c S

Št. zadetkov: 18

1
Zeleni prehod in energija: izbrani pravni vidiki

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: V prispevku je obravnavan zeleni prehod v zvezi z energijo. Namen prispevka ugotoviti, ali ustavni okvir, določen z Lizbonsko pogodbo, zagotavlja primerno podlago za uspešen zeleni prehod na področju energije oziroma v zvezi z njo. Za potrebe odgovora na to raziskovalno vprašanje je okvirno opredelj...

2
Trajnostni razvoj kot pravni pojem

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava trajnostni razvoj kot pravni pojem. Temeljni cilj prispevka je identifikacija zunanjih mej in s tem povezanih razumnih meril oziroma kriterijev za določanje vsebine trajnostnega razvoja kot pravnega pojma ter kritično vrednotenje teh mej in meril oziroma kr...

3
Energetska varnost in trajnosten energetski sistem: izbrani vidiki v kontekstu evropske energetske unije

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V prispevku je obravnavana energetska varnost v kombinaciji s trajnostnim energetskim sistemom v kontekstu energetske unije. Pri tem je v ospredju vprašanje, ali je energija, ki ni klasična tržna dobrina, v veljavnem polizbonskem pravnem okviru ustrezno obravnavana. Avtor v tej zvezi ...

4
Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/6-7

Rubrika: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev

Datum: 1.10.2018

Povzetek: V prispevku so na kratko predstavljeni posebne okoliščine in ozadje uveljavljanja pravil o državnih pomočeh v izbranih reguliranih sektorjih in njihov pomen za uspešno vzpostavitev notranjega trga. Sledi pregled relevantnih horizontalnih in sektorskih pravil oziroma aktov o državnih pomo...

5
Pravnopolitični pogled na zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava

Avtor: Nataša Samec, Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2015

Povzetek: Avtorja s pravnopolitičnega vidika obravnavata možnosti za učinkovitejše zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava, saj so se v praksi zlasti tukaj pokazale precejšnje pomanjkljivosti. V tej zvezi izpostavljata pomen sprememb in dopolnitev kaz...

6
(Stran)poti slovenske konkurenčne politike

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2015

Povzetek: Avtor obravnava slovensko konkurenčno politiko v obdobju po osamosvojitvi. Najprej predstavi (ustavno)pravni in institucionalni okvir, nato pa se loti obravnave javnega in zasebnega uveljavljanja konkurenčnega prava pri nas, in sicer za vsako (pod)področje konkurenčne politike in prava p...

7
Konkurenčna politika v socialnem tržnem gospodarstvu

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: V prispevku avtor znotraj zavezujočega okvira, ki ga določa veljavno pravo Evropske unije, obravnava temelje sodobne konkurenčne politike v socialnem tržnem gospodarstvu. Najprej definira pojem konkurenčna politika in njeno razmerje s konkurenčnim pravom, nato opravi njeno umestitev v si...

8
Omejitve pri javnem financiranju storitev splošnega gospodarskega pomena: gospodarske javne službe v primežu prava EU

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: V tem prispevku avtor obravnava nekatera aktualna vprašanja glede razlage prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 106. člena PDEU, upoštevajoč referenčno zadevo Altmark Trans in prakso, ki ji je sledila, prav tako pa obravnava pravne posledice, ki (lahko) nastopijo, če ima konkretno javno fin...

9
Tržne in netržne storitve v kontekstu storitev oziroma služb splošnega pomena

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.8.2010

Povzetek: V tem prispevku avtor obravnava tržne in netržne storitve v kontekstu "novega" koncepta storitev oziroma služb splošnega pomena, ki ga je treba razlikovati od koncepta storitev oziroma služb splošnega gospodarskega pomena. Glavni poudarek je na definiciji netržnih storitev in v tej zvezi na oblastni...

