c S

Št. zadetkov: 64

1
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga kriminalistične policije v*

Avtor: dr. Darko Maver

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *predkazenskem postopku(*1) Darko MAVER doktor pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola 1. UVOD Običajno pravimo, da je namen predkazenskega in kazenskega postopka ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, kdo ga je storil in katera dejstva in dokazi to potrjujejo, da bi nat...

2
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Državni tožilec v kontradiktornem postopku*

Avtor: Andrej Ferlinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *in možnost sprememb kazenskoprocesne zakonodaje Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru I. UVOD Morda je treba začeti z ugotovitvijo, da nekateri v težnji za posodobitev kazenskega procesnega prava ne vidijo posebej položaja tožilstva kot področje za mor...

3
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga in položaj sodišča v kazenskem*

Avtor: Marko Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *postopku Marko Šorli univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kazenski postopek je merilo demokratičnosti in pravnosti države. Njegov pravno določeni namen je ugotovitev storilca kaznivega dejanja, njegove kazenske odgovornosti in izrek z zakonom predpisane kazni.(*1) Nos...

4
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Kritična analiza položaja obdolženca in*

Avtor: mag. Mitja Jelenič Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *vloga zagovornika na glavni obravnavi v kazenskem postopku Mitja JELENIČ NOVAK magister pravnih znanosti odvetnik v Ljubljani I. UVOD Glavna obravnava nedvomno ostaja v vseh kazenskopravnih sistemih osrednji del vsakega kazenskega postopka. Ne nazadnje tudi po našem pravu na podlagi načela...

5
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Problematika policijskega zbiranja*

Avtor: Miroslav Žaberl

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *obvestil v predkazenskem postopku Miroslav Žaberl univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve RS 1. UVOD Zakon o policiji določa, da policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog. Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od ose...

6
Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Odvzem dobičkov kriminala

Avtor: Janko Marinko

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Janko Marinko univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Usmeritev boja zoper kriminal na njegovo ekonomsko komponento je čedalje bolj v ospredju. Vrsta mednarodnih aktov postavlja odvzem ekonomskih koristi storilcem kaznivih dejanj v ospredje tako na načelni ravni(*1) kot na ravni kon.....

7
Pravo in vrednote: Vrednostni temelji najstarejših zapisov prava

Avtor: dr. Vladimir Simič

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Vladimir Simič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Namen tega sestavka je predstaviti nekaj temeljnih vrednot, ki jih lahko spoznamo iz najstarejših zapisov prava. Spraševanje po pravnih vrednotah je vedno potrebno, tako kot je potrebno spraševanje po smislu in vrednotah ob vsake.....

8
Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom

Avtor: mag. Aleš Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Aleš Novak magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pri vrnitvi na rodno Itako je moral Odisej prepluti ožino, v kateri sta živeli dve sireni, bitji z dvojno naravo, pol ženski in pol ptici. Njuno prelepo petje je zamotilo že preštevilne pomorščake, ki so se, predani lepim melodijam.....

9
Pravo in vrednote: Uporabljanje pravnih pravil in vrednotenje v sodnih postopkih

Avtor: dr. Lojze Ude

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Naslov prispevka se nanaša na bistvo razprave o odnosu med pravom in vrednotami. Prav pri uporabi prava, torej pri pravnem odločanju in še posebej pri odločanju sodnika, se namreč najbolj izostri vprašanje, kakšen...

10
Pravo in vrednote: Zakonska zveza - pravni institut v vrednostnem spreminjanju

Avtor: dr. Karel Zupančič

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Karel Zupančič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI 1. Današnje zakonske zveze ne moremo primerjati z nekdanjo. Nekdaj je bila zakonska zveza - po zakonu - hierarhično strukturirana skupnost, ki je možu dodeljevala vodilno, ženi pa služečo vlogo v funkci...

