c S

Št. zadetkov: 18

1
Nekatere novosti prevzemne zakonodaje - novela ZPre-1G

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe 3. Pravična cena pri izključitvi manjšinskih delničarjev v skladu z ZPre-1 po prostovoljni prevzemni ponudbi 4. Varovanje premoženja ciljne družbe 5. Razširjanje obveznosti razkrivanja poslov, sklenjenih pred prevzemno ponudbo 6. Sklep P

2
Pravnopolitični pogled na zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava

Avtor: Nataša Samec, Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2015

Povzetek: Avtorja s pravnopolitičnega vidika obravnavata možnosti za učinkovitejše zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava, saj so se v praksi zlasti tukaj pokazale precejšnje pomanjkljivosti. V tej zvezi izpostavljata pomen sprememb in dopolnitev kaz...

3
Analiza elementov insiderskega posla

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2014

Povzetek: Prepovedan insiderski posel povzroča škodo gospodarstvu, ker zmanjšuje zaupanje na organiziranem trgu. Problem ga je prepoznati, dokazati in posledično sankcionirati. V Sloveniji od osamosvojitve do danes v javno dostopnih bazah sodnih odločb ni zabeležena niti ena obsodilna sodba zaradi storitve ka...

4
Položaj upnika pri cesiji, asignaciji, faktoringu in forfaitingu

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 22.8.2013

Povzetek: Posledica velike plačilne nediscipline in slabe likvidnosti ter kreditne nesposobnosti družb in samostojnih podjetnikov posameznikov je, da so se upniki prisiljeni usmerjati k drugačnim možnostim za zagotovitev izpolnitve svojih terjatev. V prispevku so analizirane štiri različne možnosti, ki jih im...

5
Delniške opcije ali udeležba članov uprave pri dobičku - kaj je boljša oblika plačila?

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Delniške opcije in udeležba pri dobičku sta obliki plačila članom uprave. Zato je seveda ključno vprašanje, katera oblika plačila je primernejša. Ustrezna politika plačil je zaradi svetovne krize trenutno tudi v ospredju mednarodne razprave. Avtorica pri ugotavljanju primernosti posamezne oblike pla...

6
Plačila vodilnih v d. d. morajo biti vezana tudi na rezultat in javna po noveli ZGD-1C

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 25.8.2009

Povzetek: Članek iz revije Podjetje in delo.

7
Plačila članov organov vodenja in nadzora z delniškimi opcijami

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: mag. Nataša Samec ? 1. UVOD 2. DOPUSTNOST PLAČIL ČLANOV ORGANOV Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI Z VIDIKA KONCEPCIJE INTERESNEGA PLURALIZMA 3. SORAZMERNOST PLAČIL IN DELNIŠKE OPCIJE 4. ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA IN PLAČILA Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI 4.1. Plačila članov uprave z delniškimi opcijami ...

8
Implementacija 13. direktive o prevzemnih ponudbah – nekatere potrebne spremembe slovenske zakonodaje

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, povezana z implementacijo trinajste direktive o prevzemnih ponudbah v slovensko pravo. Direktiva je okvirna in pomeni zgolj minimalno harmonizacijo, zato državam članicam EU ne omogoča preproste implementacije njenih določb v nacionalno pravo. Na.....

9
Komisija ES je izdala Priporočilo za razkrivanje in nadzor delničarjev nad plačili direktorjev

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/2

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 20.4.2005

Povzetek: Zagotavljanje dobre corporate governance je povezano tudi s plačilnim sistemom, ki je lahko spodbujevalec interesnih konfliktov znotraj delniške družbe. Veliki finančni škandali v ZDA so tudi v Evropi spodbudili razprave in normativno iniciativo na področju politike plačil, zlasti v povezavi z nagra...

