c S

Št. zadetkov: 62

1
Vsebina »Podjetje in delo« 7/2006

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 19.10.2006

Povzetek: VELIKI KAZENSKI PROCESI LARGE CRIMINAL TRIALS Darko Stare OD VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE DO KAZENSKEGA PROCESA stran 987 FROM A LARGE CRIMINAL INVESTIGATION TO A GREAT CRIMINAL TRIAL Barbara Brezigar VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRIPRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA stran 99...

2

Prosto dostopen članek

Od velike kriminalistične preiskave do kazenskega procesa

Avtor: Darko Stare

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PREDMET IN POMEN VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE 3. VELIKA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA 3.1. Vrsta, obseg, teža in posledice kaznivega dejanja kot dejavniki obsežnosti, zahtevnosti in trajanja kriminalistične preiskave 3.1.1. Vpliv javnosti na potek kriminalistične preiskave 3.2.

3
VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA

Avtor: Barbara Brezigar

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Barbara Brezigar? 1. UVOD 2. ZAKONSKE DOLOČBE 3. IZOBRAŽEVANJE 4. ORGANIZACIJA DELA 5. SKLEP Povzetek Vloga državnega tožilca pri pripravi in izvedbi velikega kazenskega procesa je nadvse pomembna za uspešno izvedbo sojenja. Obtožnica je tudi sicer, še posebej pri zahtevnih primer...

4
Izzivi obrambe v velikih kazenskih procesih

Avtor: mag. Emil Zakonjšek

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. ZAKAJ NEKATERI KAZENSKI POSTOPKI POSTANEJO VELIKI KAZENSKI PROCESI? 2. TEMELJNA ZNAČILNOST VELIKIH KAZENSKIH PROCESOV 3. USTAVNE PRAVICE 4. VLOGA MEDIJEV 5. POLOŽAJ FORMALNIH UDELEŽENCEV 6. IZZIVI (IN PASTI) OBRAMBE V VELIKIH KAZENSKIH PROCESIH 6.1. Izpostavljenost zagovornika 6.2.

5
Vodenje »velikega kazenskega procesa«

Avtor: Marko Šorli

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. KAJ LJUDJE (JAVNOST) MISLIJO O SODSTVU 3. KAJ SODNIKI ŠTEJEJO ZA VELIKE OZIROMA TEŽKE KAZENSKE ZADEVE 4. KAJ JE VELIKA KAZENSKA ZADEVA 5. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA 6. KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI TEŽKE IN OBSEŽNE POSTOPKE 7. PRIPRAVA NA GLAVNO OBRAVNAVO 8. VODSTVO GLAVNE ...

6
Reševanje zahtevnih pravnih vprašanj v velikih kazenskih procesih

Avtor: dr. Marko Bošnjak

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POJEM VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 3. NEKATERI VIDIKI PRIPRAVE VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 4. REŠEVANJE ZAHTEVNIH MATERIALNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5. REŠEVANJE ZAHTEVNIH PROCESNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5.1. Izločanje uradnih zaznamkov o pogovoru osumljenca s policijo in privilegij zoper samoobt...

7
Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.

8
Obligacijskopravne značilnosti prevzemnih ponudb ter posebnosti pridobivanja kvalificiranih deležev pri finančnih družbah

Avtor: dr. Nina Plavšak

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNA PRAVILA OZ O SKLENITVI POGODBE 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po Obligacijskem zakoniku 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Izpolnitveno ravnanje kot bistvena sestavina pog...

9
Obrambni mehanizmi ter prehodni režim nove prevzemne zakonodaje

Avtor: mag. Dušan Pšeničnik

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. DIREKTIVA IN OBRAMBNI MEHANIZMI 2.1. Predprevzemni obrambni ukrepi in pravilo spregleda (11. člen) 2.2. Poprevzemni obrambni ukrepi in pravilo nevtralnosti (9. člen) 2.3. Sistem izbirnih pravic (12. člen) 2.4. Drugo 3. ZAKON O PREVZEMIH (ZPRE-1) 4. PREHODNA UREDITEV 5. SKLEP...

10
Potek prevzemnih postopkov

Avtor: mag. Gregor Sluga

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POSTOPEK IZVEDBE PREVZEMA 2.1. Aktivnosti pred objavo ponudbe za odkup 2.2. Trajanje ponudbe za odkup 2.3. Zaključek ponudbe za odkup 3. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava prevzemne postopke, kot jih določa novi zakon o prevzemih, in jih primerja s postopki, predpisani...

11
Vloga slovenskih organov v zvezi s postopki pred Sodiščem ES v Luksemburgu

Avtor: Lucijan Bembič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRIMER PRISTOPA DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE K POSTOPKOM PRED SODIŠČEM ES a) Lista novih sodb b) Lista novih neposrednih tožb c) Lista nameravanih vložitev neposrednih tožb d) Lista v zvezi s postopki predhodnega odločanja 3. SKLEP Povzetek Slovenski organi la...

