c S

Št. zadetkov: 46

1
Vsebina PID št. 6-7/2016

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Vsebina

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Vsebinsko kazalo

2
Agencijski in napoteni delavci

Avtor: Katarina Kresal Šoltes

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Prispevek obravnava delovnopravne vidike ureditve agencijskega dela (temporary agency work) ter napotitve delavcev v okviru svobode opravljanja storitev na enotnem trgu (posting of workers), s poudarkom na novostih iz slovenske zakonodaje in predloga revizije Direktive 96/71/ES o napotit...

3
Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Predstavi zahteve, ki izhajajo iz mednarodne ureditve in prava EU (zlasti Konvencije MOD 158, Spremenjene Evropske socialne listine, Direktive EU 98/59). V nadaljevanju sledi izbor iz novejše sodne prakse slovenskega ...

4
Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije

Avtor: Luka Tičar

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Avtor želi v prispevku opozoriti na delovnopravno problematiko nekaterih razvijajočih oblik dela, ki so rezultat bliskovitega razvoja informacijske tehnologije oz. digitalizacije. V tej luči avtor skuša opredeliti pojem crowdwork in nakazati pravne posledice, ki jih njegov pojav lahko po...

5
ZDR-1 v luči novejše sodne prakse

Avtor: Biserka Kogej Dmitrovič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku je predstavljena novejša sodna praksa po ZDR-1. Predstavljene so odločbe Vrhovnega sodišča in stališča v zvezi s spremenjenimi določbami ZDR-1 glede na ZDR ter tudi nova stališča, za katera ni podlaga spremenjena zakonodaja, temveč gre za odstopanje od dosedanje sodne prakse....

6
Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja delovnega prava

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku je obravnavana vsebina in pomen delovnega prava EU, še posebej direktiv, ki se nanašajo na določena področja delovnih razmerij. Analizirane so možnosti neposrednega učinkovanja direktiv v razmerju do države kot delodajalca in v razmerju do zasebnega delodajalca, pa tudi pomen...

7
Spolno kazensko pravo

Avtor: Damjan Korošec

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Posebni del kazenskega prava - aktualna vprašanja teorije in sodne prakse

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Avtor opozarja na sistemske neskladnosti in nekatere napake slovenskega spolnega kazenskega prava na področju spola storilca in žrtve, neposrednosti in viktimocentričnosti spolnih deliktov, storilčeve posesti orožja kot kvalifikatorne okoliščine, hujše posledice in celotnega sistema stop...

8
Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

Avtor: Katja Filipčič

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Posebni del kazenskega prava - aktualna vprašanja teorije in sodne prakse

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Obravnavanje kaznivih dejanj zoper delovno razmerje odpira številna vprašanja: kaj je prepovedana posledica, kakšen učinek ima delodajalčeva objektivna nemožnost plačil obveznosti, kakšne značilnosti ima krivda, vprašanje delavčeve privolitve v zmanjšanje njegovih pravic, nerešena vprašan...

9
Nekateri teoretični in praktični vidiki zavarovane dobrine pri menedžerskem deliktu po 240. členu KZ-1

Avtor: Jože Kozina

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Posebni del kazenskega prava - aktualna vprašanja teorije in sodne prakse

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Nedvomno se je strinjati s stališčem, da je pluralnost mnenj in pogledov v postmoderni družbi pomembna civilizacijska vrednota, vendar pa obstajajo tudi področja, kjer je njihova prisotnost lahko manj zaželena. Eno takih je področje kazenskega prava, ki se nanaša na pravne dobrine, ki na...

10
Kaznivo dejanje pranja denarja po 245. členu KZ-1 - modernizacija izvršitvenih ravnanj in ugotavljanje subjektivnega elementa

Avtor: Uroš Čop

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Posebni del kazenskega prava - aktualna vprašanja teorije in sodne prakse

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Namen prispevka je začeti diskusijo o ustaljenem načinu razlage izvršitvenih ravnanj, ki so določena v prvem odstavku 245. člena KZ-1. Iz izredno skope sodne prakse slovenskih sodišč in primerov, s katerimi se ukvarjam, ugotavljam, da odkrivanje in pregon storilcev tega kaznivega dejanja...

