c S

Št. zadetkov: 62

1
Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. PRIPOROČILO KOMISIJE O VLOGI NEIZVRŠNIH DIREKTORJEV ALI ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNIH DRUŽB 2. ZAKAJ SPLOH NEIZVRŠNI ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ALI ČLANI NADZORNEGA SVETA? 3. KAKO RAZUMETI NEODVISNOST IN SAMOSTOJNOST? 4. KAKO ZAGOTAVLJATI NEODVISNOST? 5. MERILA NEODVISNOSTI IZ PRILOGE II PRI...

2
Problematika morskih pasov v (severnem) Jadranu

Avtor: Mitja Grbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. JADRANSKO MORJE: ZAPRTO ALI POLZAPRTO MORJE? 3. IZKLJUČNA EKONOMSKA CONA, EPIKONTINENTALNI PAS IN SREDOZEMLJE 4. VELJAVNI SPORAZUMI O RAZMEJITVI MORSKIH PASOV 5. NOVEJŠA PRAKSA JADRANSKIH DRŽAV 6. SKLEP Povzetek V Sredozemskem in Jadranskem morju smo v zadnjem času priča...

3
Morsko javno dobro: slabo

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. JAVNO DOBRO KOT POJEM 3. NARAVNO MORSKO JAVNO DOBRO 4. GRAJENO MORSKO JAVNO DOBRO 5. PRAVNI REŽIM MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 6. OMEJITVE SPLOŠNE RABE MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 7. NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE SPLOŠNE RABE IN NJIHOVE OMEJITVE 7.1. Kopanje 7.2. Potapljanje 7.3. Plovba ...

4
Odgovornost za (zlo)rabo morja

Avtor: Patrick Vlačič

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. KRATKA ZGODOVINA POMORSKIH NESREČ PRI PREVOZU NAFTE PO MORJU 3. NAČINI REŠEVANJA RAZLITJA NAFTE 4. DRUGE PRAVNE POSLEDICE ZARADI RAZLITJA NAFTE 5. SKLEP Povzetek Človek že zelo dolgo pluje po morju. Do šestdesetih let prejšnjega stoletja ni nikoli tako ogrožal morja, kot ga,...

5
Morje v judikaturi sodišča Evropskih skupnosti

Avtor: Marko Ilešič

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. HIERARHIJA MED PRAVOM MORJA IN PRAVOM SKUPNOSTI 2. UVELJAVLJANJE PRAVA SKUPNOSTI GLEDE POMORSKIH EKONOMSKIH DEJAVNOSTI Povzetek Judikatura Sodišča Evropskih skupnosti se pogosto ukvarja s pravom morja (the law of the sea). Nanj se stranke pred Sodiščem večkrat sklicujejo, da bi prikazale...

6
Morje in pravo

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. PROLOG 2. PLANET OCEAN 3. OD HAMURABIJA DO BAN KI-MOONA 4. POMORSKA POLITIKA ZA EVROPSKO (SVETOVNO?) PRIHODNOST 5. EPILOG Povzetek Avtor meni, da bi se naš planet moral imenovati Ocean, kjer ima posebno vlogo Evropa in v njej sredozemska in pomorska država Slovenija. Morje in pomo...

7
Trgovanje z državnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji na MTF

Avtor: Stanislava Zadravec Caprirolo

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. DIREKTIVA EU - ENOTNA REGULATIVA IN NADZOR ZA ENAKO FUNKCIONALNOST 3. TRGOVANJE Z DRŽAVNIMI PAPIRJI RS NA MTF 4. SKLEP Povzetek Avtorica v prispevku navaja razloge, na katerih so temeljile spremembe v trgovanju z vrednostnimi papirji v zadnjem desetletju tako po svetu kakor ...

8
Fiduciarno imetništvo finančnih instrumentov in skrbniške storitve

Avtor: Bojan Podgoršek

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. PRAVNA RAZMERJA PRI FIDUCIARNEM IMETNIŠTVU 3. ZAKONSKA UREDITEV SKRBNIŠKIH STORITEV 4. PRIMER FIDUCIARNEGA IMETNIŠTVA DELNIC IN DENARJA 4.1. Predpogodba 4.2. Obveznosti kupca 4.3. Obveznosti prodajalca 4.4. Naloge notarja 4.5. Notarska hramba delnic 4.6. Notarska h...

9
Načelo izvršitve naloga pod najboljšimi pogoji za stranko

Avtor: Goran Katušin

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. UREDITEV V PRAVU EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V PRAVU REPUBLIKE SLOVENIJE 2.1. Splošno 2.2. Obseg uporabe načela izvrševanja naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko 2.3. Izvrševanje naročil za stranke 2.3.1. Splošno 2.3.2. Politika izvrševanja naro...

10
Pravna razmerja centralni depo ? poddepozitar ? končni imetnik

Avtor: Nina Plavšak

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. POMEN PRAVNE UREDITVE RAZMERIJ CENTRALNI DEPO - PODDEPOZITAR - KONČNI IMETNIK 2. PRAVNO RAZMERJE IZDAJATELJ - ZAKONITI IMETNIK 2.1. Pojem in pomen centralnega depoja 2.2. Splošno o učinkih vpisov v centralni depo 2.3. Zakoniti imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev 2.4. Uči...

