c S

Št. zadetkov: 62

1
Davčne reforme in njihov vpliv na davčno pravo RS

Avtor: mag. Aleš Kobal

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: DA Davčno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: mag. Aleš Kobal ? I. SPLOŠNO O PRIHODNJI DAVČNI REFORMI II. SPREMEMBE, KI SO POTREBNE PRI OBDAVČITVI DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 1. Dohodnina in EDS 2. Spremembe splošnega dela zakona 3. Spremembe posameznih vrst dohodkov - spremembe v definiranju davčne osnove 3.1. Dohodek iz zaposlitve ...

2
Upravljanje korporacij v kodeksu upravljanja javnih delniških družb in priporočilih EU

Avtor: dr. Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Borut Bratina ? 1. UVOD 2. KODEKS KOT AVTONOMEN PRAVNI VIR 3. VSEBINA KODEKSA 3.1. Uresničevanje pravic delničarjev 3.2. Uprava 3.3. Nadzorni svet 4. SKLEP Povzetek Avtor analizira pravne vire, ki urejajo upravljanje korporacij v Sloveniji.

3
Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

Avtor: dr. Katarina Zajc

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...

4
Delavsko soodločanje v evropski in nacionalnih delniških družbah v EU

Avtor: dr. Barbara Rajgelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Barbara Rajgelj ? 1. UVOD 2. Delavsko soodločanje v nacionalnih delniških družbah 2.1. Delavsko soodločanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2.1.1. Nemčija 2.1.1.1. Uvodno 2.1.1.2. Paritetno delavsko soodločanje 2.1.1.3. Tretjinsko delavsko soodločanje 2.1.1.4. Kvazi paritetno d...

5
Plačila članov organov vodenja in nadzora z delniškimi opcijami

Avtor: mag. Nataša Samec

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: mag. Nataša Samec ? 1. UVOD 2. DOPUSTNOST PLAČIL ČLANOV ORGANOV Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI Z VIDIKA KONCEPCIJE INTERESNEGA PLURALIZMA 3. SORAZMERNOST PLAČIL IN DELNIŠKE OPCIJE 4. ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA IN PLAČILA Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI 4.1. Plačila članov uprave z delniškimi opcijami ...

6
Etično odločanje v finančnem poslovanju

Avtor: dr. France Arhar

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GP Gospodarsko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. France Arhar ? 1. UVOD 2. NEPOUČENA OSEBA 3. TVEGANJE 4. DICTUM MEUM PACTUM 5. SKLEP Povzetek Avtor govori o finančnem posredništvu v povezavi z regulativo in poslovno prakso na finančnih trgih. Večja svoboda pri gibanju kapitala zahteva tudi večjo odgovornost samih finančnih ...

7
Ekonomska vloga evra

Avtor: Meta Ahtik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: MU Monetarna unija

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Meta Ahtik ? 1. UVOD 2. PREGLED MONETARNEGA POVEZOVANJA V EVROPSKI INTEGRACIJI 3. TEORIJA OPTIMALNEGA VALUTNEGA OBMOČJA IN SLOVENIJA 3.1. Tradicionalna teorija optimalnega valutnega območja 3.2. Kritika tradicionalne teorije 3.3. Koristi in stroški članstva v evropski monetarni uniji 4...

8
Vpliv uvedbe evra na pogodbe

Avtor: dr. Marko Ilešič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: MU Monetarna unija

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Marko Ilešič ? 1. POGODBENE OBVEZNOSTI IN DENAR 2. NAČELO KONTINUITETE POGODB Povzetek Če država (ali, v našem primeru, naddržavna organizacija) s predpisom zamenja vrsto denarja, ki je uradno plačilno sredstvo na določenem ozemlju, je treba določiti uradno razmerje med starim in...

9
Potek prevzemnih postopkov

Avtor: mag. Gregor Sluga

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POSTOPEK IZVEDBE PREVZEMA 2.1. Aktivnosti pred objavo ponudbe za odkup 2.2. Trajanje ponudbe za odkup 2.3. Zaključek ponudbe za odkup 3. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava prevzemne postopke, kot jih določa novi zakon o prevzemih, in jih primerja s postopki, predpisani...

10
Formalnost v postopkih javnega naročanja, zakaj strogost in kdaj popustljivost

Avtor: dr. Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Vesna Kranjc? 1. SPLOŠNO O NAMENU, UPORABI IN RAZLAGI PRAVIL O JAVNEM NAROČANJU 2. RAZLAGA PO ČRKI ZAKONA ALI PO NAMENU PRAVNIH PRAVIL 2.1. Izločitev pripravljalca razpisne dokumentacije ali njenih delov 2.2. Pravilna ali nepravilna ponudba 3. RAZLAGA PO NAMENU, PRAVICA ALI DOLŽNOST ...

