c S

Št. zadetkov: 12

1
Informativni izračun kot pravni presadek: od dohodnine do socialnih pravic

Avtor: Matej Babšek, Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2021

Povzetek: Informativni izračun dohodnine je v vrsti tujih držav in v Sloveniji od leta 2007 prek dohodninske napovedi, ki jo predizpolni finančna uprava, prinesel poenostavitve za vse udeležence v postopku. Z njegovo uvedbo se je izboljšalo tudi pobiranje tega davka v smislu pravilne odmere. V ...

2
Novejša sodna praksa o statusih in položajih strank v davčnih postopkih

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Vprašanje, kdo je nosilec statusa stranke in ima določen položaj v davčnem ali kateremkoli drugem postopku, je ključna materialnopravna in procesna materija, iz katere sledijo pravice in obveznosti teh oseb. Prispevek analizira nedavno slovensko sodno prakso v upravnem sporu in v usta...

3
Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko molka upravnih organov, kar avtorica postavi v širši javnopravni oziroma evropski kontekst razvoja dobre uprave. V tem okviru je opozorjeno na dileme, kot so prednosti in slabosti negativne ali pozitivne fikcije ob molku organa, oficialna devolucija, odš...

4
Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Položaj stranke v upravnem postopku in vključevanje prizadetih sta ključni vprašanji za demokratičnost oblasti. Prispevek obravnava izbrane vidike s temi vprašanji povezanih institutov v splošni upravnoprocesni regulaciji, s poudarkom na posebnostih davčnih in inšpekcijskih postopkov. Pr...

5
Pravna narava zavezujoče informacije med teorijo in prakso

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Članki

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Zavezujoča informacija je akt, ki ga je slovenski zakonodajalec po tujih vzorih uvedel v našo ureditev z Zakonom o davčnem postopku leta 2006, ob bok carinskim informacijam kot upravnim odločbam po pravu EU. Zavezujoča informacija pa se izda v posamični zadevi, a na podlagi bodočih ozi...

6
Izbrane poenostavitve Zakona o davčnem postopku in njihovo izvajanje

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.4.2012

Povzetek: 1. Introduction 2. The development of Tax Procedures Acts within the EU and the reduction of administrative burdens 3. The goals and solutions of Tax Procedure Act (ZDavP-2) 3.1. The meaning of principle of proportionality 3.2. Selected solutions of ZDavP-2 to simplify tax procedures and stimu

7
Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...

8
Delovanje inšpekcij v Sloveniji - od zakonitosti k učinkovitosti

Avtor: Polonca Kovač, Domen Bizjak, Štefka Korade Purg

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.4.2009

Povzetek: Avtorji v prispevku proučujejo razvoj in stanje državnih in občinskih inšpekcijskih služb v Republiki Sloveniji. Te so bile vzpostavljene na različnih področjih v različnem obsegu, od leta 1995 in zlasti leta 2002 pa se urejajo tako normativno kot z drugimi ukrepi v sklopu reform javnega sektorja ko...

9
Vročanje v upravnem postopku (od vročitve upravne odločbe do njene izvršitve)

Avtor: dr. Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Avtorica v prispevku opozarja na pomen vročanja kot instituta upravnega postopka, katerega pravilna izpeljava je nujen pogoj za učinkovanje vročene odločbe, zlasti za njeno izvršitev. Zaradi vročanja kot pogoja za nastanek pravnih posledic vročenega ni presenetljivo, da tudi zakonodajalec ob spremin...

10
Nekateri problemi ustavnosti in zakonitosti splošnih upravnih aktov pri obveznih socialnih zavarovanjih

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.4.2008

Povzetek: Avtorica v prispevku opozarja na pomen in meje izdaje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil kot naloge socialnih zavodov, zlasti na področjih pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Zavodom podeli pooblastilo izdaje teh aktov področni zakon, ki mora zaradi načela delitve ...

11
Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 30.8.2007

Povzetek: 1. REGULACIJA DAVČNEGA POSTOPKA IN SUBSIDIARNA RABA ZUP 2. ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 3. UGOTOVITVENI POSTOPEK 3.1. Odmera davka po skrajšanem in posebnem ugotovitvenem postopku 3.2. Upoštevanje davčne osnove po ekonomski vrednosti 4. DOKAZOVANJE 4.1. Dokazno breme davčnega organa in zavez...

12
Udeleženci postopkov in druga procesna vprašanja obveznih socialnih zavarovanj

Avtor: dr. Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 27.6.2007

Povzetek: 1. UVOD - RABA ZUP PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJIH 2. PRISTOJNOST 2.1. Pristojnost odločanja v konkretnih upravnih zadevah kot javno pooblastilo 2.2. Pristojnost odločanja na prvi in drugi stopnji v upravnem postopku 2.3. Vloga področnih ministrstev 3. STRANKE PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ...

Počisti vse