c S

Št. zadetkov: 34

5
Paralelni dolg

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2015

7
Razlogi in postopek za odvzem naslova v aktih Univerze v Ljubljani

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Plagiatorstvo (prikazovanje tujega dela kot lastnega) v zadnjih letih postaja resen problem tudi na Univerzi v Ljubljani. Zato univerza poskuša zagotoviti učinkovit sistem nadzora pri izdelavi zaključnih del in določiti pravne posledice kršitev. Zaključno delo mora biti rezultat diplomantovega samos...

8
Odškodninska odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Zakon o plačilnih storitvah in sistemih je v slovenski pravni red uveljavil Direktivo 2007/64 o plačilnih storitvah. Zakon ureja brezgotovinski način plačila denarnih obveznosti in določa posebna pravila o odgovornosti ponudnika plačilne storitve (banka). Ta pravila so v razmerju do splošnih pravil ...

9
Plačila provizij zavarovalnim posrednikom

Avtor: Peter Grilc, Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.4.2012

Povzetek: Avtorja v članku obravnavata vrsto vprašanj. Prvič, ali iz prvega odstavka 224. člena Zakona o zavarovalništvu izhaja, da je zavarovalnica dolžna plačati provizijo za posredovanje zavarovalnemu posredniku, tudi če med zavarovalnico in posrednikom ne obstaja veljaven dogovor glede plačila provizije i...

10
Menica kot instrument zavarovanja plačil

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: OG Obligacije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Menica se pogosto uporablja tudi kot instrument za zavarovanje plačil. To funkcijo lahko zagotavlja samo trasirana menica. Pri trasirani menici nastane podoben položaj kot pri poroštvu ali zastavni pravici na terjatvi. Zavarovalna funkcija menice temelji na načelu abstraktnosti ozir

11
Odločanje o izvedbi skrbnega pregleda (due diligence) v kapitalskih družbah

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.2.2011

Povzetek: Skrbni pregled (due diligence) je eden izmed pogojev za izvedbo transakcije prodaje podjetja. Danes izvedba skrbnega pregleda pomeni celo del pričakovane skrbnosti kupca, zato brez njegove izvedbe sklenitev transakcije ni več mogoča. Pravila družbe z omejeno odgovornostjo družbeniku dajejo pravico d...

12
Materialnopravna vprašanja ustanovitve in izvedbe finančnih zavarovanj

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: FIN Finančno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Finančna zavarovanja v zadnjem času pridobivajo pomen in postajajo pomemben steber finančnega sistema. Povečana uporaba finančnih zavarovanj pa zahteva tudi primerno in zanesljivo pravno ureditev. Evropska komisija je na ta izziv odgovorila z Direktivo 2002/47, o finančnih zavarovanjih, ki je bila v...

13
Zahtevki zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Lastnik nepremičnine uživa varstvo zaradi čezmernih vplivov (imisij), ki učinkujejo na njegovo nepremičnino s tujih nepremičnin. V slovenskem stvarnem pravu se je ohranila klasična ureditev varstva z negatorno tožbo, hkrati pa je v obligacijskem zakoniku smiselno podobna določba v okviru odškodninsk...

14
Erozija obligacijskega prava

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Povzetek Zakon o obligacijskih razmerjih je leta 1978 uvedel monističen koncept obligacijskega prava, ki je temeljil na načelih avtonomije strank in dispozitivnosti. V ta izhodišča Obligacijski zakonik ni posegel. Vendar danes sistem obligacijskega prava predvsem na področju pogodbenih obveznosti ni...

15

Prosto dostopen članek

Soglasje skupščine po 330. členu ZGD-1

Avtor: Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.12.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. UREDITEV V NEMŠKEM PRAVU 2.1. Paragraf 179a AktG 2.2. Sodna praksa (doktrina Holzmüller) 3. ČLEN 330 ZGD-1 4. PRAVNI POSLI, SKLENJENI V NASPROTJU S 330. ČLENOM ZGD-1 5. VARSTVO DOBROVERNE TRETJE OSEBE 6. SKLEPPovzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi posledicami do...

16
Posebnosti stanovanjske najemne pogodbe za nedoločen čas kot trajnega razmerja

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Miha Juhart ? 1. UVOD 2. POSEBNOSTI NAČELA EKVIVALENCE KOT TEMELJNEGA NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA 3. UPORABA PRAVILA O SPREMENJENIH OKOLIŠČINAH 3.1. Splošne predpostavke uporabe pravila o spremenjenih okoliščinah 3.2. Analiza predpostavk v povezavi s stanovanjsko najemno pogodbo 3.2...

17
Neposestna zastavna pravica

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Neposestna zastavna pravica na premičninah se je razvila najpozneje med vsemi zastavnimi pravicami kot posledica neustreznosti ročne zastave potrebam gospodarskega življenja. Stvarnopravni zakonik je določil različne možnosti neposestne zastave premičnin. Osnovna oblika je ustanovitev za...

18
Pojem in pravna narava opcij

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. POJEM OPCIJ Izraz opcija niti v domači niti v tuji literaturi nima povsem natančno določenega pomena. Ugotovimo pa lahko, da se s tem izrazom opisujejo različni pravni položaji in pravna razmerja, ki določeni osebi (opcijski upravičenec) zagotavljajo možnost, da samostojno z enostranskim ravna...

19
NEPREMIČNINE IN PROSTOR: Omejitev lastninske pravice na nepremičninah zaradi doseganja prostorskih

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. OMEJITEV KOT POJMOVNI ELEMENT OPREDELITVE LASTNINSKE PRAVICE Sodobna teorija civilnega prava večinoma razvršča pravice glede na pravne in voljne elemente oblasti, ki pravico zagotavlja, in tako vzpostavlja most med samim pojmom pravice in njeno vsebino.(*1) Vsaka pravica civilnega prava zagota...

20
VPLIV STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA (SPZ) NA DRUGA PODROČJA CIVILNEGA PRAVA: Položaj stvarnopravnega

Avtor: dr. Miha Juhart

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: V času, ko nastaja ta prispevek, obstajarealna možnost, da bo med izvajanjem te razprave predlog stvarnopravnega zakonika že sprejet. Marsikdo v tem trenutku pričakuje seznanitev s spremembami in novostmi glede na veljavno ureditve zakona o temeljnih lastninskih razmerjih in drugih predpisov, v k...

Počisti vse