11
Konzorcij kot ponudnik

Avtor: dr. Konrad Plauštajner

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Konrad Plauštajner? 1. SPLOŠNO O KONZORCIJU 1.1. Opredelitev konzorcijske pogodbe in konzorcija 1.2. Konzorcij in podizvajalska razmerja 1.3. Ali je konzorcij posebnost na področju javnih naročil? 2. KONZORCIJ IN JAVNA NAROČILA 2.1. Konzorcij kot naročnik 2.2. Konzorcij kot ponud...

12
Kdo, kdaj, zakaj, kako ... predloga za predhodno odločanje po 234. členu PES

Avtor: Andrej Kmecl

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Povzetek Prispevek povzema temeljne pojme o postopku za predhodno odločanje po 234. členu PES in predstavlja merila, ki jih bo moralo nacionalno sodišče upoštevati pri odločanju, ali predlagati SES ta postopek. Navaja primere, v katerih se bo nacionalno sodišče lahko odločilo za ta postopek...

13
Vloga slovenskih organov v zvezi s postopki pred Sodiščem ES v Luksemburgu

Avtor: Lucijan Bembič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRIMER PRISTOPA DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE K POSTOPKOM PRED SODIŠČEM ES a) Lista novih sodb b) Lista novih neposrednih tožb c) Lista nameravanih vložitev neposrednih tožb d) Lista v zvezi s postopki predhodnega odločanja 3. SKLEP Povzetek Slovenski organi la...

14
Obrambni mehanizmi ter prehodni režim nove prevzemne zakonodaje

Avtor: mag. Dušan Pšeničnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. DIREKTIVA IN OBRAMBNI MEHANIZMI 2.1. Predprevzemni obrambni ukrepi in pravilo spregleda (11. člen) 2.2. Poprevzemni obrambni ukrepi in pravilo nevtralnosti (9. člen) 2.3. Sistem izbirnih pravic (12. člen) 2.4. Drugo 3. ZAKON O PREVZEMIH (ZPRE-1) 4. PREHODNA UREDITEV 5. SKLEP...

15
Obligacijskopravne značilnosti prevzemnih ponudb ter posebnosti pridobivanja kvalificiranih deležev pri finančnih družbah

Avtor: dr. Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNA PRAVILA OZ O SKLENITVI POGODBE 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po Obligacijskem zakoniku 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Izpolnitveno ravnanje kot bistvena sestavina pog...

16
Uskladitev prevzemne zakonodaje s 13. direktivo EU, prevzemni prag in skupni prevzem

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. Uvod 2. CILJNA DRUŽBA 3. VRSTE JAVNE PONUDBE TER PREVZEMNI PRAG 4. PREVZEMNIK IN USKLAJENO DELOVANJE (PERSONS ACTING IN CONCERT) Povzetek Avtor obravnava predlog novega Zakona o prevzemih, s katerim naj bi Slovenija izpeljala uskladitev s 13. direktivo EU.

17
Reševanje zahtevnih pravnih vprašanj v velikih kazenskih procesih

Avtor: dr. Marko Bošnjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POJEM VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 3. NEKATERI VIDIKI PRIPRAVE VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 4. REŠEVANJE ZAHTEVNIH MATERIALNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5. REŠEVANJE ZAHTEVNIH PROCESNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5.1. Izločanje uradnih zaznamkov o pogovoru osumljenca s policijo in privilegij zoper samoobt...

18
Vodenje »velikega kazenskega procesa«

Avtor: Marko Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. KAJ LJUDJE (JAVNOST) MISLIJO O SODSTVU 3. KAJ SODNIKI ŠTEJEJO ZA VELIKE OZIROMA TEŽKE KAZENSKE ZADEVE 4. KAJ JE VELIKA KAZENSKA ZADEVA 5. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA 6. KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI TEŽKE IN OBSEŽNE POSTOPKE 7. PRIPRAVA NA GLAVNO OBRAVNAVO 8. VODSTVO GLAVNE ...

19
Izzivi obrambe v velikih kazenskih procesih

Avtor: mag. Emil Zakonjšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. ZAKAJ NEKATERI KAZENSKI POSTOPKI POSTANEJO VELIKI KAZENSKI PROCESI? 2. TEMELJNA ZNAČILNOST VELIKIH KAZENSKIH PROCESOV 3. USTAVNE PRAVICE 4. VLOGA MEDIJEV 5. POLOŽAJ FORMALNIH UDELEŽENCEV 6. IZZIVI (IN PASTI) OBRAMBE V VELIKIH KAZENSKIH PROCESIH 6.1. Izpostavljenost zagovornika 6.2.

20
Upravljanje večstanovanjskih stavb – razmejitev med posli redne in izredne uprave

Avtor: dr. Matjaž Tratnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Matjaž Tratnik ? 1. UVOD 2. NORMATIVNA UREDITEV UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 3. ODLOČANJE O VPRAŠANJIH UPRAVLJANJA 4. POSLI REDNEGA UPRAVLJANJA 4.1. Obratovanje 4.2. Vzdrževanje 5. POSLI IZREDNEGA UPRAVLJANJA 6. PROBLEM RAZMEJITVE MED POSLI REDNEGA IN POSLI IZREDNEGA UPRAVLJA...

Počisti vse