11
Pravo in vrednote: Vrednote v kolizijskem pravu

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Ada Polajnar-Pavčnik doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kolizijske norme mednarodnega zasebnega prava opredeljujemo kot formalno pravo - ne dajejo nam vsebinske rešitve, temveč nam povedo, katero pravo je treba uporabiti v konkretnem primeru. Kljub svoji formalni n...

12
Konkurenčno pravo EU: Ekstrateritorialni učinki konkurenčnega prava Evropske unije ter odločbe*

Avtor: dr. Marjana Coronna

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *Evropskega sodišča in Komisije Marjana Coronna doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Prispevek analizira mednarodne vidike konkurenčnega prava in presoja, ali mednarodno javno pravo v svojem okviru pravil dovoljuje izvrševanje konkurenčnega prava nad tujimi podjetj...

13
Konkurenčno pravo EU: Pogled praktika iz države članice na konkurenčno pravo Evropske unije v*

Avtor: dr. Petra Senkovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *postopkih pred nacionalnimi organi Petra Senkovič doktorica pravnih znanosti odvetnica v Parizu UVOD 1. Področje konkurenčnega prava Unije bi lahko razdelili, z izjemo pravil, ki se nanašajo na državno pomoč in ki jih ne bomo obravnavali, na dve področji: (A.) nadzor ravnanj gospodarskih s...

14
Konkurenčno pravo EU: Instituta denarne kazni in dnevne denarne kazni, posebej v konkurenčnopravnih*

Avtor: dr. Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *postopkih Rajko Knez doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Nadzor nad kršitvami konkurenčnih pravil je pomemben, da se zagotovi normalen konkurenčni boj na trgu, varstvo potrošnikov, varstvo gospodarstva in delovnih mest. Na trgu Skupnosti nadzor poteka s strani Komisije...

15
Konkurenčno pravo EU: Konkurenčnopravni postopki v Sloveniji

Avtor: Andrej Plahutnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Andrej PLAHUTNIK univ. diplomirani pravnik Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence UVOD Konkurenčno pravo ima zelo jasno določen cilj, to je varstvo konkurence,(*1) torej ne konkurentov ali potrošnikov, ali nekih, s strani države ali udeležencev na trgu, nejasno določenih nacionalnih, s...

16
Konkurenčno pravo EU: Vpliv ameriškega antitrusta na konkurenčno pravo Evropske skupnosti in*

Avtor: Klemen Podobnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: *kontinentalnega Klemen Podobnik univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Pričnimo z negativno izpeljanko naslova pričujočega prispevka. Izvajanje namreč ne bo (izključno) usmerjeno k opredelitvi mogočih in dejanskih vplivov ameriškega antitrusta na komunitarno konkurenčn...

17
Konkurenčno pravo EU: Pravna ureditev potrošnikov v kontekstu konkurenčnega prava Skupnosti

Avtor: dr. Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Miha Juhart doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Varstvo potrošnikov se v pravu evropskih skupnosti čedalje bolj razvija in zaokrožuje v relativno samostojno pravno področje, vendar pri tem ni mogoče spregledati njegove vpetosti v tržno pravo kot širše pravno področje i...

18
Alternativno reševanje sporov: Zakon o pravdnem postopku in mirno reševanje sporov

Avtor: dr. Aleš Galič

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Dragica Wedam-Lukič doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 23. členu ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) v 6. členu zagotavljata ...

19
Alternativno reševanje sporov: Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva

Avtor: mag. Evelin Pristavec

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Boštjan Tratar magister pravnih znanosti Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije Evelin PRISTAVEC univ. diplomirana pravnica Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 1. O PROBLEMATIKI Ustava Republike Slovenije zagotavlja v 23. členu pravico do sodnega varstva vsakdo ima pravico,...

20
Alternativno reševanje sporov: Nadomestno reševanje delovnih sporov

Avtor: dr. Janez Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD IN POJEM Nadomestna rešitev delovnih sporov (alternative dispute resolution) je ena izmed tipičnosti reševanja te vrste sporov v državah z dolgo pravno omiko in tradicijo. To seveda nikakor ne pomeni, da v sporih s...

Počisti vse