c S

Št. zadetkov: 9

2
Nekatera vprašanja procesne predpostavke pravnega interesa v postopku pred Ustavnim sodiščem RS

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 10.2.2012

Povzetek: Ustavno sodišče RS je v zadnjih nekaj letih popolnoma spremenilo sodno prakso glede procesne predpostavke pravnega interesa. V skladu z zdaj ustaljeno sodno prakso mora biti ta oseben, neposreden, konkreten in oprt na pravo ter mora obstajati ves čas postopka. Avtor najprej ob naslonitvi na teorijo ...

3
Uporaba pravil EU o začasnih odredbah v sporih pred nacionalnimi sodišči

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: IT Iz teorije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Članek analizira pomen pravil EU za začasne odredbe v Sloveniji. Najprej je podana analiza pojma neposredne in posredne uprave EU, nato sta obravnavana instituta institucionalne in procesne avtonomije držav članic ter enotne razlage in uporabe prava EU. Zadnja dva dela se ukvarjata

4
Elektronsko poslovanje in elektronski podpis v evropskem in slovenskem pravu

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek analizira pojem elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa s stališča primerjave s klasično papirno obliko. Pri tem poudari vlogo oblike in vlogo podpisa v pravnem prometu. Avtor pride do sklepa, da elektronsko poslovanje pomeni le, da namesto papirja uporabljamo elektronske medije. Pr...

5
Novejša praksa Sodišča ES glede javnih koncesij

Avtor: dr. Jorg Sladič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Članek obravnava razvoj sodne prakse Sodišča ES na področju koncesij za storitve. Pri tem najprej poda definicijo, kaj je koncesija. Nato je podana analiza postopka podelitve in podaljšanja koncesij, tako imenovanih in-house storitev. Članek se ukvarja tudi z vprašanjem, kdaj je dopustna podelitev k...

6
Spremembe v procesnem pravu in praksi slovenskih sodišč zaradi odločb Sodišča ES

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 8.10.2007

Povzetek: I. IZVAJANJE PRAVA ES II. POSLEDICE ZA PROCESNO PRAVO 1. Ustavnosodni nadzor 2. Začasne odredbe 3. Lojalna razlaga III. VPRAŠANJA, POVEZANA S PRAKSO UPORABE PRAVA ES V SODNIH POSTOPKIH 1. Materialno procesno vodstvo 2. Pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe za ugotovit...

7
Vročanje v civilnih in gospodarskih zadevah

Avtor: mag. Jorg Sladič

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor v članku analizira sistem vročanja po uredbi Sveta ES št. 1348/2000. Uvodoma je podana opredelitev vročanja kot akt iure imperii. Na podlagi ugotovitve, da gre v slovenskem pravu pri vročanju za akt iure imperii, je nato podan prikaz problematike vročanja v tujino s stališča mednar...

8
Evropska zadruga in Evropsko gospodarsko interesno združenje – Zakaj pravne osebe na ravni prava

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: Z Uredbo Sveta z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (societas cooperativa europaea oziroma SCE)(*1) je bila ustvarjena tretja oblika pravne osebe supranacionalne narave(*2) na evropski ravni. Pravna teorija uporablja tudi pojme, kot so pravne osebe prava Skupnosti.(*3) Poleg te uredbe je...

9
Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje Sodišču ES po 234. členu Pogodbe o

Avtor: Jorg Sladič

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: UVOD Postopanje po 234. členu (bivši 177. člen) Pogodbe o Evropski skupnosti (v besedilu PES)(*1) bo za slovensko pravosodje temeljna novost po pristopu V ES in EU. Izvrševanje večjega dela prava ES in v čedalje večji meri tudi EU je stvar držav članic (posredna uprava) oziroma njihovih upravnih org...

Počisti vse