c S

Št. zadetkov: 18

2
Kršitev blagovnih znamk na internetu – problemi in dileme pri določitvi mednarodne pristojnosti

Avtor: Martina Repas, Tomaž Keresteš

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2019

Povzetek: Povzetek : V članku so obravnavana posamezna vprašanja, povezana z določitvijo pristojnosti po drugem odstavku 7. člena Bruselj I bis v sporih glede kršitev blagovne znamke na internetu, ki zaradi narave te pravice in narave interneta narekujejo posebno obravnavo. Avtorja ugotavljata, da se obstoj r...

4
Kršitev znamk na internetu - odmik od tradicionalnega pristopa

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek obravnava uporabo znamk na internetu in spore, ki jih povzroča taka uporaba na področju prava znamk zaradi konflikta med teritorialno omejenimi znamkami in globalnim učinkom interneta. Avtorica navaja, da za reševanje tovrstnih sporov "tradicionalna" pravna pravila niso ustrezna in lahko p...

5
Ekonomska analiza kot podlaga za odločanje v konkurenčnopravnih zadevah

Avtor: Martina Repas

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. EKONOMSKA ANALIZA PRAVA 3. EKONOMSKI PRISTOP V KONKURENČNEM PRAVU 3.1. Splošno 3.2. Vključitev ekonomskega pristopa v konkurenčno pravo ES 4. SKLEP Povzetek Avtorica se v prispevku ukvarja s čedalje pomembnejšo vlogo ekonomskih načel v konkurenčnem pravu. Pri tem ugotavl...

6
Upoštevanje dejavnika »insolventnosti« oziroma »neuspešnosti« podjetja v konkurenčni presoji koncentracij –failing firm defence

Avtor: dr. Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. DEJAVNIKI PRESOJE KONCENTRACIJE V KONKURENČNEM PRAVU ES 3. SPLOŠNO O DEJAVNIKU INSOLVENTNOSTI OZIROMA NEUSPEŠNOSTI PODJETJA 4. UPOŠTEVANJE DEJAVNIKA INSOLVENTNOSTI PODJETJA V PRAKSI (FAILING FIRM DEFENCE) 1. Pristop Komisije v primeru Kali und Salz in Sodišča ES v primeru France v ...

7
PROBLEMATIKA PODOBNIH ZNAMK – ANALIZA ODLOČBE SABEL v PUMA

Avtor: dr. Martina Repas

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 13.12.2005

Povzetek: Zakon o industrijski lastnini1 v določbi točke b) prvega odstavka 44. člena med relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke uvršča tudi tako imenovano pravilo podobnosti. To pomeni, da se kot znamka ne more registrirati znak, ki je enak ali podo-ben prejšnji znamki za enako ali podobno blag...

8
Prodaja blaga s kršitvijo blagovne znamke – ali je odgovornost prodajalca po pravilih Dunajske konvencije omejena?

Avtor: mag. Martina Repas

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga vsebuje posebno določbo o odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Avtorica navaja in analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nastop te prodajalčeve odgovornosti, kot t...

9
Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Pravo intelektualne lastnine je predmet zakonodajnega urejanja Skupnosti. Ta je na tem področju sprejela številne pravne akte v obliki direktiv in uredb. Namen direktiv je harmonizacija tega pravnega področja zaradi velikih razlik v nacionalni zakonodaji držav članic EU ter zaradi dosegan...

10
Problem priglasitve koncentracij v več državah članicah EU: Kako naprej?

Avtor: mag. Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 25.8.2003

Povzetek: 1. UVOD Današnji čas označuje prava "manija" koncentracij gospodarskih subjektov (združitve, prevzemi). Podatki kažejo, da je velika aktivnost na tem področju obstajala v drugi polovici 80. let, nato pa spet v sredini 90. let, velike razsežnosti pa je dosegla v letih 1998 in 2000(*1) in še raste,...

11
Pravice intelektualne lastnine in prost pretok blaga(*1)

Avtor: mag. Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.5.2003

Povzetek: 1. UVOD Pravice intelektualne lastnine so pravice na tistih stvaritvah, ki so plod človekovega intelekta. Priznane in uveljavljene so v vseh razvitih državah. Njihova vrednost in pomembnost je v sodobnem komercialnem svetu neprecenljiva, vendar pa je njihov vpliv na pravo Evropske skupnosti (v na...

12
Odgovornost prodajalca za pravne napake blaga po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga

Avtor: mag. Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 4.2.2003

Povzetek: 1. UVOD Namen tega prispevka je analiza sodnega primera, ki zadeva kršitev pravic inte-lektualne lastnine, ki izvirajo iz prodajne pogodbe. V obravnavanem sporu izstopa vprašanje odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga kot posledica kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Spor ...

13
Dodatni varstveni certifikat - daljše monopolno varstvo za farmacevtske proizvode

Avtor: mag. Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 11.12.2002

Povzetek: 1. Namesto uvoda Zakon o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1),(*1) ki je začel veljati 7. decembra 2001, je v pravo industrijske lastnine prinesel kar precej sprememb. Vzrok za te spremembe je uskladitev slovenske zakonodaje tega področja s pravom Evropske skupnosti in priprava Slovenije na ...

14
Odvzem dovoljenja borznemu posredniku zaradi opravljanja navideznih poslov na borzi - odločitev....

Avtor: Martina Repas

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...Agencije za trg vrednostnih papirjev in Vrhovnega sodišča Agencija za trg vrednostnih papirjev je proti borznemu posredniku začela postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika zaradi opravljanja navideznih poslov ter mu to dovoljenje tudi odvzela. Vrhovno sodišče je ...

15
Oškodovanje upnikov, javni interes in morala kot razlogi ničnosti skupščinskih sklepov

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.2.2002

Povzetek: Martina Repas univ. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Novela - F(*1) zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD)(*2) je v korporacijsko pravo prinesla dosti sprememb, med drugim tudi na področju ničnosti skupščinskih sklepov, tako glede opredelitve razlogov same n...

16
Novejši trendi na področju patentiranja

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 11.12.2001

Povzetek: Martina Repasuniv. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. NAMESTO UVODA Evropski patentni sistem sestoji iz treh elementov, in sicer Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK), Konvencije o patentu skupnega trga in nacionalne patentne zakonodaje držav članic Evropske unije....

17
Patronatska izjava kot novejša oblika zavarovanja obveznosti

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 12.2.2001

Povzetek: Martina REPAS univ. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. NAMESTO UVODA Patronatske izjave (Comfort letters,(*1) Patronatserklärengen, Declarations de patronagé) je poslovna praksa razvila kot institut zavarovanja in utrditve obveznosti. Tako kot pri nas gre tudi v tujih pravnih ...

18
Restriktivne določbe v licenčni pogodbi

Avtor: Martina Repas

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.8.2000

Povzetek: Martina REPAS diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V luči približevanja Evropski uniji je treba opozoriti na uredbe(*1) na območju prava Evropske skupnosti, ki se nanašajo na področje prava industrijske lastnine, zlasti na omejitvene določbe v licenčnih pogodbah. V slovensk...

Počisti vse