c S

Št. zadetkov: 38

1
Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene dejavnosti

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V prispevku sta najprej obravnavana status in upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) z vidika dejavnosti, ki jih opravlja. Ugotovljeno je, da se del njih nanaša na določanje pravnih pravil ter na strokovne in razvojne naloge, del pa na dejavnost finančnega sklada. Dani s...

2
Trajnostni skrbni pregled kot pravno orodje korporativne družbene odgovornosti

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravni vidiki korporativne družbene odgovornosti

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Mednarodna skupnost, zlasti Evropska unija, spodbuja korporativno družbeno odgovornost oziroma odgovorno poslovno ravnanje (upravljanje) predvsem s ciljem udejanjanja trajnostnega razvoja (t. i. zelenega prehoda) in spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Korporativna družbena od...

3
Primernost pravne oblike javnega zavoda za vse storitve splošnega pomena: primer univerz in raziskovalnih inštitutov

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Statusnopravna vprašanja javnih zavodov

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku je predstavljena argumentacija za trditev o neprimernosti javnega zavoda kot edine pravne oblike za vse dejavnosti javnih služb. Najprej je predstavljen evropski okvir urejanja storitev splošnega pomena, predvsem temeljna razvrstitev (ki se razlikuje od slovenske) ter upor...

4
Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH ZAVODOV IN USLUŽBENSKA RAZMERJA

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pravo korporativnega upravljanja oseb javnega prava obsega pravila, ki z upoštevanjem načel, kot so preglednost, ločenost poslovodenja od nadzora, ravnotežje med pristojnostmi in odgovornostjo ter integriteta, določajo položaj ustanovitelja, razmerja med ustanoviteljem in organi, pristo...

5
Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku je najprej predstavljena zakonska ureditev pravnih oseb javnega sektorja, nato korporativnega upravljanja v javnem sektorju primerjano z upravljanjem z državnimi naložbami v okviru SDH. Predstavljena je primerjava nekaterih vidikov korporativnega upravljanja (ustanoviteljske ...

6
Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2014

Povzetek: Avtor obravnava izbrane vidike odgovornosti vodstev v javnem in zasebnem sektorju, s poudarkom na odškodninski odgovornosti. Kazenskopravna odgovornost je odgovornost storilca dejanja, ki je kot kaznivo določeno v zakonu; na primer kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, kazniva ...

7
Slovenski državni holding, analiza pravnega statusa (Nekaj primerjav s Smernicami OECD)

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.6.2013

Povzetek: Zakon o slovenskem državnem holdingu je bil predstavljen kot eden od reformskih zakonov; pomagal naj bi pri odpravljanju javnofinančnih nesorazmerij v državi, seveda na podlagi učinkovitega in preglednega upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem. Državni holding naj bi torej opravljal svoj...

8
Predlogi za boljšo pravno ureditev nasprotja interesov v RS

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V prispevku je najprej predstavljena analiza veljavne pravne ureditve nasprotja interesov in kratka primerjalna analiza; ugotovljeno je, da je zakonska ureditev nasprotja interesov tudi po noveli ZGD-1 D neprimerljivo šibka glede na države EU. Razčlenjena so vprašanja, kot na primer navzkrižje inter...

9
Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor najprej opredeli pojem podjetje v državni lasti in pojem upravljanje kapitalskih naložb države, nato na kratko pojasni posebnosti podjetij v državni lasti. V osrednjem delu razpravlja o tem, kakšna je po novem ureditev upravljanja podjetij v državni lasti v RS. Skuša nizati od

10
Nekaj pravnih primerjav glede direktorskih dolžnosti in navzkrižja njihovih interesov z interesi družbe

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.8.2011

Povzetek: Povzetek Direktorske dolžnosti in odgovornosti so v pravnih redih različno določene. Ali so določene zelo podrobno, kot na primer v Združenem kraljestvu, ali pa sploh ne, kot na primer v Nemčiji ali pri nas, kjer zakon dolžnost skrbnega ravnanja določa le kot pravni standard, katerega vsebin

11
Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2009

Povzetek: Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...

12
Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: V prispevku avtor predstavi najnovejša priporočila Evropske komisije glede nagrajevanja oziroma prejemkov direktorjev (članov organov vodenja in nadzora), v nadaljevanju pa predstavi novelo ZGD-1 C. V zadnjem delu prispevka opiše stanje in ukrepe v Sloveniji ter kritično oceni vladne posege na podro...

13
Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: KC Korporacijsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. PRIPOROČILO KOMISIJE O VLOGI NEIZVRŠNIH DIREKTORJEV ALI ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNIH DRUŽB 2. ZAKAJ SPLOH NEIZVRŠNI ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ALI ČLANI NADZORNEGA SVETA? 3. KAKO RAZUMETI NEODVISNOST IN SAMOSTOJNOST? 4. KAKO ZAGOTAVLJATI NEODVISNOST? 5. MERILA NEODVISNOSTI IZ PRILOGE II PRI...

14
Nekatera statusnopravna vprašanja javno-zasebnega partnerstva

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: JZ Javno - zasebno partnerstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UMIK ZASEBNIH VLOŽKOV IZ KAPITALA JAVNIH PODJETIJ 1.1. Javna podjetja z vložki oseb zasebnega prava se morajo preoblikovati v gospodarsko družbo 1.2. Postopki za odpravo zasebnih vložkov po ZGD-1 1.3. Prisilna prodaja (izključitev delničarja oziroma družbenika) in prisilni odkup delnic (...

15
Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: GD Gospodarske družbe

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...

16
Opcije kot orodje delavskega delničarstva

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek Področje, ki je v Sloveniji v nasprotju z nekaterimi državami EU in ZDA še dokaj nerazvito, so delniške opcije kot orodje delavskega delničarstva. Vprašanje je, ali nov, dopolnjeni zakonski predlog o delavskem delničarstvu, ki je bil vložen v DZ maja 2005 in ki glede na predlog iz leta 1997...

17
Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/2

Rubrika: DR Drugo

Datum: 20.4.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku je najprej govor o upravljanju državnega in občinskega premoženja ter pristojnosti države in lokalne skupnosti glede finančnega nadzora v tej zvezi. Predstavljena so tudi pravila, ki določajo obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja. Predstavljena so restrik-...

18
Novo v pravni literaturi

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/2

Rubrika: KN Knjige

Datum: 15.4.2004

Povzetek: DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA GV Založba Avtor opozarja na številne novosti na delovnopravnem in uslužbenskem področju, ponuja medsebojne primerjave delovnega in uslužbenskega prava ter opisuje razvoj posameznih institutov. Osrednja pozornost je namenjena pogodbi o zaposlitvi v delovnem in u...

19
Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Novosti v pravu in uslužbenskih razmerij

Avtor: dr. Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS UVOD Vprašanje enotnosti ali dvojnosti ureditve je na stežaj odprto tudi v delovnem pravu. Gre namreč za vprašanje, ali naj se urejajo temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja enotno za vse zaposlene ali posebej ...

20
Delniške opcije in udeležba na dobičku

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Delniške opcije kot oblika nagrajevanja so malo uveljavljene v našem gospodarstvu. Tudi o pravni ureditvi opcij v povezanosti z nagrajevanjem v slovenskem p...

Počisti vse