c S

Št. zadetkov: 25

4
Sklepanje pogodb po internetu v sodni praksi Sodišča EU - od pristojnosti do odgovornosti

Avtor: Verica Trstenjak

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava pravna vprašanja, povezana z elektronskim poslovanjem, natančneje vprašanja glede pristojnosti v primeru sporov iz pogodb, sklenjenih po internetu, vprašanja odgovornosti potrošnika pri odstopu od pogodbe in vrnitve stvari, kupljene po internetu, in vprašanja glede pla...

5
Sodna praksa Sodišča ES na področju varstva osebnih podatkov

Avtor: Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava pravno ureditev varstva osebnih podatkov v Evropski uniji in odmevne primere, ki jih je v zvezi s tem obravnavalo Sodišče Evropskih skupnosti. Med te primere spadajo C-524/06, Huber, C-553/07, Rijkeboer in C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi Oy. Avtorica poudari pomen v...

6
Pomen in posledice sodb Sodišča ES v Sloveniji s posebnim poudarkom za državno upravo ter pravne osebe javnega prava, vključno z vplivom na javna naročila

Avtor: Verica Trstenjak

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 8.10.2007

Povzetek: Prudenter facit, qui praecepto legis obtemperat. 1. UVOD 2. PODROČJA VPLIVA SODB SODIŠČA ES 3. SPLOŠNO O POSLEDICAH IN VPLIVU SODB SODIŠČA ES 4. NEKATERI PRIMERI IZ SODNE PRAKSE SODIŠČA ES S PODROČJA JAVNEGA SEKTORJA 4.1. Posledice sodb Sodišča ES in njihov vpliv v državah članicah ...

7
Zakaj smo izgubili tokaj - sodba Sodišča ES C-347/03

Avtor: mag. Jorg Sladič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: V prilogi je natisnjena sodba Sodišča ES z dne 12. maja 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, v zadevi C-347/03, kakor je bila objavljena na spletni strani http://www.curia.eu.int/. Sodba ...

8
Zakaj smo izgubili tokaj – pravna problematika sodbe Sodišča ES C-347/03

Avtor: mag. Jorg Sladič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRAVNO IN DEJANSKO STANJE V ZADEVI C-347/03 2.1. Dejansko stanje 2.2. Splošno o pravni problematiki in pomenu zaščite imen vin 2.2.1. Splošno 2.2.2. Pravna ureditev v EU 2.2.3. Geografska označba in označba porekla kot absolutni pravici 2.2.4. Pomen zaščite imen vin 3.

9
Pomen, razlogi in področja poenotenja evropskega civilnega procesnega prava

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: CP Civilno pravo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtorica v članku obravnava pomen in razloge poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Poenotenje je izjemno pomembno za gospodarstvo, saj različni postopki v posameznih državah članicah pomenijo oviro gospodarstvu. Zato se je s poenotenjem civilnega procesnega prava na evropski ...

10

Prosto dostopen članek

EVROPSKO PRAVO: PRAVNE OSEBE V EU: Prihodnost unifikacije pravnih oseb v EU: od uredb do sodb

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD V okviru EU poteka harmonizacija številnih pravnih področij. To na primer velja za potrošniško pravo, pripravlja se predlog evropskega civilnega zakonika, osnutki evropskega pogodbenega zakonika, napreduje priprava predlogov nekaterih delov evropskega odškodninskega prava in celo "evropei...

11
Poenotenje evropskega pogodbenega prava in aktivnosti EU - A MORE COHERENT EUROPEAN CONTRACT LAW

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: DR Drugo

Datum: 14.6.2004

Povzetek: 1. UVODNO O AKTIVNOSTIH EU Evropska komisija je marca 2003 sprejela pomemben dokument glede nadaljnjega razvoja in poenotenja evropskega pogodbenega prava. Dokument z naslovom A more coherent European contract law, An action plan(*1) je bil sprejet na podlagi dalj časa trajajočih razprav in vklju...

12
Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: I. UVOD Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU(*1) pravo EU morala tudi neposredno uporabljati v praksi. Takoj po 1. maju 2004 bo tudi vsak slovenski pravnik, posebej pa sodnik, odvetnik, uradnik, notar dnevno moral uporabljati pravo EU ali domače harmonizirano pravo ali vsaj svetovati, kaj n...

13
Poenotenje civilnega prava v Evropski uniji in evropski civilni zakonik

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: I. UVOD(*) Kdaj bo prišel čas, ko bo evropski pravnik lahko pri svojem delu uporabljal enotni pravni akt za področje civilnega prava? Kdaj bo lahko odvetnik zastopal stranko v vsaki državi članici EU in mu ne bo za to treba poznati najmanj petnajst civilnih zakonikov oziroma aktov, ki urejajo to pod...

14

Prosto dostopen članek

Lastnina med javnim in zasebnim*

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 11.12.2001

Povzetek: Verica Trstenjakdoktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Namen članka je opozoriti na nekatera odprta vprašanja ob oblikovanju in razvoju novega lastninskega sistema v Sloveniji. Ali obstaja v novih razmerah le lastnina, zasebna lastnina in tudi javna lastnina in kaj izra...

15
Novosti v obligacijskem pravu: Obligacijski zakonik - pot k civilnem zakoniku

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Članek je nastal v času nekajmesečnega bivanja leta 2001 na Institutu za pravno primerjavo dunajske univerze (Institut fur Rechtsvergleichung, Universitat Wien). Za gostoljubje in strokovne konzultacije se iskreno zahvaljujem...

16

Prosto dostopen članek

Acquis communautaire in slovensko pravo

Avtor: Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. POJEM ACQUIS COMMUNAUTAIRE Pojem acquis communautaire je v terminologiji Evropske unije pogosto uporabljan, v praksi pa pogosto ne povsem natančno opredeljen. Posebej pogosto ...

17

Prosto dostopen članek

Vrsta in značilnosti pravnih oseb: Moderna tipologija pravnih oseb in načelo numerus clausus

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Že v rimskem pravu je bila pravna oseba eden osrednjih stebrov pravnega sistema. To velja še danes za vse tiste pravne sisteme, ki temeljijo na rimskem pravu. S tem institutom so se ukvarjali največji ...

18
Dispozitivnost in kogentnost mednarodnega pogodbenega prava

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Zaradi vedno bolj intenzivnega sodelovanja na poslovnem področju prek meja ene države je treba oblikovati ustrezna pravila za tako sodelovanje. Potrebna so pravila, ki bodo med državami čim bolj usklajena...

19
Soodvisnost statusne oblike in finančnega poslovanja

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo RS za znanost in tehnologijo 1. UVOD Vprašanje soodvisnosti statusne oblike in finančnega poslovanja v preteklosti ni bilo aktualno, zlasti zaradi posebnosti lastninskih in statusnih oblik. Šele s spremembo političnega in gospodarskega si...

20
Družbena pogodba

Avtor: dr. Verica Trstenjak

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. SPLOŠNO O POMENU IN PRAVNI UREDITVI DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA IN DRUŽBENE POGODBE Družbena pogodba je pri nas v zadnjem času pomembnejša zlasti zaradi novega zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/...

Počisti vse