c S

Št. zadetkov: 64

1
Vsebina »Podjetje in delo« 06-07/2005

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 13.10.2005

Povzetek: MODERNIZACIJA PRAVA DRUŽB – NOVELA ZGD/ Marijan Kocbek NOVELIRANJE ZGD IN MODERNIZACIJA EVROPSKEGA PRAVA DRUŽB 883 Saša Prelič KAPITALSKA VPRAŠANJA PRI USTANAVLJANJU EVROPSKE DELNIŠKE DRUŽBE 897 Borut Bratina UPRAVLJALSKA VPRAŠANJA V EVROPSKI DELNIŠKI DRUŽBI IN VPLIV NA UPRAVLJANJE SLOVENSK...

2

Prosto dostopen članek

Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava družb

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku avtor na kratko predstavi osem novel, ki jih je ZGD doživel v enajstih letih po sprejetju v letu 1993. V nadaljevanju pa podrobneje obravnava obe noveli, sprejeti v letu 2004, ter še posebej predlog za sprejem prenovljenega ZGD-1 v letu 2005. S tem naj bi Slovenija uvedla v s...

3
Kapitalska vprašanja pri ustanavljanju evropske delniške družbe*

Avtor: dr. Saša Prelič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek V članku avtor razčlenjuje posamezne modele ustanavljanja evropske delniške družbe, kot so predvideni v Uredbi o statutu evropske delniške družbe in v predlogu sprememb zakona o gospodarskih družbah. Pri tem se osredinja na prikaz premoženjsko-kapitalskih razmerij, ki se vzpostavljajo ob...

4
Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

Avtor: dr. Borut Bratina

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...

5
Soodločanje delavcev – evropska in domača d. d., čezmejna združitev in prenos sedeža

Avtor: mag. Dušan Pšeničnik

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Soodločanje delavcev pri upravljanju družb postaja ena ključnih vsebin pri oblikovanju zakonodaje ES na področju prava družb. Raznolike nacionalne ureditve držav članic z različno korporativno tradicijo so v procesu poglobljene integracije notranjega trga prisiljene iskati skupne rešitve...

6
Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi računovodskimi standardi

Avtor: dr. Marjan Odar

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Nadgraditev in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov je potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. Slovenski računovodski standardi, ki so plod do-sežkov razvoja slo...

7
Implementacija 13. direktive o prevzemnih ponudbah – nekatere potrebne spremembe slovenske zakonodaje

Avtor: mag. Nataša Samec

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, povezana z implementacijo trinajste direktive o prevzemnih ponudbah v slovensko pravo. Direktiva je okvirna in pomeni zgolj minimalno harmonizacijo, zato državam članicam EU ne omogoča preproste implementacije njenih določb v nacionalno pravo. Na...

8
ODNOS MED EVROPSKIM SODIŠČEM IN NACIONALNIM SODSTVOM: NOVA USTAVNA ARHITEKTURA?

Avtor: dr. Marko Ilešič

Rubrika: UT Ustava

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek se omejuje na tisti del aktivnosti Sodišča Evropskih skupnosti, ki opredeljuje način nastajanja sodbe (ali druge odločbe) SES kot "končnega produkta" njegovega delovanja. Kompozicija SES, postopkovna in zlasti organizacijska pravila, ki določajo dejavnosti v pro-cesu nastajanja...

9
Vpliv sodišča Evropskih skupnosti na varstvo človekovih pravic v domačem ustavnem sistemu

Avtor: dr. Ciril Ribičič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor obravnava vpliv Sodišča Evropskih skupnosti na uveljavljanje človekovih pravic v Sloveniji, pri čemer namenja temeljno pozornost evropskemu pravu človekovih pravic in njegovemu vplivu na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Avtor analizira dosedanje izkušnje Ustavnega s...

10
Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

Avtor: dr. Erik Kerševan

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p...

