c S

Št. zadetkov: 16

1
Preprečevanje dvojne obdavčitve v okviru sporazumov OECD in EU

Avtor: dr. Franc Pernek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVODNE MISLI 2. DAVČNI SPORAZUMI NA PODLAGI MODELOV OECD 1. Pomen vzorčnega sporazuma OECD 2. Dunajska konvencija o izogibanju dvojni obdavčitvi 3. Možnosti za večje mednarodno sodelovanje in spoštovanje davčnih pogodb 4. Običajna vsebina davčnih sporazumov OECD 5. Obdavčitev kapitalsk...

2
Upoštevanje dejavnika »insolventnosti« oziroma »neuspešnosti« podjetja v konkurenčni presoji koncentracij –failing firm defence

Avtor: dr. Martina Repas

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. DEJAVNIKI PRESOJE KONCENTRACIJE V KONKURENČNEM PRAVU ES 3. SPLOŠNO O DEJAVNIKU INSOLVENTNOSTI OZIROMA NEUSPEŠNOSTI PODJETJA 4. UPOŠTEVANJE DEJAVNIKA INSOLVENTNOSTI PODJETJA V PRAKSI (FAILING FIRM DEFENCE) 1. Pristop Komisije v primeru Kali und Salz in Sodišča ES v primeru France v ...

3
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 17.2.2006

Povzetek: (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,1 v skladu s postopkom, določenim v členu 2...

4
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z združevanjem delnic

Avtor: mag. Dušan Jovanovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNO O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA 3. REDNO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Varstvo upnikov 4. POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA 5. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku obravnava ukrepe za zmanjšanje osnovnega kapitala v odvisnosti od predlaganih rešitev de lege fere...

5
Iztisnitev manjšinskih delničarjev (squeeze-out) – primerjalnopravni pogled

Avtor: Daniel Katalinič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ 1. Evropska unija 2. Združene države Amerike 3. Velika Britanija 4. Kanada 5. Zvezna republika Nemčija 6. Avstrija 7. Švica 8. Francija 9. Belgija 10. Nizozemska 11. Italija 12. Portugalska 3. NAMESTO SKLEPA Povzetek Avtor predstavl...

6
Slovensko mednarodno zasebno pravo družb

Avtor: dr. Barbara Rajgelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRAVO TUJIH DRUŽB IN KOLIZIJSKO PRAVO DRUŽB 2.1. Pravo tujih družb 2.2. Kolizijsko pravo družb 2.2.1. Uvod 2.2.2. Osebni statut družbe 2.2.3. Navezna okoliščina: država ustanovitve ali država dejanskega sedeža 3. SLOVENSKO PRAVO TUJIH DRUŽB 3.1. Opredelitev tuje družbe ...

7
Enonivojsko in dvonivojsko upravljanje družb

Avtor: Simon Gabrijelčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. GLAVNE ZNAČILNOSTI ORGANOV UPRAVLJANJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 3. NADZORNA FUNKCIJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 4. RAZMERJA Z DELNIČARJI A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 5. SKLEP Povzetek Združeno kraljestvo in Slovenija imata različna sistema ...

8
Davčnopravni vidik obdavčitve kapitalskih dobičkov pri prodaji poslovnega deleža po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe z omejeno odgovornostjo

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POVEČANJE OK IZ SREDSTEV DRUŽBE – KORPORACIJSKOPRAVNI VIDIK 3. ANALIZA Z VIDIKA DAVČNEGA PRAVA 4. SKLEP Povzetek V prispevku avtor obravnava v poslovni in davčni praksi aktualno vprašanje davčnih obveznosti pri prodaji celotnega ali pa dela poslovnega deleža v družbah z omejeno o...