10
Službe in storitve splošnega gospodarskega pomena: terminološke dileme in problem definicije

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.6.2010

Povzetek: V prispevku avtor obravnava koncept službe in storitve splošnega gospodarskega pomena. Poudarek je na terminoloških dilemah in problemih definicije. Avtor v tej zvezi opozarja na razliko med službo in storitvijo splošnega gospodarskega pomena in ugotavlja, da uporaba različnih terminov v 14. členu ...

11
Analiza ustavnosti ZDoh-1D: prehodni režim za obdavčitev dobička iz kapitala

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.6.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. TEMELJNO O NOVI UREDITVI OBDAVČITVE DOBIČKA IZ KAPITALA 2.1. Bistvene vsebinske rešitve 2.2. Prehodni režim 3. ANALIZA USTAVNOSTI ZDoh-1D: PREHODNI REŽIM ZA OBDAVČITEV DOBIČKA IZ KAPITALA 3.1. Opredelitev ključnega problema 3.2. Analiza točke a) – kršitev načela enakosti pred ...

12
Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/8

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 13.12.2005

Povzetek: 1. SPLOŠNO O SMERNICAH OECD Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 28. aprila 2005 izdala "Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja" (Smernice OECD). Glavne značilnosti Smernic OECD: – predstavljajo neobvezen minimalni standard – izdane so kot nasvet državam, kako...

13
Test pogojev za uporabo Dunajske konvencije

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/5

Rubrika: DR Drugo

Datum: 8.8.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku avtor obravnava uporabo Dunajske konvencije (DK), s poudarkom na določitvi sistema splošnih in posebnih pogojev za uporabo DK v obliki 4-stopenjskega oziroma 6-stopenjskega testa ter razjasnitvi ključnih, a vsebinsko še ne povsem definiranih pojmov v okviru teh pogojev. S tem po...

14
Reševanje investicijskih sporov med državo in tujim gospodarskim subjektom

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.4.2004

Povzetek: Aleš FERČIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Gospodarski subjekti se v neizprosni konkurenčni tekmi že zdavnaj ne morejo več omejevati zgolj na domači trg. Aktivni morajo biti tudi na tujih trgih. Vstop na tuji trg pa je ponavadi(*1) povezan s kapitalskimi vložki. ...

15
Pravni vidiki projektnega financiranja (zasebno financiranih) infrastrukturnih projektov s poudarkom

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 8.12.2003

Povzetek: 1. UVOD Eden večjih izzivov današnje družbe je gotovo infrastruktura. Izziv izhaja iz dejstva, da je sicer interes vsake države oziroma njene samostojne lokalne skupnosti, da razpolaga s "funkcionalno infrastrukturo",(*1) pri čemer pa običajno ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za gradnjo nove al.....

16
Pridobivanje lastnih delnic zaradi ponudbe v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe

Avtor: mag. Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.5.2003

Povzetek: 1. UVOD Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) načeloma prepoveduje pridobivanje lastnih delnic. Izvirna pridobitev lastnih delnic oziroma pridobitev na primarnem trgu je zmeraj prepovedana.(*1) Izvedena pridobitev lastnih delnic oziroma pridobitev na sekundarnem trgu pa je (le) načeloma prepovedana,.....

17
Navtična napaka kot izjema v sistemu odgovornosti ladjarja

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 11.12.2002

Povzetek: Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za pomorsko pravo brez dvoma velja, da ga lahko uvrstimo med tista pravna področja, ki so se zgodovinsko gledano razvila najprej. Skladno s tem so se v okviru pomorskega prava stoletja razvijali posamezni pravni instituti, ki jih poznamo še danes. Pod vplivo.....

18
Določitev kupnine z vidika Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga

Avtor: Aleš Ferčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 24.8.2001

Povzetek: Aleš FERČIČ univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Sprejem, ratifikacija in začetek veljavnosti Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (v nadaljevanju Dunajska konvencija) se danes zdijo že zelo oddaljeni mejniki. Pa vendar lahko velikokrat upravičeno podvomim...

Počisti vse