c S

Št. zadetkov: 38

1
Vsebina PID št. 6-7/2019

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2019

Povzetek: stran 863 Patrick Vlačič Tehnologija veriženja blokov in vrednostni papirji Blockchain Technology and Documents of Title stran 874 Janja Hojnik Inteligentne naprave in človekove pravice Intelligent Devices and Human Rights

2
Tehnologija veriženja blokov in vrednostni papirji

Avtor: Patrick Vlačič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Nakladnica je ključni dokument v pomorskem prevozu, hkrati pa je tudi vrednostni papir. Nenavadno je, da leta 2019 velika večina pomorskih prevozov še vedno poteka z uporabo papirne nakladnice. Doslej se pomorski prevoz tovora ni informatiziral, ker informacijske tehnologije niso nujno ...

3
Inteligentne naprave in človekove pravice

Avtor: Janja Hojnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek kratko oriše povezavo med umetno inteligenco in človekovimi pravicami. Avtorica zagovarja stališče, da je na človekovih pravicah utemeljen pristop k regulaciji umetne inteligence najboljša alternativa za varovanje človeštva pred najhujšimi tveganji, ki jih prinaša umetna intel...

4
Avtonomna vozila in odškodninska odgovornost

Avtor: Petra Weingerl

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek obravnava izzive, ki jih avtonomna vožnja prinaša na področju odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo avtonomna vozila. Ti izzivi so povezani s pomembnim trendom, ki vpliva na prihodnost osebne mobilnosti - odločitve o vožnji se s človeka prenašajo na tehnologijo. Obstoječi si...

5
(Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Stičišča kazenskega in upravnega postopka je mogoče opazovati na dveh ravneh: v konkretnih zadevah in s sistemskega vidika. Prispevek vsebuje kratko predstavitev obojega. Na ravni konkretnih primerov so poudarjena predhodna vprašanja ter prehajanje dokazov med obema vrstama postopkov. N...

6
Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih

Avtor: Polonca Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko molka upravnih organov, kar avtorica postavi v širši javnopravni oziroma evropski kontekst razvoja dobre uprave. V tem okviru je opozorjeno na dileme, kot so prednosti in slabosti negativne ali pozitivne fikcije ob molku organa, oficialna devolucija, odš...

7
Pridobivanje in uporaba osebnih podatkov v upravnih postopkih

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Ob sprejetju Splošne uredbe se je pojavila vrsta novih pravnih vidikov, ki vplivajo na zbiranje in druge oblike obdelave osebnih podatkov v upravnih postopkih. Nanašajo se na vprašanje zakonitosti navedene obdelave z vidika zahtev prava Evropske unije, ki se dopolnjujejo z zahtevami var...

8
Rikardijanske pogodbe: prihodnost obligacijskega prava ali nišni produkt?

Avtor: Jurij Lampič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Rikardijanske pogodbe (angl. Ricardian contracts) so pravnotehnološki koncept sestave, sklepanja in izpolnjevanja pogodb. Rikardijanska pogodba v enem elektronskem dokumentu združuje pogodbeno besedilo v običajnem pravnem jeziku s semantično identično različico, izraženo v strojno berlj...

9
Konzorcijska pogodba za izvedbo gradnje

Avtor: Konrad Plauštajner

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Sodobne gospodarske razmere, ki jih oblikuje predvsem hiter tehnični razvoj, zahtevajo tudi na področju gradbeništva projektno povezovanje sicer samostojnih gospodarskih subjektov za dosego poslovnih ciljev in uspeha. Zato je konzorcij, ki ni pravna oseba, ampak le začasna delovna skupn...

10
Pogodba o finančnem lizingu

Avtor: Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Poslovna praksa vrsto pogodb imenuje lizinške pogodbe. Nekatere od njih izpolnjujejo pogoje za zakupno (najemno) pogodbo po Obligacijskem zakoniku, po drugi strani pa specifične okoliščine finančni lizing oddaljujejo od zakupa. Prispevek analizira te okoliščine (predmet lizinga, ki ga l...

11
Svetovalna pogodba

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Svetovalna pogodba je v praksi pogost pogodbeni tip, ki ima na področjih različnih strok razmeroma standardizirano vsebino. Svetovalec ima posebno strokovno, tehnično ali drugo znanje, ki ga za dogovorjeno odmeno posreduje naročniku v obliki nasveta ali mnenja. Naročnik se na podlagi sv...

12
Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi)

Avtor: Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata razmerja med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih, še posebej s položajem zakonitih udeležencev ter položajem centrov za socialno delo (CSD). Ugotavljata, da pojem zakonitega udeleženca za slovenski nepravdni postopek ne predstavlja nobene posebne n...

13
Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Otroku je bila že z Zakonom o pravdnem postopku priznana pravica, da izrazi svoje mnenje v postopku, v katerem sodišče odloča o varstvu in vzgoji otrok ter o stikih staršev in drugih oseb z otroki. S prenosom odločanja o družinskih zadevah v nepravdni postopek je bil njegov položaj še...

14
Prekluzije v nepravdnih postopkih

Avtor: Mateja Končina Peternel

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Določba 42. člena ZNP-1 sodnikom omogoča prožnost pri prilagajanju določb ZPP o prekluziji posebnostim posameznega nepravdnega postopka. To je tudi v skladu s smernicami v sodobnih ureditvah civilnih postopkov. V vseh nepravdnih postopkih lahko udeleženci ves čas postopka na prvi st...

15
Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: V prispevku je obravnavano vprašanje opredelitve pojma prekarnost, v nadaljevanju pa so najbolj pogoste oblike dela v Sloveniji (delovno razmerje za določen čas, študentsko delo, delovno razmerje s krajšim delovnim časom, agencijsko delo ter navidezni samozaposleni in druga prikrita del...

16
Nestandardne oblike dela v sodni praksi

Avtor: Biserka Kogej Dmitrovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek obravnava sodne odločbe, v katerih je sodišče odločalo o delovnopravnih vprašanjih v zvezi z nestandardnimi oblikami dela. Kot nestandardne oblike dela so v članku obravnavane oblike dela po civilnih pogodbah, ki imajo vse elemente delovnega razmerja, zaradi česar sodišče ugot...

17
Primerljivost položajev javnega uslužbenca in delavca

Avtor: Etelka Korpič Horvat

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Avtorica ugotavlja, da je zakonodajalec ob sprejetju Zakona o javnih uslužbencih sledil cilju čim bolj enake pravne ureditve uslužbenskih razmerij v primerjavi z delovnimi razmerji delavcev v zasebnem sektorju po Zakonu o delovnih razmerjih . Cilj take ureditve je bil, da bi bilo del...

18
Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja

Avtor: Marijan Papež

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) julija 2019 in po zaključku dela pogajalske skupine, 16. julija 2019 dan v javno obravnavo. Predlagane spremembe prinašajo prilagoditev sist...

19
Vključena lastninska pravica

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek analizira položaje, v katerih se lastninska pravica na eni nepremičnini lahko vključi v samostojno lastninsko pravico na drugi nepremičnini. Vključena lastninska pravica ni samostojno prenosljiva tako, da bi jo bilo mogoče prenesti neodvisno od prenosa samostojne lastninske pr...

20
Zastavna pravica

Avtor: Renato Vrenčur

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Stvarnopravni zakonik ( SPZ ) se uporablja že sedemnajsto leto. V tem obdobju se je pri njegovi uporabi pokazalo, da nekatera pravna pravila ne ustrezajo potrebam sodobne poslovne prakse oziroma da bi bilo treba določena pravila popraviti. S ciljem priprave jasne, pregledne in funkciona...

Počisti vse