9
Nepodedljiva odškodninska terjatev – zapleti v postopku

Avtor: Maša Ostruh

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PREDSTAVITEV PRIMERA IZ SODNE PRAKSE 3. DEDOVANJE TERJATVE ZA POVRNITEV NEPREMOŽENJSKE ŠKODE – MATERIALNOPRAVNA UREDITEV 4. NEPODEDLJIVA ODŠKODNINSKA TERJATEV – ZAPLETI V POSTOPKU 1. Zaključek postopka pred sodiščem prve stopnje 2. Povrnitev pravdnih stroškov 1. Člen 154 ZPP ...

10
Resnost in utemeljenost poslovnega razloga ter drugi elementi zakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga*

Avtor: Urban Vrtačnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD IN NAMEN PRISPEVKA 2. ZAKONSKA PODLAGA IN PRAVNI VIRI 3. TEORETIČNA PODLAGA (IN RAZPRAVA) 4. NEKAJ POSAMEZNIH PRIMEROV IZ SODNE PRAKSE IN IZVAJANJE DOKAZOV 5. ZAKONITOST ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA TER PRAVICA DELODAJALCA, DA RACIONALIZIRA PROIZVODNJO NA PRIMERU...

11
Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji*

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. STATUS ŠPORTNIKOV V NEKATERIH DRŽAVAH EU 1. Po določbah Pogodb in judikaturi SES 2. EU-15 (stare članice) 3. EU-10 (nove članice) 3. STATUS ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI OD OSAMOSVOJITVE DO DANES 1. Obdobje pred ZSpo 2. Sprejem ZSpo 3. Sprejem ZDR/2002 4. Stanje danes in razlog...

12
Vsebina »Podjetje in delo« 1/2006

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 17.2.2006

Povzetek: ČLANKI/ARTICLES Barbara Rajgelj SLOVENSKO MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO DRUŽB 5 SLOVENIAN INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF COMPANIES Dušan Jovanovič ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE Z ZDRUŽEVANJEM DELNIC 25 THE REDUCTION OF CAPITAL BY SPLIT DOWN Daniel Katalinič IZTISNITEV MANJŠINSKIH DE...

13

Prosto dostopen članek

Nekatera aktualna vprašanja v zvezi z avtorstvom diplomskih del

Avtor: mag. Andreja Primec

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: RA Razprava

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNO O AVTORSKI PRAVICI 3. DIPLOMSKA NALOGA KOT AVTORSKO DELO 4. ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU 5. SKLEP 1. UVOD Spoznanja, da je znanje vrednota, se čedalje pogosteje zaveda tudi mlajša populacija, zlasti študenti.

14
UPRAVLJALSKA UPRAVIČENJA DELNIC BREZ GLASOVALNE PRAVICE

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 17.2.2006

Povzetek: VPRAŠANJE Družba je na podlagi sklepa skupščine iz leta 2004 šele v letu 2005 izdala nove delnice brez glasovalne pravice, ki so bile vpisane in vplačane v letu 2004. Niso še bile plačane nobene prednostne niti redne dividende in tudi za leto 2005 ni bilančnega vira za izplačilo. Kakšne so glasova.....

15
JUDIKAT VRHOVNEGA SODIŠČA1 Pridobivanje lastnih delnic – pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic – potrebna večina glasov za sprejem sklepa

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 17.2.2006

Povzetek: Tričetrtinska večina glasov je potrebna le za sprejem skupščinskega sklepa, s katerim se določi način odsvajanja lastnih delnic. IZREK Revizija se zavrne. Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki njene stroške odgovora na revizijo v višini 146.280,00 tolarjev, v 15 dneh. OBRAZLOŽITEV ...

16
Sprejetje direktive o čezmejnih združitvah – deseta direktiva EU s področja prava družb – 2005/56/ES

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 17.2.2006

Povzetek: Directive of the European Parliament and of the Council on Cross-Border Mergers of Companies with share capital Evropski parlament in svet EU sta ob koncu prejšnjega leta končno sprejela deseto direktivo o čezmejnih združitvah.1 Prizadevanja za sprejetje te direktive so bila stara že več kot 20 let....

Počisti vse