c S

Št. zadetkov: 14

1
Vsebina PID št. 2/2020

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.4.2020

Povzetek: stran 223 Dušan Jovanovič, Miha Bratina Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD1 Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1) stran 234 Aljoša Dežman Vprašanje pravnega d

2
Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1

Avtor: Dušan Jovanovič, Miha Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: V prispevku avtorja predstavita sedanjo opredelitev 38.a člena ZGD-1 o odpravi nasprotja interesov in njegovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. Pri tem postavita v ospredje in analizirata ničnostno sankcijo za pravne posle, ki so podvrženi in sklenjeni z morebitno kol...

3
Vprašanje pravnega dometa analogne uporabe pravila prvega odstavka 397. člena ZGD-1 pri družbah z omejeno odgovornostjo

Avtor: Aljoša Dežman

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Avtor v članku obravnava vprašanje, ali se mora za pridobitev pravice do izpodbijanja skupščinskega sklepa pravilno vabljeni družbenik osebno ali prek svojega pooblaščenca udeležiti skupščine družbe z omejeno odgovornostjo in na njej napovedati izpodbijanje oziroma ali lahko slednje z...

4
Revizorjevo poročilo o preiskavi računovodskih izkazov

Avtor: Daniel Zdolšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Pri preiskavi računovodskih izkazov (iz preteklosti) je revizorjev končni izdelek poročilo o (opravljeni) preiskavi računovodskih izkazov. Gre za posel dajanja omejenega zagotovila, ki ga opravi revizor in v njem izrazi sklep o računovodskih izkazih, ki so predmet preiskovanja. Namen ...

5
Novejša sodna praksa o statusih in položajih strank v davčnih postopkih

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Vprašanje, kdo je nosilec statusa stranke in ima določen položaj v davčnem ali kateremkoli drugem postopku, je ključna materialnopravna in procesna materija, iz katere sledijo pravice in obveznosti teh oseb. Prispevek analizira nedavno slovensko sodno prakso v upravnem sporu in v usta...

6
Ali so sodni postopki prisilne poravnave resnično sanacijski postopki

Avtor: Drago Dubrovski

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, ki neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj, zato so tudi postopki njenega obvladovanja oziroma sanacije podjetja izjemno zahtevni in tvegani, izid pa negotov. Postopek sodne prisilne poravnave je ena izmed ...

7
Zastopniški posli, ki jih zastopnik sklene s samim seboj

Avtor: Ambrož Cvahte

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: 1. Uvod 2. Pravna ureditev 2.1. Primerjalnopravni pregled 2.2. Slovensko pravo 2.2.1. Specialne zakonske določbe 2.2.2. Splošna pravna ureditev zastopniških poslov, ki jih zastopnik sklene s samim seboj 2.2.3. De lege ferenda 3. Sklep Povzetek Upoštevaje dejstvo, da j

8
Obdavčevanje digitalne ekonomije

Avtor: Matjaž Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2020

Povzetek: 1. Osnovne opredelitve 2. Korporacijsko obdavčevanje v digitalni ekonomiji 2.1. Področje uporabe 2.2. Pomembna digitalna prisotnost 2.3. Dobički, vezani na pomembno digitalno prisotnost 3. Davek na digitalne storitve 3.1. Predmet obdavčevanja digitalnih storitev 3.2. Davčni zavezanec 3

9
Razkrita komisija, pripoznanje dolga

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Okvirno dejansko stanje Določena gospodarska družba (v nadaljevanju: Družba) se je prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev, na razpisu uspela in z določeno javno agencijo (v nadaljevanju: Javna agencija) sklenila pogodbo o sofinanciranju dela stroškov. Družba je finančno spodbudo

10
Nadomestno kapitalsko posojilo

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Smisel ureditve instituta kapitalskega nadomestnega posojila je v tem, da se prepreči odlašanje s postopki zaradi insolventnosti na račun upnikov družbe. Ko je enkrat podana insolventnost družbe, so organi družbe tako ali tako zavezani k določenim ukrepom v skladu z določili ZFPPIPP, prav tako in

11
Stečajni postopek in stvarnopravni zahtevek

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Ob upoštevanju načela koncentracije stečajnega postopka iz 227. člena ZFPPIPP izločitveni upnik v razmerju do stečajnega dolžnika izgubi (tudi) varstvo po splošnih pravilih civilnega (stvarnega) prava šele s prenehanjem izločitvene pravice. Slednja po razlagi Ustavnega sodišča preneha šele

12
Odvzem premoženjske koristi po ZOPOKD

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Odvzem premoženjske koristi po prvem odstavku 6. c?lena ZOPOKD ima svoj namen in zato zakon predpisuje, da se pravni osebi izrec?e odvzem premoženjske koristi, to je odvzem tistega premoženja, ki sploh ni bilo njeno. Odvzem premoženjske koristi je subsidiaren le v odnosu do premoženjskopravnega z

13
ZOPOKD in delovanje ali odobritev vodstvenih ali nadzornih organov

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.4.2020

Povzetek: V 3. točki 4. člena ZOPOKD posebej delovanje ali odobritev vodstvenih ali nadzornih organov ni opisano, navedeno je le, da pravna oseba odgovarja za kaznivo dejanje tudi, če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega dejanja. Tudi tretje točke ni mogoče razlagati drugače kot v povezavi

14
Regresni zahtevek poroka in odpust dolga v osebnem stečaju

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/2

Rubrika: Sodna praksa

Datum: 1.4.2020

Povzetek: Stališče, po katerem bi porok lahko sodno uveljavil regresni zahtevek kljub dejstvu, da je bil dolžniku dolg pravnomočno odpuščen v postopku osebnega stečaja, ni združljivo s pravico do osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave in nedopustno posega v pravnomočno urejeno pravno razmerje s sklepom

Počisti vse