c S

Št. zadetkov: 72

1
Vsebina PID št. 7/2009

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Članek iz revije Podjetje in delo.

2

Prosto dostopen članek

Uresničevanje pravic delničarjev na skupščini in druge spremembe v ZGD-1C

Avtor: Marijan Kocbek

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, ki je bil kot prenovljen oziroma nov zakon sprejet leta 2006, je bil leta 2008 kar dvakrat noveliran - z novelama ZGD-1A in ZGD-1B. Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so v implementaciji evropskega prava družb, ki se prav tako nenehno spreminja in dopolnj...

3
Sklic skupščine d. d. in uveljavljanje posameznih in manjšinskih pravic delničarjev osebno in po pooblaščencih

Avtor: Saša Prelič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: V članku so obravnavani pravni instituti v zvezi s sklicem in uresničevanjem glasovalne pravice delničarjev na skupščini delniške družbe. Predstavljena ureditev se osredinja na prikaz novosti, ki so bile uveljavljene v Zakonu o gospodarskih družbah zaradi implementacije direktive o uresničevanju dol...

4
Aktualna sodna praksa v zvezi s sklepi skupščin gospodarskih družb in drugimi korporacijsko-pravnimi sodnimi spori

Avtor: Vladimir Balažic

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Naslov prispevka daje dovolj širine, da v njem ni treba iskati samo sodnih odločb, ki govorijo o ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščin gospodarskih družb, kot bi bilo mogoče (celo utemeljeno) pričakovati. Dopušča namreč precej širšo vsebino. Po pregledu sodne prakse zadnjih let sem ugotovil, da...

5
Praktični vidiki in problemi izvedbe skupščine d. d. - notarski pogled

Avtor: Bojan Podgoršek

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Skupščina delničarjev mora biti opravljena najmanj enkrat na leto. Zanjo veljajo stroga formalna pravila. Kršitev teh pravil lahko povzroči neveljavnost sprejetih sklepov. Potek zasedanja mora biti zabeležen v javni listini (v notarskem zapisniku). Tudi za vsebino te listine veljajo stroga pravila. ...

6
Uporaba elektronskih sredstev pri izvedbi skupščine delničarjev

Avtor: Igor Pirc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Namen prispevka je predstavitev novosti novele C Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) v zvezi z implementacijo zahtev Direktive 2007/36/ES glede uporabe elektronskih sredstev pri pripravi in izvedbi skupščine delničarjev ter obravnava ključnih vprašanj, povezanih s tem (opredelitev pojma elektrons...

7
Koncept novega kazenskega postopka od inkvizitornega k adversarnemu

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku skozi prizmo dveh modelov kazenskega postopka analizira, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjala slovenska kazenskoprocesna zakonodaja. Tako ugotavlja, da je bil prvi slovenski ZKP iz leta 1994 dedič jugoslovanske tradicije, da pa se je od takrat devetkrat novelirani zakon moč...

8
Med obveznim in neobveznim alternativnim reševanjem sporov

Avtor: Bojana Jovin Hrastnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zanimanje za alternativno reševanje sporov v Evropski uniji nenehno narašča. Postopkom ARS je priznanih veliko prednosti. Število sodnih postopkov v državah članicah se povečuje, postopki se podaljšujejo, naraščajo pa tudi njihovi stroški. V takih okoliščinah se postavlja vprašanje, ali uvesti ARS k...

9
Reforma izvršilnega prava

Avtor: Vesna Rijavec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Članek iz revije Podjetje in delo.

10
Reševanje zapuščinskih zadev pri notarjih

Avtor: Andrej Rozman

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Večja vpetost v oblikovanje pravnih razmerij, izkušnje, pridobljene v 14 letih notarskega poslovanja s svetovanjem strank, in možnost širšega ter manj formalno v postopek uokvirjenega delovanja notarjev so podlaga za prevzem urejanja zapuščinskih zadev od sodišč. Razbremenitev sodišč bi bila dobrodo...

