU na slovensko pravo

Avtor: Janja Hojnik, Benjamin Lesjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Prispevek raziskuje pravni položaj iger na srečo v pravu EU ter pravice in obveznosti, ki jih državam članicam nalaga razvijajoča se sodna praksa Sodišča EU na tem področju. EU se dolgo ni vpletala v pristojnosti držav članic na tem področju, v zadnjih letih pa se ta pristop spreminja, pri čemer Sod...

19
Ustavno sodišče - ESČP - Sodišče EU

Avtor: Ciril Ribičič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: ČP Človekove pravice

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor obravnava za uveljavljanje človekovih pravic usodni trikotnik, katerega oglišča so Ustava in Ustavno sodišče, EKČP in ESČP ter Listina EU o temeljnih pravicah in Sodišče EU. Po njegovem mnenju Ustava in Ustavno sodišče z uveljavljanjem evropskega prava ne smeta izgubiti in v praksi ne izgublja...

20
Uvodne misli za razpravo

Avtor: Lojze Ude

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FP Filozofija prava

Datum: 6.10.2010

Povzetek: . Naslov razprave na okrogli mizi na letošnjih dnevih slovenskih pravnikov je širok, saj obsega vse pravne in sociološke vidike zlorabe prava, ne le razprave o zlorabi pravic. Pri tem pa je treba poudariti, da je dogmatsko gledano pojem zlorabe pravice vsaj v civilnem procesnem pravu sicer opredelje...

Počisti vse