10
Korporacijski vidiki delniških opcij

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. KORPORACIJSKI RAZLOGI ZA UVEDBO DELNIŠKIH OPCIJ IN UVODNE OPREDELITVE Delniške opcije so sistemi finančne spodbude za zaposlene, zlasti vodstvene delavce, ki imajo koreninine v državah anglosaškega območja (ZDA, Kanada in Velika Britanija). Globalizacija gospodarstva in s tem povezana mednarod.....

11
Novejše (zakonsko) urejanje prevzemov družb v nekaterih državah zahodne Evrope in ZDA...

Avtor: Marijan Kocbek, Nataša Samec, Jožica Vindiš

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/2

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...ter harmonizacija v Evropski uniji Zakonsko urejanje prevzemov v mednarodnem pravu 1. OPREDELITEV PREVZEMA Prevzem družbe se definira kot pridobitev deleža delnic določene delniške družbe (prevzete družbe), ki pridobitelju (prevzemniku) zagotavlja zadosten delež glasovalnih pravic (kontr...

12
Nova ureditev vinkulacije in uvedba pravice do delegiranja z novelo ZGD-F

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 24.8.2001

Povzetek: Nataša SAMEC magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD S sprejetjem novele ZGD-F(*1) se ureditev omejevanja prenosljivosti delnic - vinkulacija postavlja na povsem nove temelje (sprememba drugega odstavka 233. člena ZGD in novi od 233. a do 233. č členi predloga novele Z...

13
(Dolžnost) nevtralnost(i) uprave pri prevzemu

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.6.2001

Povzetek: Nataša SAMEC magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. IZHODIŠČA Problem nevtralnosti uprave pri prevzemu zadeva spor o tem, ali naj se prevzemi otežujejo ali olajšujejo. Možnosti uporabe obrambnih strategij - preventivno ali kurativno - je zato, gledano iz druge perspektive, do...

14
Javne ponudbe za prevzeme v Švici

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.8.2000

Povzetek: Nataša SAMEC diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru(*1) UVOD Naraščajoči težnji po združevanju in prevzemih v 80. letih, prvotno v ZDA in kasneje v Evropi, se tudi Švica ni mogla izogniti. Njen kapitalski trg(*2) za evropske razmere ni nepomemben. Švicarji so pri pripravi zakona o...

15
Nekateri pravni vidiki uporabe obrambnih mehanizmov pred prevzemi družb

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 9.6.2000

Povzetek: Nataša SAMEC diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru(*1) UVOD Za prikaz in analizo posameznih obrambnih mehanizmov pri prevzemih moramo najprej opredeliti - glede na različne načine prevzemov(*2) - obliko prevzema, pri kateri jih bomo proučevali. Izhajali bomo iz definicije prevzema g...

16
Nova pravna ureditev prevzemov družb v Italiji s primerjalnopravnim prikazom

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 10.4.2000

Povzetek: Nataša SAMEC diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru(*1) 1. UVOD Prevzemi dobivajo čedalje večji pomen tudi v Evropi, po letu 1992 se je obseg združitev povečal za skoraj šestkrat.(*2) Na ravni Evropske unije si Evropska komisija že deset let prizadeva za harmonizacijo na področju pre...

17
Pravna narava, značilnosti in razmejitev postopkov razveljavitve, zamenjave, združitve,...

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/1

Rubrika: DR Drugo

Datum: 10.2.2000

Povzetek: ...delitve in umika delnic Nataša SAMEC diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVODNE OPREDELITVE S pojmom delnica lahko razumemo bodisi skupnost članskih pravic delničarja v delniški družbi bodisi listino, ki te pravice inkorporira.(*1) Zato si bomo pri opredeljevanju in razme...

18
Iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: Izdaja ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb

Avtor: Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/8

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 21.12.1998

Povzetek: Ustavno sodišče je odločilo o ustavni pritožbi v zvezi z možnostjo izdaje ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb za zavarovanje nedenarnih terjatev, katerih vsebina je enaka tožbenemu zahtevku, in v svoji obrazložitvi pravnega stališča navedlo: Zavarovanje terjatve v smislu začasne ureditve .....

Počisti vse