c S

Št. zadetkov: 61

1
Sestavljanje izjav o upravljanju v letnem poročilu po ZGD-1 in kodeksih o upravljanju

Avtor: Nina K Cankar

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtorica obravnava institut izjave o upravljanju po ZGD-1, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Kodeksu o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države. Podrobno so predstavljeni vsebina in način objave izjave o upravljanju ter njen razvoj in pomen v slovenskem prostoru

2
Stranske žrtve uvedbe odvzema premoženja z obrnjenim dokaznim bremenom

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor analizira nekatere posledice predlogov uvedbe odvzema protipravne premoženjske koristi z obrnjenim dokaznim bremenom. Uvedbo takih rešitev poskuša umestiti v širše tokove razvoja kazenskega procesnega prava in oceniti njihov učinek z vidika temeljnih procesnih jamstev. Rešitve

3
Meje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude

Avtor: Damjan Možina

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor predstavlja pred kratkim sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) na področju omejitev pogodbene svobode zaradi preprečevanja zlorab s predolgimi plačilnimi roki. Najprej osvetli relevantne zahteve evropske zakonodaje iz Direktive 2000/35/ES ter nove Direktiv

4
Pavšalno nadomestilo za pokrivanje stroškov izterjave

Avtor: Igor Vuksanović

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V uvodu članka je prikazan splošni družbeni kontekst, v katerem je nastal Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Področje uporabe zakona je prikazano v drugem razdelku. Tretji razdelek se osredini na podroben prikaz zakonske ureditve pavšalnega nadomestila za pokrivanje

5
Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava izbrane sodbe iz novejše sodne prakse Sodišča EU s področja delovnega prava. Sodbe se nanašajo na varstvo nosečih delavk pred odpustom, letni dopust v primeru starševskega dopusta in v primeru dela s krajšim delovnim časom, kolektivne odpuste, insolventnost delod

6
Centralizacija javnega naročanja - zakaj in kako

Avtor: Sašo Matas

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor se v prispevku dotakne zgodovine skupnega javnega naročanja, oriše njegovo zakonodajno okolje in opiše vsebino ter načine naročanja. Skupno javno naročanje ima tako prednosti kot tudi nekatere slabosti, ki jih ne gre prezreti in se jih je treba ves čas zavedati. Pri tem je pom

7
Posli, ki niso izjeme pri javnem naročanju

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Naročniki poskušajo posamezne posle podrediti pod pravila zunaj javnega naročanja, tudi zato, da se izognejo formalnim postopkom javnega naročanja. Prispevek obravnava posamezne primere in opozarja, da je pri uporabi in razlagi pravil treba slediti pravilom direktiv in praksi Sodišč

8
Vloga Državne revizijske komisije pri ugotavljanju in dokazovanju kršitev

Avtor: Miriam Ravnikar Šurk

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Kljub obsežnim zakonskim določilom glede prekrškovnega dela Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je njena moč precej omejena. Kršitve, ki jih zaznava Državna revizijska komisija, se sankcionirajo že v revizijskem postopku, le redko pa izpolnjujejo

9
Ali so ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil informacije javnega značaja

Avtor: Maja Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava pravno ureditev varovanja poslovnih skrivnosti v pravu javnih naročil, predvsem z vidika kolizije s pravili o dostopu do informacij javnega značaja. Uvodoma definira pojem poslovne skrivnosti, ureditev tega pojma v pravu javnih naročil ter obravnavanje pojma pri

10
Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta

Avtor: Meta Ahtik, Ana Vlahek

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V prispevku so predstavljeni pravni okviri določanja škode, nastale s kršitvijo evropskega in slovenskega antitrusta. Poseben poudarek je na nedavno oblikovanem osnutku smernic o kvantifikaciji škode, ki ga je Komisija pripravila za povečanje učinkovitosti zasebnopravnega uveljavlja

11
Posebnost stavbne pravice po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor se ukvarja s pravnimi vidiki posebne stavbne pravice, ki jo ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno vprašanje je, kako oblikovati zadovoljiv model stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti občine ali države. V mnogih primerih

12
Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Avtor: Siniša Plavšić

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor predstavlja metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo. Prispevek najobsežneje opredeljuje javno dražbo, ki je temeljna m

13
Pravni problemi izbrisanih gospodarskih družb in predlog odprave škodljivih posledic

Avtor: Šime Ivanjko

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Zakonodajalec je leta 1999 z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij uredil izbris družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki pa je po mnenju pravne stroke sporen, ker prenaša obveznosti izbrisane družbe na družbenike mimo načel o spregledu pravne osebnosti. Ustavno sodišče je u

14
Spregled pravne osebnosti po ZFPPIPP - sankcija za kršitev neobstoječih dolžnosti družbenikov

Avtor: Vida Mayr

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisanih družb pomeni zakonski spregled pravne osebnosti, ki je posebnost slovenske pravne ureditve. Podlago ima v neobstoječih dolžnostih družbenikov in nasprotuje temeljnim načelom in zakonskemu ustroju kapitalskih družb. Določbe o

15
Upravljavske strukture kapitalskih družb in njihov vpliv na razmerje med lastniki, nadzorniki in poslovodstvom

Avtor: Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor obravnava pravne možnosti lastnikov gospodarskih družb, da aktivno vplivajo na sprejemanje odločitev glede vodenja poslov družbe. Različne pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb in različne upravljavske strukture določajo različne pristojnosti in razmerja med organi dr

16
Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor najprej opredeli pojem podjetje v državni lasti in pojem upravljanje kapitalskih naložb države, nato na kratko pojasni posebnosti podjetij v državni lasti. V osrednjem delu razpravlja o tem, kakšna je po novem ureditev upravljanja podjetij v državni lasti v RS. Skuša nizati od

17
Novejše smernice pri urejanju položaja in dela članov nadzornih svetov v korporacijah

Avtor: Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor v prispevku obravnava zeleno knjigo Evropske komisije o okviru EU za upravljanje podjetij. Natančneje analizira tisti del zelene knjige, ki se nanaša na nadzorni svet. V gospodarski krizi se je pokazalo, da podjetja prevzemajo prevelika tveganja s pomočjo finančnega vzvoda in

18
Nova ureditev neveljavnosti pogodb o javnem naročanju

Avtor: Igor Strnad

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Z uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, velja od 3. julija 2011) je Republika Slovenija izpolnila obveznost prenosa pravil pravnega varstva pri oddaji javnih naročil v skladu z Direktivo 2007/66/ES. Kot novo oblik

19
Izkušnje računskega sodišča pri podeljevanju stavbne pravice na nepremičninah v lasti države in občin

Avtor: Petra Zemljič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V prispevku so predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije pri podeljevanju stavbne pravice na nepremičninah v lasti države in občin. Računsko sodišče ugotavlja, da se stavbna pravica uporablja pri zadovoljevanju javnega interesa preko javno-zasebnega partnerstva

20
Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti - kje smo in kam gremo

Avtor: Goran Šuler

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek v prvem delu obravnava dosedanji normativni razvoj področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V tem obdobju so se izoblikovali vsi glavni instituti, vprašanja so se urejala vedno bolj natančno, področje pa se je hkrati izoblikovalo

Počisti vse