11
Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku je najprej predstavljena zakonska ureditev pravnih oseb javnega sektorja, nato korporativnega upravljanja v javnem sektorju primerjano z upravljanjem z državnimi naložbami v okviru SDH. Predstavljena je primerjava nekaterih vidikov korporativnega upravljanja (ustanoviteljske ...

12
Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja

Avtor: Anja Strojin Štampar

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Z Zakonom o slovenskem državnem holdingu je bil oblikovan centralni upravljavec kapitalskih naložb države (SDH) z namenom ločitve funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od njenih drugih funkcij ter z namenom preglednejšega in učinkovitejšega upravljanja kapitalskih naložb države...

13
Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine

Avtor: Dušan Jovanovič, Borut Bratina

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku avtorja predstavita osnovni razvoj in sedanjo opredelitev javnih podjetij ter njihovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. V nadaljevanju prikažeta nekatere tuje primere organiziranja javnih podjetij v različnih lokalnih skupnostih, poleg tega pa podata tudi gla...

14
Odgovornost države ali občine kot kontrolnega, večinskega delničarja oziroma družbenika v javnih podjetjih in podjetjih v javni lasti

Avtor: Peter Podgorelec

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V 264. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je urejena odgovornost zaradi škodljivega vpliva tretje osebe na družbo. Kot tretja oseba se šteje tudi kontrolni delničar oziroma družbenik. Po mnenju avtorja pa bi bilo treba uporabo pravil koncernskega prava razširiti tudi na primere,...

15
Korporativno upravljanje javnih zavodov

Avtor: Bojan Tičar

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Korporativno upravljanje v javnem sektorju

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Korporativno upravljanje v sodobnem pomenu je sestav nadzornih mehanizmov, prek katerih si tisti, ki zagotavljajo kapitalsko financiranje korporacij, zagotovijo povrnitev svojih naložb. Pri tem morajo paziti, da ne ogrozijo dolgoročnega razvoja in obstoja poslovnega sistema korporacije. ...

16
Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji

Avtor: Barbara Rajgelj

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Avtorica v prispevku analizira pravice, dolžnosti in pravne položaje partnerjev istega in različnega spola v slovenskem pravu. Analiza je zasnovana kot kronološki pogled na trideset let postopnega razvoja pravne ureditve istospolnih partnerstev pri nas, s poudarkom na poglobljeni analizi...

17
Možnosti, da istospolni partnerji v slovenskem pravnem redu postanejo starši

Avtor: Barbara Novak

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Istospolni partnerji v Sloveniji ne morejo skupaj posvojiti otroka, lahko pa vsak od partnerjev posvoji otroka sam. Posvoji lahko tujega otroka ali pa otroka svojega partnerja. Možnosti, da bi istospolni partnerji postali starši na podlagi posvojitve ali domneve starševstva s pomočjo opl...

18
Postopek posvojitve in najboljša korist otroka

Avtor: Sendi Murgel

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Avtorica poda pregled celotnega postopka posvojitve, o kateri odloča center za socialno delo, razliko med dvostransko in enostransko posvojitvijo ter kako na vsebinsko odločitev vpliva največja korist otroka. Največjo korist otroka kot pravni standard je treba napolniti v vsakem primeru ...

19
Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU

Avtor: Neža Kogovšek Šalamon

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih

Datum: 1.10.2016

Povzetek: V prispevku je obravnavana sodna praksa, ki sta jo Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče Evropske unije razvila na področju prava spolne usmerjenosti. Osredotoča se na tiste primere iz sodne prakse, ki se nanašajo na pravno priznavanje partnerstev, pravice, ki izhajajo iz part...

20
(Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe bančne kredite

Avtor: Franjo Štiblar

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: (Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe bančne kredite

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Pri obravnavi odgovornosti bankirjev za slabe bančne kredite so odločilni objekt, tj. slab kredit (kredit z neustreznim zavarovanjem za primer nevračila), subjekti, ki so prispevali k njegovemu nastanku (zunanje okoliščine finančne krize, odločitev centralnih bank in vlad, pogodbenika), ...

Počisti vse