12
Kdo, kdaj, zakaj, kako ... predloga za predhodno odločanje po 234. členu PES

Avtor: Andrej Kmecl

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Povzetek Prispevek povzema temeljne pojme o postopku za predhodno odločanje po 234. členu PES in predstavlja merila, ki jih bo moralo nacionalno sodišče upoštevati pri odločanju, ali predlagati SES ta postopek. Navaja primere, v katerih se bo nacionalno sodišče lahko odločilo za ta postopek...

13
Zakaj smo izgubili tokaj - sodba Sodišča ES C-347/03

Avtor: mag. Jorg Sladič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: V prilogi je natisnjena sodba Sodišča ES z dne 12. maja 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, v zadevi C-347/03, kakor je bila objavljena na spletni strani http://www.curia.eu.int/. Sodba ...

14
Zakaj smo izgubili tokaj – pravna problematika sodbe Sodišča ES C-347/03

Avtor: mag. Jorg Sladič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRAVNO IN DEJANSKO STANJE V ZADEVI C-347/03 2.1. Dejansko stanje 2.2. Splošno o pravni problematiki in pomenu zaščite imen vin 2.2.1. Splošno 2.2.2. Pravna ureditev v EU 2.2.3. Geografska označba in označba porekla kot absolutni pravici 2.2.4. Pomen zaščite imen vin 3.

15
Podjetništvo z negativnim moralnim predznakom?

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Šime Ivanjko ? »Denar je namenjen temu, da se zasluži in da se vrne nazaj širši družbi.« Indijski poslovnež Anil Agarwal1 1. UVOD 2. PODJETNIŠTVO KOT IGRA ZA DENAR NA IZPADANJE 2.1. Homo ludens 2.2. Podjetje kot sredstvo podjetniške igre 2.3. Država in potrošniki v podjetni...

16
Etično odločanje v finančnem poslovanju

Avtor: dr. France Arhar

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. France Arhar ? 1. UVOD 2. NEPOUČENA OSEBA 3. TVEGANJE 4. DICTUM MEUM PACTUM 5. SKLEP Povzetek Avtor govori o finančnem posredništvu v povezavi z regulativo in poslovno prakso na finančnih trgih. Večja svoboda pri gibanju kapitala zahteva tudi večjo odgovornost samih finančnih ...

17
Upravljanje večstanovanjskih stavb – razmejitev med posli redne in izredne uprave

Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Matjaž Tratnik ? 1. UVOD 2. NORMATIVNA UREDITEV UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 3. ODLOČANJE O VPRAŠANJIH UPRAVLJANJA 4. POSLI REDNEGA UPRAVLJANJA 4.1. Obratovanje 4.2. Vzdrževanje 5. POSLI IZREDNEGA UPRAVLJANJA 6. PROBLEM RAZMEJITVE MED POSLI REDNEGA IN POSLI IZREDNEGA UPRAVLJA...

18
Pravni položaj etažnih lastnikov (obvezen rezervni sklad in zakonito stvarno breme)

Avtor: dr. Renato Vrenčur

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Renato Vrenčur ? 1. DOGMATIČNA UTEMELJITEV ETAŽNE LASTNINE 2. OBVEZEN REZERVNI SKLAD IN ZAKONITO STVARNO BREME 2.1. Uvod 2.2. Določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjih vrednosti prispevka 2.3. Sredstva rezervnega sklada kot skupno premoženje etažnih lastni...

19
Nepravdni postopki v stanovanjskih zadevah

Avtor: dr. Vesna Rijavec

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. RAZMEJITEV MED PRAVDNIM IN NEPRAVDNIM POSTOPKOM V STANOVANJSKIH ZADEVAH 3. UREDITEV ZNP Z OZIROM NA STANOVANJSKE ZADEVE »DE LEGE LATA« IN »DE LEGE FERENDA« 3.1. Splošno 3.2. Splošne določbe 3.2.1. Pristojnost 3.2.2. Udeleženci 3.2.3. Zastopanje 3.2...

20
Posebnosti stanovanjske najemne pogodbe za nedoločen čas kot trajnega razmerja

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Miha Juhart ? 1. UVOD 2. POSEBNOSTI NAČELA EKVIVALENCE KOT TEMELJNEGA NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA 3. UPORABA PRAVILA O SPREMENJENIH OKOLIŠČINAH 3.1. Splošne predpostavke uporabe pravila o spremenjenih okoliščinah 3.2. Analiza predpostavk v povezavi s stanovanjsko najemno pogodbo 3.2...

Počisti vse