c S

Št. zadetkov: 15

1
KONKURENČNA KLAVZULA1

Avtor: dr. Drago Mežnar

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: a) Opredelitev prvega problema Delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ima v pogodbi o zaposlitvi sklenjeno določbo, da mu kot nadomestilo zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule v trajanju dveh let po prenehanju dela v družbi pripada nadomestilo. Delavec je odpovedal POZ. Delodajalec ne že...

2
Priporočilo komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta (Besedilo velja za EGP) (2005/162/ES)

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI – ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) V sporočilu, sprejetem 21. maja 2003, je Komisija predstavila akcijski načrt "Posodabljanje prava družb in izboljšanje upravljanja družb v ...

3
Priporočilo komisije Evropske unije o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Komisija EU je 15. februarja 2005 sprejela posebno priporočilo o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta.1 Priporočilo je zelo pomembno za nadaljnjo prakso delovanja, predvsem javnih delniških družb, pa tudi za spremi...

4
ODLOČBA VRHOVNEGA SODIŠČA1

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 8.8.2005

Povzetek: 1. Zahtevi za varstvo zakonitosti se delno ugodi in se sklep sodišča druge stopnje v delu, ki se nanaša na intervencijo T. P., Ljubljana, spremeni tako, da se ugodi pritožbi T. P. in dovoli njegova intervencija na strani tožene stranke Tub S., d. d., Maribor. 2. Zahteva za varstvo zakonitosti se v p...

5
NAROČNIK PO ZJN-1, OSEBA V LASTI DRŽAVE, DEJAVNOST V JAVNEM INTERESU

Avtor: dr. Vesna Kranjc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: VPRAŠANJE Oseba XX, ki je v pretežni lasti države in se ukvarja s sejemsko dejavnostjo, je vpisana na seznam naročnikov, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Ker posluje kot gospodarska družba (d. o. o.) in ne kot javno podjetje, se postavlja vpra-šanje, ali je zavezana ravnati ...

6
VMESNE DIVIDENDE

Avtor: dr. Marijan Kocbek

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 8.8.2005

Povzetek: VPRAŠANJE V 28. členu Statuta družbe d. d. je določena možnost, da uprava izplača vmesne dividende v skladu z ZGD. Kakšni so korporacijski in davčni vidiki takšnega izplačila vmesnih dividend? ODGOVOR ZGD omogoča, da družba izplača vmesne dividende (229. člen ZGD).

7
Mednarodnopravne omejitve pri zakonskem urejanju pravic in dolžnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Avtor: dr. Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Države se že od nekdaj trudijo zaščititi obolelo ali poškodovano osebo in osebo tik pred, med porodom in po njem z zagotovitvijo ustrezne medicinske oskrbe in nadomestitvijo izpadlega dohodka. Temu razvoju so sledili tudi mednarodni pravni dokumenti. Ugotovljeno je, da mnogi od teh razglaša...

8
Simulacija izračuna dohodkov velike družine na podlagi pravic iz socialnega varstva in družinskih prejemkov

Avtor: dr. Martina Šetinc Tekavc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek o tem, koliko dohodkov družini prinesejo otroci, vsebuje izračun dohodkov družine s tremi otroki in obema staršema brezposelnima v letu po rojstvu zadnjega družinskega člana. Izračun, ki temelji še na nekaterih drugih predpostavkah (na primer neupravičenost do pravic iz zavarovanj...

9
Začasne odredbe v individualnih in kolektivnih delovnih sporih*

Avtor: dr. Marko Brus

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek je sestavljen iz uvoda in glavnega dela. Predmet obeh delov so začasne odredbe v individualnih in kolektivnih delovnih sporih. Uvod je namenjen kratki pravni primerjavi slovenske (po ZDSS-1) in nemške ureditve (po ZPO). V glavnem delu, ki je razdeljen na dve podpoglavji, je zbrana...

10
Odškodninska odgovornost naročnika ali agenta, če je bil neupravičeno podan odstop po 832. členu OZ

Avtor: Aleksandra Jemc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Prispevek uvodoma pojasnjuje pomen in pravno naravo agencijske pogodbe ter na splošno obravnava možnosti za njeno prenehanje. V nadaljevanju opisuje pogoje za enostranski odstop od agencijske pogodbe pred potekom odpovednega roka oziroma pred potekom določenega časa. Pri tem podrobneje opre...

11
Test pogojev za uporabo Dunajske konvencije

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku avtor obravnava uporabo Dunajske konvencije (DK), s poudarkom na določitvi sistema splošnih in posebnih pogojev za uporabo DK v obliki 4-stopenjskega oziroma 6-stopenjskega testa ter razjasnitvi ključnih, a vsebinsko še ne povsem definiranih pojmov v okviru teh pogojev. S tem po...

12
Opcije kot orodje delavskega delničarstva

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Področje, ki je v Sloveniji v nasprotju z nekaterimi državami EU in ZDA še dokaj nerazvito, so delniške opcije kot orodje delavskega delničarstva. Vprašanje je, ali nov, dopolnjeni zakonski predlog o delavskem delničarstvu, ki je bil vložen v DZ maja 2005 in ki glede na predlog iz leta 1997...

13
Pravica do 4-odstotne dividende in načini realizacije članske pravice do deleža bilančnega dobička

Avtor: mag. Darja Novak Krajšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Članek obravnava vprašanje, ali imata delničar in družbenik d. o. o. pravico do 4-odstotne dividende oziroma udeležbe v bilančnem dobičku, kadar se izkaže, da okoliščine, v katerih družba posluje, niso takšne, da bi po presoji dobrega gospodarstvenika narekovale uporabo bilančnega dobička z...

14
Kodeks upravljanja javnih delniških družb kot avtonomni pravni vir

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Avtorja v članku analizirata pravno naravo določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Ob tem v uvodu kritično prikažeta sedanje stanje upravljanja v slovenskem gospodarstvu in lastniško strukturo v delniških družbah v Sloveniji po izvedenem lastninskem preoblikovanju. Ugotavljata, ...

15
Vsebina »Podjetje in delo« 05/2005

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: VA Vsebina

Datum: 8.8.2005

Povzetek: VSEBINA/CONTENTS ČLANKI/ARTICLES Borut Bratina in Laura Tjaša Štruc KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB KOT AVTONOMNI PRAVNI VIR 689 THE CODE OF CORPORATE GOVERNANCE AS AN AUTONOMOUS LEGAL SOURCE Darja Novak Krajšek PRAVICA DO 4-ODSTOTNE DIVIDENDE IN NAČINI REALIZACIJE ČLANSKE PRAVIC...

Počisti vse