11
Vloga Evropskega sodišča v političnem sistemu Evropske unije

Avtor: dr. Bojan Bugarič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Sodišče ES je s svojimi sodbami odločilno vplivalo na krepitev evropske integracije. Konsti-tucionalizacija prava ES, izpeljana predvsem prek dveh sodno oblikovanih doktrin – doktrine direktne veljave prava EU in doktrine supremacije prava ES nad nacionalnim pravom – je prvotno mednarodn...

12
Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Avtor: Aleš Zalar

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra...

13
Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja v okviru veljavne zakonodaje

Avtor: dr. Marko Bošnjak

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor razpravlja o povečanju učinkovitosti kazenskega postopka v okviru veljavne ureditve. Uvodoma ugotavlja, da je razprava o učinkovitosti kazenskega pravosodja izrazito poprepro-ščena, zato ponudi lastno delovno definicijo. Učinkovitost razume kot rešitev kazenske zadeve v čim krajšem...

14
Racionalizacija instančnih postopkov v pravdnih in gospodarskih zadevah

Avtor: dr. Mile Dolenc

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Primerjava med slovenskimi in avstrijskimi pritožbenimi sodišči je pokazala, da slovenska sodišča razveljavijo bistveno več izpodbijanih odločb kot avstrijska. V tem se kaže poglavitna neracionalnost pritožbenega postopka po ZPP. Najpomembnejša ovira, ki pritožbenim sodiš-čem onemogoča, ...

15
Nekaj misli o zvečanju učinkovitosti upravnega spora

Avtor: dr. Erik Kerševan

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorja obravnavata nekatere pravne načine za povečanje učinkovitosti upravnega spora, ki naj bo v tem, da se pospeši postopek in skrajša čas odločanja v upravnem sporu ter s tem omogoči učinkovitejše varstvo pravic v upravnem sporu. Pri tem se seveda ni mogoče omejiti le na upravni spor...

16
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika*

Avtor: dr. Miodrag Đorđević

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Namen prispevka je problemsko obravnavati veljavno zakonsko ureditev stečajnega izpod-bijanja in ob primerjavi z ameriško pravno ureditvijo predlagati drugačne rešitve, s katerimi bi se bolj približali gospodarski praksi, s katerimi bi varstvo upnikov postavili na temelje, ki bolj ustrez...

17
Nekatere slabosti in potrebne spremembe stečajne zakonodaje

Avtor: mag. Darja Novak Krajšek

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek na podlagi izkušenj iz sodne prakse opozarja na nekatere pomanjkljivosti naše zakonodaje, ki ureja stečajni postopek in postopek prisilne poravnave. Te pomanjkljivosti so po oceni avtorice takšne, da slabo vplivajo na pravno varstvo upnikov, dolžniku pa omogočajo zlorabe in izo...

18
Nujnost urejanja "osebnega" stečaja

Avtor: dr. Šime Ivanjko

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Vsi, ki nastopajo na trgu in so udeleženi v različnih vlogah v podjetniški igri, so ogroženi pred drugimi "boljšimi" igralci, da jim odvzamejo premoženje v takšnem obsegu, da sta lahko ogrožena njihova eksistenca in njihovo dostojanstvo. Pri pravnih osebah, ki nastopajo na trgu, izguba c...

19
Pomen, razlogi in področja poenotenja evropskega civilnega procesnega prava

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: CP Civilno pravo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v članku obravnava pomen in razloge poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Poenotenje je izjemno pomembno za gospodarstvo, saj različni postopki v posameznih državah članicah pomenijo oviro gospodarstvu. Zato se je s poenotenjem civilnega procesnega prava na evropski ...

20
Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah

Avtor: dr. Aleš Galič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor podaja splošen prikaz vsebine Uredbe "Bruselj I". Poleg opredelitve področja uporabe in temeljnega načela pristojnosti po prebivališču toženca prikaže nekatere izmed pomembnejših izbirnih pristojnosti (pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti, pristojnost po kraju podružnice ali ...

Počisti vse