11
Predpravdni in pripravljalni pravdni postopek

Avtor: Aleš Zalar

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtor v prispevku predstavlja izhodišča za morebitno prenovo pravdnega postopka. Aktivno procesno vodstvo lahko pomembno pripomore k doseganju ciljev pravdnega postopka. Institut poravnalne ponudbe stranke motivira k pogajanjem in sporazumnemu reševanju sporov. Za hitro in učinkovito rešitev spora s...

12
Logistika in zavarovanje

Avtor: Tina Stockbauer

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zavarovanje v transportu od nekdaj igra pomembno vlogo. V zgodovini so zavarovanja nastala zaradi nevarnosti, ki jih prinaša transport kot dejavnost. Tako transport kot tudi zavarovanje nevarnosti, ki jih prinaša, so se skozi zgodovino spreminjali ekonomsko, tehnološko in pravno. V rudimentarni obli...

13
Kreditno zavarovanje - obligacijskopravna narava posla

Avtor: Vesna Kranjc

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Kreditno zavarovanje oziroma zavarovanje del credere, ki ga zagotovi zavarovalnica kreditodajalcu za povrnitev škode zaradi neizpolnitve obveznosti kreditojemalca, je po izrecni določbi Obligacijskega zakonika izključeno iz pravil o zavarovalni pogodbi. Sodna praksa ni enotna o pravni naravi kreditn...

14
Zavarovalništvo v judikaturi domačih sodišč

Avtor: Gordana Ristin

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prehod naše države na novo ekonomsko ureditev na področju zavarovalništva je tekel počasi. Vmes je prišlo še usklajevanje s pravom EU na tem področju. Zakonodaja ni vedno tekoče sledila tem spremembam in je od sodne veje oblasti in od Ustavnega sodišča RS pričakovala rešitve nekaterih pomembnih druž...

15
Zavarovalniške goljufije

Avtor: Janez Gregorič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Družbena občutljivost do zavarovalne goljufije je sorazmerno majhna, in to zaradi pogosto negativnega vrednotenja dejavnosti zavarovalnic. Zaradi prepogoste miselnosti, da si je nekako treba povrniti plačano premijo, se zdi, da je zavarovalništvo tudi na področju kriminalitete deležno nerazumevanja ...

16
Zavarovalni posrednik na trgu

Avtor: Šime Ivanjko

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...

17
Kršitev znamk na internetu - odmik od tradicionalnega pristopa

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek obravnava uporabo znamk na internetu in spore, ki jih povzroča taka uporaba na področju prava znamk zaradi konflikta med teritorialno omejenimi znamkami in globalnim učinkom interneta. Avtorica navaja, da za reševanje tovrstnih sporov "tradicionalna" pravna pravila niso ustrezna in lahko p...

18
Novosti pri vsebinskih omejitvah avtorske pravice

Avtor: Miha Trampuž

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava ureditev vsebinskih omejitev in izjem od avtorske in sorodnih pravic (omejitve). Osrednja tema članka sta vloga in pomen omejitev, kar je prikazano predvsem kot vprašanje ravnotežja s širšim javnim interesom kot vprašanje prioritete v razmerju med pravico in omejitvijo in...

19
Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic (Google v. Europeana)

Avtor: Maja Bogataj Jančič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Da bi knjižnice lahko ohranile svoje družbeno poslanstvo in še naprej učinkovito posredovale znanje in informacije tudi v času digitalne tehnologije, je ključno vzpostaviti bolj uravnotežen sistem avtorskega prava. Googlova množična digitalizacija knjig, ki poteka zadnjih pet let, se je končala z za...

20
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic - ovira ali priložnost za nove modele ponujanja avtorskih del na internetu?

Avtor: Matija Damjan

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek proučuje nekatere konflikte med tradicionalnimi modeli kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic ter uveljavitvijo interneta kot poglavitnega kanala za široko distribucijo avtorskih del v digitalni obliki. Internet po svoji tehnični naravi teži h globalni dostopnosti vseh vsebin...

Počisti vse