11
Razkritja javnih družb

Avtor: Žiga Kosi

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: TVP Trg vrednostnih papirjev

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. OBVEZNOST RAZKRIVANJA INFORMACIJ V ZTFI 2.1. Periodične informacije 2.2. Informacije o pomembnih deležih 2.3. Notranje informacije 2.4. Še nekatere informacije 2.5. Druge določbe glede razkritja informacij 3. ODPRTA VPRAŠANJA 4. SKLEP Povzetek Javne družbe mor...

12
MEDIACIJA V PRAVU EU

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. DELITEV PRAVNIH VIROV S PODROČJA MEDIACIJE 2.1. Formalni (zavezujoči) pravni viri in neformalni (nezavezujoči) viri 2.1.1. Formalni pravni viri, ki določajo uporabo ARS na posameznih področjih 2.2. Nezavezujoči (pravni) viri 2.2.1. Nezavezujoči viri Sveta in Komisije ...

13
Gospodarska konciliacija in arbitraža

Avtor: Konrad Plauštajner

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. ARBITRAŽA ? KONCILIACIJA = MEDIACIJA? 1.1. Arbitraža v gospodarskih sporih in njihovo alternativno reševanje 1.2. Obstaja razloček med mediacijo in konciliacijo? 2. MEDIATOR KOT ARBITER? ARBITER KOT MEDIATOR? 3. PRENOS OBLIK ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV V SLOVENSKI PRAVNI RED 3.1....

14
Reforma arbitražnega prava: prevzem Uncitralovega vzorčnega zakona

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNO O VZORČNEM ZAKONU IN REFORMI ARBITRAŽNEGA PRAVA 3. BISTVENE NOVOSTI IZ VZORČNEGA ZAKONA 3.1. Državna pripadnost arbitraže 3.2. Podpora sodišča tuji arbitraži 3.3. Prekluzija ugovorov zaradi procesnih kršitev 3.4. Izločitev in zamenjava arbitrov 3.5 Odločanje o p...

15
Družinska mediacija (de lege lata in) de lege ferenda

Avtor: Mateja Končina Peternel

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. MEDIACIJA IN EVROPSKA UNIJA 2.1. Zelena knjiga (Green paper) o alternativnih metodah za reševanje sporov 2.2. Evropski kodeks za ravnanje mediatorjev 2.3. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih za...

16
Alternativno (primarno) reševanje sporov - globalni trendi

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. ZAKAJ ALTERNATIVNO (PRIMARNO) REŠEVANJE SPOROV? 2. KATERI SO CILJI SODIŠČU PRIDRUŽENIH OBLIK ARS? 3. SODNI IN TRŽNI MODEL MEDIACIJE 3.1. Kriteriji za odstop zadeve v ARS 4. PROSTOVOLJNO ALI OBVEZNO ARS? 5. REGULATORNI OKVIR ZA ARS 6. KAJ JE MOGOČE REGULIRATI NA PODROČJU ARS? 7. PRI...

17
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O DELOVNIHRAZMERJIH

Avtor: Romana Tomc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: DP Delovno pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. POMEN SOCIALNEGA DIALOGA ZA SPREMEMBE ZDR 3. CILJI 4. KLJUČNE SPREMEMBE PO POSAMEZNIH VSEBINAH 4.1. Bolj fleksibilna organizacija delovnega časa za mobilne delavce 4.2. Večja zaščita delavcev pred diskriminacijo in vsemi vrstami nasilja 4.3. Večja notranja mobilnost 4.4....

18
Nekatera statusnopravna vprašanja javno-zasebnega partnerstva

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: JZ Javno - zasebno partnerstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UMIK ZASEBNIH VLOŽKOV IZ KAPITALA JAVNIH PODJETIJ 1.1. Javna podjetja z vložki oseb zasebnega prava se morajo preoblikovati v gospodarsko družbo 1.2. Postopki za odpravo zasebnih vložkov po ZGD-1 1.3. Prisilna prodaja (izključitev delničarja oziroma družbenika) in prisilni odkup delnic (...

19
Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravica do pravnega varstva

Avtor: Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: JZ Javno - zasebno partnerstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. UREDITEV PRAVNEGA VARSTVA V ZAKONU O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 3. SKLEP Povzetek Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ureja nekatera posebna pravila pravnega varstva v postopkih izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Opredelitev pravnih sredstev je odvisna od organa, ki ...

20
Temeljna pravna načela in pravno odločanje

Avtor: Lojze Ude

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PIE Pravo in etika

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. ODNOS TEMELJNIH PRAVNIH NAČEL IN POSEBNIH INSTITUTOV 3. RAZVOJ POJMOVNE IURISPRUDENCE 4. SODNA PRAKSA O UPORABI TEMELJNIH NAČEL 5. SKLEP Povzetek Sodniki so pri sojenju nagnjeni k pozitivizmu in k čisti pojmovni jurisprudenci, ki se zavzema za precej mehaničen sistem tako...

Počisti vse